Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2170. Pravilnik o uporabi kulturne dvorane v Bistrici ob Sotli, stran 6167.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 18. redni seji dne 14. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi kulturne dvorane v Bistrici ob Sotli
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji, pod katerimi Občina Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju občina) oddaja v uporabo kulturno dvorano na naslovu Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: dvorana).
Predmet oddaje je dvorana z odrom in balkonom, garderobno sobo, predprostorom in sanitarijami.
2. člen
Dvorana je namenjena za prireditve in dejavnosti, ki jih izvajajo občina, domača društva, klubi, zveze, osnovna šola, v prostih terminih pa tudi zunanji naročniki. Društva uporabljajo dvorano v skladu s svojo registrirano dejavnostjo.
3. člen
Uporabnik dvorane prireditev prijavi na sedežu občine z oddajo vloge za uporabo dvorane.
Vloga mora vsebovati natančne podatke o uporabniku ter o datumu, uri in nazivu prireditve ter dolžini prireditve.
Vlogo je potrebno oddati najmanj 14 dni pred prireditvijo. Občinska uprava izda soglasje za uporabo dvorane ter pripravi pogodbo v roku 7 dni od prejema vloge.
4. člen
V primeru, da je za isti termin podanih več vlog, imajo prednost prireditve na podlagi prioritet iz 8. člena tega pravilnika, v ostalih primerih pa po vrstnem redu prispetja vlog za uporabo.
5. člen
Občina sklene na podlagi določil tega pravilnika z uporabniki pogodbo o uporabi dvorane. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo dvorane, in za morebitno povzročeno škodo v dvorani.
Z uporabniki dvorane, ki jo uporabljajo skozi vse leto, se na podlagi letnega termina uporabe dvorane sklene letna pogodba o uporabi dvorane.
Prednost pri določanju letnih terminov uporabe dvorane imajo izvajalci javnih kulturnih programov.
6. člen
Občina na podlagi podpisane pogodbe izstaviti račun uporabniku dvorane najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi.
Uporabnik je dolžan plačati račun za uporabo v roku 30 dni po prejemu računa.
Če uporabnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico uporabe dvorane do poravnave računa.
7. člen
Za uporabo dvorane se zaračunava nadomestilo za uporabo dvorane za:
1. Prireditve, ki jih izvajajo in organizirajo društva ter javni zavodi in za katere se zaračunava vstopnina,
2. Prireditve komercialnega značaja, ki jih organizirajo različne organizacije,
3. Kongresi, seminarji, delavnice, predavanja in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo različne organizacije.
8. člen
Dvorana se koristi brezplačno za naslednje uporabnike in po naslednjih prioritetah:
1. Prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih organizator je Občina Bistrica ob Sotli oziroma ostale prireditve, ki so v občinskem interesu,
2. Prireditve osnovne šole in vrtca: šolske predstave, proslave, zaključki šole …,
3. Prireditve društev, klubov, zvez, ki imajo sedež v Občini Bistrica ob Sotli in delujejo v Občini Bistrici ob Sotli: proslave, obletnice, dobrodelne prireditve, občni zbori, vaje … za katere se ne pobira vstopnina,
4. Dobrodelne, humanitarne prireditve.
9. člen
Cena najema dvorane znaša:
Celodnevni najem:
– od 1. 5. do 30. 9.              80,00 EUR/dan
– od 1. 10. do 30. 4.            110,00 EUR/dan.
Poldnevni najem:
– od 1. 5. do 30. 9.              50,00 EUR/dan
– od 1. 10. do 30. 4.             75,00 EUR/dan.
Triurni najem:
– od 1. 5. do 30. 9.              30,00 EUR/dan
– od 1. 10. do 30. 4.             50,00 EUR/dan.
V zgoraj navedenih cenah je vključen strošek ogrevanja, porabe elektrike, vode ter strošek čiščenja.
10. člen
Višina nadomestila za uporabo dvorane se spreminja v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin praviloma enkrat letno. Sklep sprejme občinski svet.
11. člen
Sredstva, ki so pridobljena iz naslova uporabe dvorane, se lahko porabijo le za obratovanje, investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za dvorano.
12. člen
Uporabnik je dolžan prevzeti dvorano in jo predati od pooblaščene osebe občinske uprave. Morebitne poškodbe ali spremembe je potrebno pri prevzemu dvorane zapisati, zapisnik je dolžan uporabnik podpisati. V primeru, da se poškodbe ugotovijo naknadno, se o tem naredi zapisnik, katerega podpiše pooblaščena oseba občinske uprave.
13. člen
Po končani prireditvi je uporabnik dolžan za seboj pospraviti opremo (panoje, plakate, kulise …), ki jo je uporabil pri nastopu in se hkrati obvezuje poravnati vso škodo, ki bi nastala v času uporabe dvorane.
14. člen
Evidenca uporabe dvorane se vodi tako, da vsebuje terminske podatke uporabe dvorane, namen uporabe – naziv prireditve in opombe, kjer se navedejo morebitne poškodbe ali nepravilnosti uporabe.
O uporabi dvorane ter o vseh stroških uporabe se enkrat letno poroča občinskemu svetu in Odboru za družbene dejavnosti.
15. člen
Razpored uporabe dvorane se objavi na oglasni deski občine ter na spletni strani občine.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-18-02
Bistrica ob Sotli, dne 14. maja 2009
Župan
Občine Bistrica Ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost