Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 430-70/2009 Ob-4418/09 , Stran 1537
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb pri delodajalcih na območju Občine Litija (bruto plača, regres, stroški prehrane in stroški prevoza na delo) v delu, ki ga je dolžan kriti delodajalec v letu 2009. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji Na javnem razpisu lahko sodelujejo delodajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo status društva v javnem interesu ali status humanitarne organizacije, – da imajo sedež na območju Občine Litija, – da so bili zaposleni, katerih stroški dela so predmet tega razpisa, izbrani preko programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih subvencionirata Republika Slovenija in Evropska unija, razpisuje pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, – da so skozi celo leto organizatorji oziroma izvajalci najmanj 5 različnih programov, ki jih nudijo občanom Občine Litija in ne samo svojim članom, – da za kritje stroškov zaposlitve brezposelne osebe nimajo dovolj lastnih sredstev. 3. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 10.000 EUR. 4. Višina sofinanciranja: delodajalec bo na podlagi tega razpisa lahko pridobil subvencijo za kritje stroškov dela samo ene osebe, višina subvencije občine do katere bo posamezen delodajalec upravičen pa bo odvisna od števila delodajalcev – upravičencev, pri čemer posamezen delodajalec ne bo mogel pridobiti višje subvencije kot pa znaša razlika med celotnimi stroški dela zaposlene osebe ter odobreno višino subvencije s strani Republike Slovenije in Evropske unije. V primeru presežka odobrene subvencije nad stroški delodajalca, bo razlika sredstev dodeljena drugim delodajalcem, pri čemer bodo imeli prednost delodajalci, ki na območju Občine Litija izvajajo programe za invalide. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2009 za namene, za katere so bila dodeljena. 6. Rok za oddajo vlog in način prijave Vlagatelji morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do ponedeljka, 29. 6. 2009, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44 do 14. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 29. 6. 2009 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje zaposlovanja«. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo: – oddane po določenem roku za oddajo vlog, – neustrezno naslovljene in – nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev vloge, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. Odpiranje prispelih vlog Odpiranje prispelih vlog na javni razpis bo izvedla pristojna komisija po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Po pregledu vlog bo komisija vlagatelje z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani vlagatelji svoje vloge ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena kot nepopolna. 8. Izid poziva Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v 45 dneh po zaključku javnega razpisa, ko bodo s strani Občinske uprave Občine Litija prejeli odločbo o izboru in višini odobrenih sredstev. V 8 dneh od prejema odločbe bodo vlagatelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Litija. Po pravnomočnosti odločb bodo z izbranimi delodajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede sofinanciranja v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52) ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine Litija www.litija.si. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na tel. 01/8963-438, kontaktna oseba je Jerič Marija.

AAA Zlata odličnost