Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4419/09 , Stran 1567
I. Predmet prodaje: 1. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah) v izmeri 848 m2 na parc. št. 219/26, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 55.544,00 EUR. 2. Stanovanje št. 515 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 15 v Gornji Radgoni (dvosobno stanovanje v 1. nadstropju) v velikosti 67,33 m2, na parc. št. 230/18, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 60.260,00 EUR. 3. Stanovanje št. 323 v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni (dvosobno stanovanje v 3. nadstropju-mansardi) v velikosti 71,69 m2, na parc. št. 230/18, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 57.350,00 EUR. 4. Stanovanje št. 2 v poslovno-stanovanjski stavbi na Kerenčičevi 7 v Gornji Radgoni (štirisobno stanovanje v 1. nadstropju) v velikosti 90,52 m2, na parc. št. 99/2, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 31.072,81 EUR. Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije. Na zemljišču oziroma na nepremičnini pod zap. št. 1 je možna gradnja objektov v skladu z določili in pogoji Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona - Trate«. Stanovanja pod zap. št. 2., 3. in 4. so nezasedena oziroma prazna. II. Pogoji razpisa: 1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji: – da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno, – da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, – da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000, – izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku. 2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno. 3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 23. 6. 2009 na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – Ponudba za odkup – Ne odpiraj«. 4. Ponudbi je treba priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene. Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona. 5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec. 6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika. 7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 9. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji. 10. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. Vse podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost