Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2104. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici, stran 6034.

Na podlagi 96. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici – v nadaljevanju sprememb in dopolnitev OPPN
Konec leta 2008 je bil za potrebe urejanja gospodarske cone sprejet občinski podrobni prostorski načrt Lavžnik v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št. 2/09) – v nadaljevanju OPPN.
Povod za spreminjanje OPPN je pobuda investitorja OPPN, družbe Hypo Leasing d.o.o.. Vzrok za pobudo so spremenjene potrebe in obseg trgovske dejavnosti v okviru urejevalne enote Ue9 in v povezavi oziroma zaradi funkcionalne povezanosti sosednjih enot v urejevalni enoti Ue8 ter naknadno ugotovljena potreba po gradnji nadstreška pred skladišči v urejevalni enoti Ue3.
2. Območje, vsebina sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve bodo tangirale urejevalne enote Ue9, Ue8 in Ue3 sprejetega OPPN.
Vsebina sprememb se nanaša na spremenjene pogoje za etažnost, obseg pozidave, način parkiranja, potek in oblikovanje dostopa (Ue8 in Ue9) ter na pogoje za gradnjo nadstreškov (Ue3).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN ter javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sta predvideni v juniju 2009, obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v juliju 2009.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljalec sprememb in dopolnitev OPPN je Občina Šempeter - Vrtojba.
Glede na to, da spremembe in dopolnitve ne bodo vplivale na v OPPN potrjene rešitve prometne zasnove cone, požarne varnosti ter priključevanj na javno infrastrukturo ter tudi ne na rešitve in pogoje za varovanje okolja, kulturne dediščine in narave, v postopku priprave in sprejema smernice in kasneje mnenja k spremembam in dopolnitvam OPPN ne bodo iskani.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju nosilcev urejanja prostora, lahko pripravljalec sprememb in dopolnitev OPPN za smernice in kasneje mnenja vendarle zaprosi.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev OPPN prevzame družba Hypo Leasing d.o.o..
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35051-2/2008-36
Šempeter pri Gorici, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.