Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4407/09 , Stran 1559
1. Predmet javne dražbe Predmet javne dražbe je parc. št. 479/138 – stan. stavba 35 m2, ki je vpisana v vl. št. 323, k.o. Sodna vas in je v solastnini Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, do 9/10 glede na celoto in Sindikata podjetja Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., do 1/10 glede na celoto. Izklicna cena za predmet javne dražbe znaša 85.800,00 EUR. Javna dražba bo izvedena v ponedeljek, dne 29. 6. 2009 ob 8.30, v poslovnih prostorih Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Grajska 2, Zagorje ob Savi. Izvedbo javne dražbe bo vodila tričlanska komisija, ki jo imenuje likvidacijski upravitelj. Zainteresirani kupcu lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnine na sedežu Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji na tel. 03/56-64-100, ali 041/699-142, kontaktna oseba likvidacijski upravitelj Franc Stošicki. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. 2. Pogoji prodaje Nepremičnina je v naravi počitniška hišica v Podčetrtku in je vseh bremen prosta ter z urejenim vpisom v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«. Poznejše reklamacije se ne upoštevajo. Najmanjše večanje izklicne cene je po 200,00 EUR. 3. Udeležba na javni dražbi in pogoji sodelovanja Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Dražitelji se morajo najpozneje 30 minut pred začetkom javne dražbe oglasiti na sedežu družbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled, in sicer: – Potrdilo o plačani varščini v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki mora biti nakazana vsaj dva dni pred dnevom dražbe na račun Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji št. 02338-0018070126, ki ga ima pri NLB, d.d., Ljubljana, s pripisom namena nakazila »varščina za javno dražbo«. – Za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti kopijo njihovega transakcijskega računa. Uspešnemu dražitelju bo varščina všteta v kupnino, ostalim dražiteljem bo neobrestovana varščina vrnjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun. – Potrdilo o državljanstvu. Fizične osebe izkazujejo državljanstvo s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu. – Izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ni starejši od 30 dni. – Morebitni pooblaščenci morajo za zastopanje na javni dražbi predložiti overjeno pooblastilo. – Podatek o davčni številki dražitelja. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, dražitelj k javni dražbi ne more pristopiti. 4. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. S plačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Izbira najugodnejšega ponudnika se opravi z upoštevanjem naslednjih pravil: – izbrani ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno, – v primeru, če je prijavo k dražbi podal samo en dražitelj, bo nepremičnina njemu prodana za izklicno ceno, – v primeru, da dva ali več dražiteljev ponudita najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od njih ne zviša svoje ponudbe, – v primeru, da se dražitelj ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine po teh pogojih, – dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Prodajalec bo v roku 8 dni po zaključku dražbe pozval pristojno občino po legi nepremičnine, kot morebitno predkupno upravičenko, da mu sporoči, če bo uveljavljala predkupno pravico. O tej odločitvi bo najugodnejši dražitelj obveščen v roku 8 dni po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. 5. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj bo moral skleniti pogodbo v 8 dneh od dneva prejema pogodbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in mu plačana varščina zapade. Kupec bo moral preostanek kupnine plačati najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne bo plačal kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od pogodbe odstopil, prodajalec pa si zadrži plačano varščino. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami oziroma DDV. Vse dajatve v zvezi s sklenitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice, vključno s plačilom ustreznega davka, plača kupec. Izročitev in prevzem nepremičnine bo opravljena v roku enega tedna po plačilu celotne kupnine.

AAA Zlata odličnost