Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 430-53/2009-1 Ob-4323/09 , Stran 1439
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov finskih raziskovalcev v trajanju največ 14 dni v letu 2009 pri slovenskih raziskovalcih v okviru izvedbe ali priprave skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov. Na finski strani lahko finski raziskovalec na podoben način zaprosi za sofinanciranje obiska slovenskega raziskovalca v finski raziskovalni organizaciji pri Finski akademiji, kot je podrobno navedeno na spletni strani http://www.aka.fi/en-gb/A/For-researcher/Funding/AZ-index/Bilateral-cooperation/Europe/Slovenia/. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Finsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih finskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja skupnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa 29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št.41/09). Finski raziskovalec, ki ga slovenski vodja vabi na delovni obisk, mora izkazati sofinanciranje znanstvenoraziskovalne ali razvojne dejavnosti s strani Finske akademije (www.aka.fi) v zadnjih treh letih. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete skupnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3. 2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA z dne 16. 3. 2009. Navedeno vrednotenje vključuje: – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta, raziskovalne skupine ter finskega raziskovalca; – vključenost mladih raziskovalcev. Strokovna komisija pripravi predlog izbora prijav glede na kvaliteto prijav ter razpoložljiva sredstva. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v letu 2009 znaša okvirno 28,334 EUR. Sofinanciranje v letu 2009 je vezano na razpoložljiva sredstva finančnega načrta agencije leto 2009. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za finske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji; – stroške bivanja za finske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 1.252 EUR mesečno; – dnevnice za finske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), t.j. 21,39 EUR. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije finskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je do 31. decembra 2009. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letu 2009-x. rok«, kjer je x enak 1 ali 2, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v vložišče agencije do 15. 7. 2009 (1. rok) ali do 16. 9. 2009 (2. rok), obakrat najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 7. 2009 (1. rok) ali do 16. 9. 2009 (2. rok), obakrat najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-FI-06-A-2009) in B (ARRS-MS-FI-06-B-2009). Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-FI-06-A-2009-Pr in ARRS-MS-FI-06-B-2009-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje skupnega projekta, morata najkasneje do 15. 7. 2009 (1. rok) ali do 16. 9. 2009 (2. rok), obakrat do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-finska09@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila prijavitelju. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 17. 7. 2009 (1. rok) in 18. 9. 2009 (2. rok), obakrat ob 10. uri v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma 14 dni po zaključku roka. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.