Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2176. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2008, stran 6170.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02 in 109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 19. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2008, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Gorje so bili v letu 2008 realizirani v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    | Realizacija|
|                        |     2008|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 2.332.979,18|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.928.837,10|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 1.842.601,29|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.584.029,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  125.969,46|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  132.602,83|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  86.235,81|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  33.970,61|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.654,29|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in denarne kazni        |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  50.610,91|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |     0,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    308,79|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    308,79|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  403.833,29|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  121.587,70|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  282.245,59|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 2.450.928,96|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  586.765,48|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  109.103,34|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  16.988,38|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  442.429,18|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   4.026,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  14.218,58|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  928.874,96|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  37.355,41|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  518.821,30|
|   |gospodinjstvom              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|  90.136,15|
|   |ustanovam                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  282.562,10|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  813.429,02|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  813.429,02|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  121.859,50|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |  42.663,55|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  79.195,95|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       | –117.949,78|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |     0,00|
|   |naložb                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0,00|
|   |privatizacije               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |     0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     0,00|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)           |  16.927,09|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |  16.927,09|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |  16.927,09|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH| –134.876,87|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –16.927,09|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  117.949,78|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  626.868,73|
|   |2008                   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |od tega: sredstva iz naslova vračila   |  458.867,85|
|   |vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje|       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |sredstva proračunske rezerve za odpravo  |  17.939,95|
|   |posledic naravnih nesreč         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |sredstva rezervnega sklada oblikovana po |   2.284,84|
|   |stanovanjskem zakonu           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve (za odpravo posledic naravnih nesreč) na dan 31. 12. 2008 v višini 17.939,95 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2009.
Saldo sredstev rezervnega sklada (po stanovanjskem zakonu) na dan 31. 12. 2008 v višini 2.284,84 EUR se prenese med sredstva rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu v letu 2009.
Saldo sredstev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na dan 31. 12. 2008 v višini 458.867,85 EUR se prenese med denarna sredstva na računih v letu 2009.
4. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Gorje za leto 2008 v znesku 147.776,09 EUR se prenesejo v leto 2009, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta Občine Gorje.
5. člen
Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Gorje za leto 2008, Račun financiranja in Račun finančnih terjatev in naložb Občine Gorje za leto 2008.
6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-7/2009-4
Gorje, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost