Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 72/2009 Ob-4400/09 , Stran 1532
1. Koncedent: Občina Črenšovci, Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. 2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti na pokopališčih v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Gornji Bistrici, Srednji Bistrici, Dolnji Bistrici. 3. Urejanje pokopališč po vsebini predstavlja: – vzdrževanje pokopališč, – razdelitev na posamezne zvrsti grobov, – opustitev grobov, – odvoz odpadkov na odlagališče, – košnja zelenic, – urejanje in obrezovanje žive meje, – vzdrževanje poti, – tekoča vzdrževalna dela, – tekoča investicijska dela, – zimsko službo. Pogrebna dejavnost po vsebini predstavlja: – urejanje in preverjanje dokumentacije v zvezi z umrlim občanom, – ureditev in prevoz pokojnika, – zagotovitev uporabe mrliške veže, – izkop in zasutje jame, – prva ureditev groba, – urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih prostorov, – izvajanje pogrebnih svečanosti. Razpisana koncesija se za vsa pokopališča dodeli enemu koncesionarju. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi združljive s to koncesijo. 4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 7 let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe ob pogoju pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja. 5. Koncesijska dajatev: koncesionar za urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko dajatev s storitvami. 6. Minimalni kadrovski tehnični pogoji in drugi, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za koncesionarja za podelitev koncesije: – da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa, – da podajo izjavo, da bodo zagotovili potrebno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del, – da izjavijo, da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi potrebnimi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da imajo poravnane davke in prispevke, – da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Črenšovci, – da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave, – da podajo izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu z določbami Zakona o pokopališkem redu in drugih podzakonskih predpisov, – da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti. 7. Ponudba mora vsebovati: – izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije, – izjavo za pridobitev osebnih podatkov, – izjavo o plačilnih pogojih, – izjavo, da bo ponudnik zagotovil ustrezno število delavcev, – izjavo o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti, – dokazilo o referencah, – cenik, – bančno garancijo za resnost ponudbe, – podpisan vzorec pogodbe, – predlagano višino letne koncesijske dajatve, – izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu z določbami Zakona o pokopališkem redu in drugih podzakonskih predpisov. 8. Merila za izbiro koncesionarja: – cena: 80 točk najnižja cena -------------------------- × 80 točk, ponujena cena – reference ponudnika: 10 točk – brez referenc: 0 točk, – z referencami (če je ponudnik že opravljal dejavnost iz pokopališke dejavnosti) – za vsako pokopališče 1 točka, največ 10 točk – višina koncesijske dajatve: 10 točk – 10 točk: – 6x letno košnja trave na posameznem pokopališču, – 2x letno rezanje žive ograje, na posameznem pokopališču, – 1x letno škropljenje proti plevelu, na posameznem pokopališču; – 5 točk: – 3x letno košnja trave na posameznem pokopališču, – 2x letno rezanje žive ograje, na posameznem pokopališču, – 1x letno škropljenje proti plevelu, na posameznem pokopališču; – 0 točk: – Ponudnik ne ponuja koncesijske dajatve. Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru nesprejemljivosti cene ter v primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk in gre hkrati za najboljše ponudnike, bo naročnik nadaljeval postopek podelitve koncesije s pogajanji. 9. Postopek izbire med prijavljenimi ponudniki vodi Odbor za komunalo in infrastrukturo. ki predlog za izbor koncesionarja posreduje občinskemu svetu, ta pa o izbiri odloči s sklepom, na podlagi katerega občinska uprava izda upravno odločbo. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan. 10. Kontaktna oseba za morebitna dodatna pojasnila in informacije je Stanko Lebar (tel. 02/57-35-756, ali GSM 031/375-515), vsak delovni dan med 8. in 14. uro. 11. Rok za predložitev ponudbe: prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov Občina Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako »Ne odpiraj! – Javni razpis koncesija – pokopališča«, na hrbtni strani mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Ponudbe morajo na sedež Občine Črenšovci prispeti najkasneje do 3. 7. 2009 do 12. ure. 12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je ponudnikom na razpolago na spletni strani Občine Črenšovci, ponudniki pa jo lahko dobijo tudi na sedežu Občine Črenšovci. 13. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7. 2009 ob 13. uri v sejni sobi Občine Črenšovci. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. 14. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se štejejo kot neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. 15. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 16. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

AAA Zlata odličnost