Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2109. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov, stran 6057.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) ter v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), smiselni uporabi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08, 80/08), ter Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06, 16/07) je Občinski svet Občine Tolmin na 24. seji dne 26. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja bruto plače (v nadaljevanju: plače) oziroma nagrade občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov, višino in način določanja ter povračila stroškov.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora, pripadajo nagrade za njihovo delo in se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
2. člen
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
3. člen
(1) Občinski funkcionarji so člani občinskega sveta, župan in podžupan.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, ali bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.
(4) Podžupan opravlja svojo funkcijo praviloma nepoklicno. Podžupan lahko opravlja funkcijo tudi poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči.
4. člen
Plače se občinskim funkcionarjem določijo z uvrstitvijo v plačni razred oziroma kot del županove plače. Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki na plačo, razen poklicnim funkcionarjem, katerim pripada dodatek na delovno dobo.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE, DELA PLAČE OZIROMA NAGRADE
5. člen
(1) Za poklicno opravljanje funkcije pripada županu plača skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju je za župana v Občini Tolmin določen 51. plačilni razred. Za nepoklicno opravljanje funkcije županu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(2) Podžupanu pripada za poklicno opravljanje funkcije plača skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, za nepoklicno opravljanje funkcije pa plača v višini največ 50% plače, ki bi jo dobil ob poklicnem opravljanju funkcije, pri čemer višino plače določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
6. člen
(1) Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% letne osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo. V okviru tega zneska se za posamezni mesec obračuna del plače glede na delo, ki ga je član občinskega sveta opravil, in sicer:
+-------------------------------------+------------------------+
|        Naloga        |  Del županove plače  |
|                   |(osnovna brez dodatka za|
|                   |  delovno dobo) v %  |
+-------------------------------------+------------------------+
|Dodatek za vodenje seje občinskega  |     1,18     |
|sveta                |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Udeležba na redni seji občinskega  |     4,70     |
|sveta                |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Dodatek za vodenje seje delovnega  |     0,47     |
|telesa                |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Udeležba na seji delovnega telesa  |     1,88     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Udeležba na izredni seji občinskega |     3,05     |
|sveta                |            |
+-------------------------------------+------------------------+
(2) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta in delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava. Odstotki iz prvega odstavka tega člena se med seboj seštevajo. Del plače ne sme letno preseči 15% plače župana.
7. člen
(1) Članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora se za opravljanje dela določi nagrada.
(2) Višina nagrade za člane delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta se določi skladno s 6. členom tega pravilnika.
8. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za udeležbo na seji nadzornega odbora, predsedovanje nadzornemu odboru, udeležbo na seji občinskega sveta in delovnih teles v naslednji višini:
+-------------------------------------+------------------------+
|        Naloga        |  Del županove plače  |
|                   |(osnovna brez dodatka za|
|                   |  delovno dobo) v %  |
+-------------------------------------+------------------------+
|Dodatek za vodenje seje nadzornega  |     1,47     |
|odbora                |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Udeležba na seji nadzornega odbora, |     2,35     |
|občinskega sveta in delovnih teles  |            |
+-------------------------------------+------------------------+
(2) Poleg nagrade iz prvega odstavka tega člena imajo predsednik in člani nadzornega odbora, ki so s sklepom nadzornega odbora pooblaščeni za izvedbo nadzora, pravico do nagrade v naslednji višini:
+-------------------------------------+------------------------+
|        Naloga        |  Del županove plače  |
|                   |(osnovna brez dodatka za|
|                   |  delovno dobo) v %  |
+-------------------------------------+------------------------+
|Izvedba zelo zahtevnega nadzora   |     7,05     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Izvedba zahtevnega nadzora      |     5,64     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Izvedba manj zahtevnega nadzora   |     4,23     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Strokovno tehnične naloge pri    |Sklep nadzornega odbora |
|pripravi in izvedbi nadzora     |glede na zahtevnost   |
|                   |naloge         |
+-------------------------------------+------------------------+
(3) Vsak nadzor ima naslednje segmente izvedbe:
– pripravo na izvedbo,
– kontrolo poslovanja,
– pripravo predloga poročila,
– priprava dokončnega poročila.
