Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 430-17/2009 Ob-4199/09 , Stran 1444
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev denarnih spodbud za učence, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih izvenšolskih dejavnostih. Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev od zaključenega četrtega razreda II. triade osnovne šole dalje in za stimulacijo dijakov ter študentov pri: – pridobivanju osnovne izobrazbe, – pridobivanju dodatnih znanj na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti), – študiju v tujini (medštudijska izmenjava). 3. Upravičenci za dodelitev sredstev Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovne in glasbene šole, dijaki, vajenci, dijaki srednje šole ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če: – imajo stalno prebivališče v Občini Sežana, – so dosegli prav dober ali odličen šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo, – izkazujejo nadpovprečne rezultate na področju izobraževanja, umetnosti ter športa in občina izraža po tovrstnem znanju svoj interes, – da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika in samostojnega podjetnika. V primeru mladoletnega prosilca iz prvega odstavka te točke, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca. 4. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 11.566,00 EUR. 5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in zaključi 21. dan od dneva objave. 7. Kraj kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10 in pisarni št. 69 pri Janji Kristančič, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 8. Vsebina vloge Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo: – potrdilo o vpisu za šolsko leto 2008/09, – spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za preteklo šolsko leto (2007/2008), – potrdilo ali priznanje na področju dodatnih znanj na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti) za preteklo šolsko leto (2007/2008), – izjavo o nezavajajočih podatkih, – izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih. 9. Oddaja in dostava vlog Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2009«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine Sežana do 11. ure zadnjega dne (21. dan). Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili in kriteriji razpisa. 10. Obravnava vlog Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija najkasneje v osmih dneh od zaključka razpisa hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena bo s sklepom zavržena. Vloge, ki jih oddajo neupravičene osebe in prepozno prispele vloge se ne obravnavajo. Komisija bo opravila strokovni pregled vlog in jih ocenila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana, ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 70 dneh po zaključku razpisa. Izbranim učencem, dijakom in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov denarnih spodbud ter višini dodeljenih sredstev.