Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2052. Sklep o spremembah Sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja, stran 5923.

Na podlagi 1. točke 82. člena in 389. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja
1. člen
V Sklepu o družbah za izdajo elektronskega denarja (Uradni list RS, št. 28/07) se spremeni naslov 7. poglavja tako, da se glasi: »7. REVIZIJSKI PREGLED LETNEGA POROČILA IN DODATNI REVIZIJSKI PREGLED«.
2. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(Splošno)
(1) Revizijski pregled obsega:
(a) revizijski pregled letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila po prvem odstavku 57. člena ZGD-1;
(b) dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji.
(2) Za revizijski pregled iz točke (a) prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 5. poglavja Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08 in 21/09; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih).«
3. člen
Naslov 7.1. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »7.1. Dodatni revizijski pregled in dodatno revizorjevo poročilo«.
4. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(Splošno)
(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji iz točke (b) prvega odstavka 18. člena tega sklepa obsega pregled:
(a) upravljanja s tržnimi tveganji,
(b) upravljanja z operativnim tveganjem,
(c) upravljanja z likvidnostnim tveganjem,
(d) kapitala,
(e) ustreznosti naložb,
(f) ustreznosti notranjega revidiranja.
(2) Na podlagi dodatnega revizijskega pregleda iz prvega odstavka tega člena pooblaščeni revizor (v nadaljevanju: revizor) pripravi dodatno revizorjevo poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji na posamični podlagi in, če gre za družbo, ki ima položaj v smislu 3. člena Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi, tudi na konsolidirani podlagi, ki vključuje tudi:
(a) morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri revizijskem pregledu področij iz prvega odstavka tega člena;
(b) ugotovitve glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let, vezanih na področja iz prvega odstavka tega člena;
(c) priporočila glede izboljšanja politik, procesov in postopkov, vezanih na pregled področij iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
V prvem stavku 20., 21., 22., 23. in 24. člena ter v prvem stavku prvega odstavka 25. člena se besedilo »izoblikovanju mnenja glede« nadomesti z besedilom »pregledu področja«.
6. člen
V 25. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. junija 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije