Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2058. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008, stran 5988.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 18. redni seji dne 14. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008
1. člen
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli sprejme zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008 z naslednjimi postavkami:
------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov              EUR
------------------------------------------------------------
I.  Prihodki                   2.055.128
II.  Odhodki                   2.013.735
III. Presežek odhodkov nad prihodki (I. – II.)    41.393
------------------------------------------------------------
Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja       0
   kapitalskih deležev
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih      3.890
   deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe    –3.890
   kapitalskih deležev (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
Račun financiranja
------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje                     0
VIII. Odplačila dolga                 7.543
IX.  Neto zadolževanje (VII. – VIII.)        –7.543
X.  Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih    29.960.
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
------------------------------------------------------------
2. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2008 v znesku 43.451,46 EUR se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2009
Bistrica ob Sotli, dne 14. maja 2009
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.