(4) Za določitev zahtevnosti nadzora se uporablja spodnja tabela:
+-------------------------------------+------------------------+
|        Vrsta        |Čas trajanja nadzora do |
+-------------------------------------+------------------------+
|Zelo zahteven nadzor (celotno    |     30 dni     |
|poslovanje KS, zavoda, kontrola   |            |
|večje investicije od javnega     |            |
|naročila do zaključka …)       |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Zahteven nadzor (dodeljevanje    |     20 dni     |
|transferjev …)            |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Manj zahteven nadzor (prodaja, nakup |     10 dni     |
|nepremičnine …)           |            |
+-------------------------------------+------------------------+
(5) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov nadzornega odbora, ki jo vodi predsednik nadzornega odbora in občinska uprava. Odstotki iz prvega odstavka tega člena se med seboj seštevajo. Del plače posameznega člana nadzornega odbora ne sme letno preseči 15% plače župana. Določila drugega odstavka tega člena se izplačujejo ne glede na morebitno preseganje 15% županove plače v okviru sprejetega proračuna.
9. člen
(1) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za izplačila nagrad in povračil stroškov članom projektnih skupin, delovnih skupin, strokovnih komisij, uredniških odborov in drugih komisij ter skupin, katerih imenovanje je v pristojnosti župana ali občinskega sveta, razen tistim, ki so zaposleni v občinski upravi.
(2) Višina nagrade za Občinsko volilno komisijo se izplača skladno z Zakonom o lokalnih volitvah.
10. člen
(1) Za posameznega člana občinskega sveta, za člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta in za posameznega člana nadzornega odbora izda sklep o delu plače oziroma nagrade Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja skladno s tem pravilnikom.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena podžupanu določi plačo župan s sklepom, skladno s tem pravilnikom.
11. člen
(1) Delodajalcu, pri katerem je zaposlen občinski funkcionar, član nadzornega odbora, član delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je zaposleni v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo plače v višini, ki bi jo prejel zaposleni za delo v rednem delovnem času pri delodajalcu. Osnova za obračun povračila je zahtevek delodajalca izdan na osnovi pogodbe o zaposlitvi oziroma pri samostojnih podjetnikih na osnovi potrdila o višini osnove, od katere ta plačuje prispevke za socialno varnost.
(2) Kolikor je nadomestilo delodajalcu nižje od dela plače oziroma nagrade, do katere ima upravičenec pravico za opravljanje svoje funkcije v lokalni samoupravi, se razlika izplača upravičencu.
12. člen
(1) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripada del plače oziroma nagrade le, če je na seji prisoten vsaj polovico časa trajanja seje.
(2) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripada del plače oziroma nagrade le za udeležbo na sejah matičnih odborov razen v primerih, ko je ta izrecno povabljen. To določilo ne velja za predstavnika nadzornega odbora, ki se udeleži seje občinskega sveta.
(3) Članom občinskega sveta in članom nadzornega odbora ne pripada del plače oziroma nagrade za slavnostno sejo ter za korespondenčno sejo občinskega sveta.
(4) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripada del plače oziroma nagrade pri sejah, ki so prekinjene in se nadaljujejo z drugim datumom. V takšnih primerih pripada članom občinskega sveta, članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora del plače oziroma nagrade v celoti za vsak posamezen del seje, če je del trajal nad 50% povprečnega trajanja seje telesa, ki je sejo prekinilo oziroma nadaljevalo z drugim datumom.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
(1) Občinski funkcionarji, člani nadzornega odbora in člani delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, imajo na podlagi Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih pravico do povračila stroškov prihoda na delo in z dela (udeležbe na seji). Poleg tega imajo pravico do povračila stroškov za službena potovanja (dnevnice, kilometrina, stroški prenočevanja, parkirnine ipd.).
(2) Stroški se poravnavajo na podlagi predloženih računov v skladu s predpisi.
(3) Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov se po tem pravilniku zagotovijo iz sredstev proračuna občine.
(2) Izplačila se izvajajo najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
15. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno z višino županove plače, povračila stroškov pa v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo, št. 7/1999).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.