Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2100. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Lavžnik« v Šempetru pri Gorici, stran 6029.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 27. seji dne 28. maja 2009 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN »Lavžnik« v Šempetru pri Gorici
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu komunalnega opremljanja za območje OPPN »Lavžnik« v Šempetru pri Gorici, katerega je pod številko projekta 436 izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so obstoječi in predvideni objekti na območju celotnega OPPN.
3. člen
(obračunsko območje)
1. obračunsko območje obsega parcele v zahodnem delu območja OPPN
2. obračunsko območje obsega parcele v vzhodnem delu območja OPPN.
Meja obračunskega območja je razvidna iz priloge programa komunalnega opremljanja.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme:
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Obračunsko območje     |    S    |    OS    |
|              |   [€]    |    [€]    |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. območje         |  761.884   |   761.884   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. območje         |  240.900   |   240.900   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Skupaj:          |  1.002.784  |  1.002.784  |
+---------------------------+----------------+-----------------+
5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele [Cpi] in neto tlorisne površine objekta [Cti])
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 1.
+-----------------+------------------------------+------+------+
|  Obračunsko  |    Vrsta stroška     | Cpi | Cti |
|   območje   |               |[€/m2]|[€/m2]|
+-----------------+------------------------------+------+------+
|1. območje    |Izgradnja kanalizacijskega  | 5,30 |10,55 |
|         |omrežja znotraj OPPN     |   |   |
|         +------------------------------+------+------+
|         |Izgradnja vodovodnega omrežja | 2,89 | 5,76 |
|         |izven OPPN          |   |   |
|         +------------------------------+------+------+
|         |Izgradnja vodovodnega omrežja | 3,16 | 6,29 |
|         |znotraj OPPN         |   |   |
|         +------------------------------+------+------+
|         |Rekonstrukcija – dograditev  | 3,84 | 7,64 |
|         |obstoječe dovozne ceste in  |   |   |
|         |križišča »A«         |   |   |
|         +------------------------------+------+------+
|         |Stroški izdelave projektne  | 0,75 | 1,50 |
|         |dokumentacije - ocena     |   |   |
|         +------------------------------+------+------+
|         |Stroški odkupa zemljišč za  | 1,41 | 2,82 |
|         |potrebe razširitve dovozne  |   |   |
|         |ceste             |   |   |
+-----------------+------------------------------+------+------+
|2. območje    |Izgradnja fekalne       | 2,23 | 4,04 |
|         |kanalizacije znotraj OPPN   |   |   |
|         +------------------------------+------+------+
|         |Izgradnja meteorne      | 2,89 | 5,24 |
|         |kanalizacije znotraj OPPN   |   |   |
|         +------------------------------+------+------+
|         |Izgradnja vodovodnega omrežja | 0,92 | 1,66 |
|         |znotraj OPPN         |   |   |
|         +------------------------------+------+------+
|         |Razširitev obstoječe ceste  | 2,75 | 4,99 |
|         |znotraj OPPN         |   |   |
|         +------------------------------+------+------+
|         |Stroški izdelave projektne  | 0,42 | 0,76 |
|         |dokumentacije – ocena     |   |   |
+-----------------+------------------------------+------+------+
Preglednica1: Določitev Cp(i) ( )in Ct(i) za območje predvidene pozidave
Pomen Cp(i) in( )Ct(i) je naslednji:
Cp(i) stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme;
Ct(i) stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme.
6. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
7. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(i1) = Cp(i)·* I
oziroma
Ct(i1)= Ct(i) * I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) * Cp(i1) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(i1) * Dt)
Komunalni prispevek za razpoložljivo komunalno opremo se izračuna na naslednji način:
                      KP = VsotaKP(i)
Oznake pomenijo:
KP       celotni komunalni prispevek;
KP(i)      komunalni prispevek za posamezno
        komunalno opremo;
A(parcela)   površina parcele objekta;
A(tlorisna)   površina neto tlorisne površine objekta;
K(dejavnost)  faktor dejavnosti je enak 1,0;
Cp(i1)     indeksirani stroški opremljanja m2 parcele
        z določeno vrsto komunalne opreme;
Ct(i1)     indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z
        določeno vrsto komunalne opreme.
9. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– po uradni dolžnosti.
10. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, katero določa predmetni program opremljanja, razen gradnje in priključitve tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
11. člen
(pogodba o opremljanju)
Na podlagi izdelanega programa opremljanja bosta zainteresirani investitor in občina za I. fazo izgradnje komunalne opreme sklenila pogodbo o opremljanju. S pogodbo točno določita medsebojne pravice in obveznosti pri komunalnem opremljanju območja in poravnavi finančnih obveznosti. Z izpolnitvijo pogodbeno dogovorjenih obveznosti bo investitor poravnal vse obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2009-15
Šempeter pri Gorici, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.