Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2223. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled, stran 6246.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 18. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled spreminja in dopolnjuje Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled (Uradni list RS, št. 79/04). Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod št. P 111190, z datumom maj 2009.
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled je:
– določitev dodatne možnosti odvoda očiščenih odpadnih vod do MHE Jezernica;
– določitev trase predvidenega tlačnega cevovoda in signalnega kabla;
– določitev meril in pogojev za izgradnjo tlačnega cevovoda in signalnega kabla.
3. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev)
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled vsebujejo:
A) Besedilo, ki obsega:
– odlok o spremembah in dopolnitvah;
– obrazložitev;
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
B) Kartografski del, ki obsega:
1. Ureditveno situacijo M 1:500.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
4. člen
(spremembe grafičnih prikazov)
V Ureditveni situaciji se dodatno vrišeta trasi tlačnega cevovoda za odvod očiščenih vod od čistilne naprave do MHE Jezernica in signalnega kabla za potrebe krmiljenja iztoka iz cevovoda na MHE Jezernica.
5. člen
(spremembe odloka)
Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled se spremeni v naslednjem obsegu:
(1) V besedilu 3. člena odloka (II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA) se v petem odstavku, pod naslovom IZTOČNI KANAL IZ ČN, dodajo naslednje parcelne številke: 1062, 1060/8, 1060/14, 1060/1, 1196, 1063, 1061, 1060/9, 1060/10, 1202/8, 1060/11, 1060/12, 1202/1 in 1008/15, vse k.o. Želeče.
Po spremembi je seznam parcelnih številk v petem odstavku naslednji:
IZTOČNI KANAL IZ ČN:
1008/16, 1008/17, 1017, 1018, 1023, 1202/5, 1202/7, 1062, 1060/8, 1060/14, 1060/1, 1196, 1063, 1061, 1060/9, 1060/10, 1202/8, 1060/11, 1060/12, 1202/1, 1008/15;
(2) V besedilu 6. člena odloka (III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI UREJANJA) se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
Predvideni sta dve možnosti odvoda očiščenih vod iz čistilne naprave:
– prečiščene odpadne vode se odvaja v obstoječi VS kanal, ki ga je potrebno hidravlično preveriti, sanirati in preprečiti prelivno vodo na okoliški teren in
– prečiščene odpadne vode se odvaja preko tlačnega cevovoda do MHE Jezernica, od koder je predviden iztok v Savo Bohinjko.
(3) Na koncu 9. člena odloka se doda naslednje besedilo:
TLAČNI CEVOVOD IN SIGNALNI KABEL
Predvidena je izgradnja tlačnega cevovoda, ki bo z očiščeno vodo iz iztočnega kanala CČN Bled poganjal turbino na MHE Jezernica.
Odcep za predvideni cevovod bo izveden v priključnem jašku, ki bo lociran na območju priključka na obstoječi iztočni VS kanal.
Trasa cevovoda poteka od priključnega jaška, na območju ČN, ob vzhodnem robu zbirnega centra in se nadaljuje ob južnem robu dostopne ceste do MHE Jezernica.
Cevovod bo v celoti vgrajen pod koto terena, predvidena dolžina cevovoda je cca. 525 m.
Ob trasi cevovoda je predvidena položitev signalnega kabla za potrebe krmiljenja iztoka iz cevovoda na MHE Jezernica.
Gradnja tlačnega cevovoda in signalnega kabla morata omogočati nemoteno delovanje čistilne naprave in ne smeta povzročiti njene ustavitve.
(4) Na koncu 24. člena odloka (VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV) se doda naslednje besedilo:
– Investitor gradnje tlačnega cevovoda in signalnega kabla do MHE Jezernica, mora o začetku gradnje pisno obvestiti Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, zaradi spremljave del ob izkopu.
6. člen
(priloge)
Spremembe in dopolnitve LN imajo naslednje priloge, ki so njihov sestavni del:
1. Strokovne podlage:
Projektna dokumentacija IDP za tlačni cevovod in signalni kabel, št. proj. K 109550, november 2007
2. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
3. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev LN
4. Povzetek za javnost
5. Spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev LN.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(veljavnost Odloka o LN)
Vsa ostala določila Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled ostanejo nespremenjena.
8. člen
(vpogled)
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled so na vpogled na Občini Bled in na Upravni enoti Radovljica.
9. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-8/2009
Bled, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost