Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 430-14/2009/9 Ob-4376/09 , Stran 1436
Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 1. Pravna podlaga Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07), Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 26/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809) (Ur. l. RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E in 109/08 – ZJF-D), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07 in 61/08), Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010 (Ur. l. RS, št. 94/07), Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 Odl. US in 64/08), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31. 7. 2006; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1081/2006), Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31. 7. 2007; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 371, 27. 12. 2006; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 17/09) in Sklep Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, z dne 4. 6. 2009 (št. OP RČV 3/3/002-0-MVZT). 2. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev Naročnik in izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je hkrati tudi izvajalec javnega razpisa. 3. Predmet javnega razpisa (aktivnosti in nameni) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti organizacije in izvedbe delavnic v obliki poletnih šol in usposabljanj mentorjev oziroma kandidatov za mentorje za izvajanje študijskih praks (v nadaljevanju: projekt); sofinancirano bo plačilo stroškov organizacije in izvedbe omenjenih delavnic na območju Republike Slovenije. Namen javnega razpisa je spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in državami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Za sofinanciranje lahko kandidirajo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so akreditirani pri Svetu RS za visoko šolstvo (v nadaljevanju: prijavitelji) in izpolnjujejo naslednje pogoje: – prijavitelji se na ta javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje katerih so že prejeli sredstva oziroma prejemajo sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugega vira financiranja iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti ali EU; – vsebina vloge se mora ujemati s predmetom in namenom javnega razpisa. 4.2 Projekt mora biti izveden na območju Republike Slovenije. 4.3 V okviru projekta morajo biti izvedeni predmeti z veljavnimi ECTS krediti, ki jih lahko pridobijo študenti in mentorji oziroma kandidati za mentorje. 4.4 Projekt mora biti namenjen: – dodiplomskim in podiplomskim študentom in – mentorjem oziroma kandidatom za mentorje za izvajanje študijskih praks. 5. Vsebina in priprava vloge Vloga mora vsebovati: – izpolnjena obrazca: – Obrazec 1 OP RCV_VS-09: Prijavni obrazec – Obrazec 2 OP RCV_VS-09: Načrt financiranja projekta – naslednje obvezne priloge: – Pisne izjave izvajalcev o sodelovanju pri projektu – Izjava prijavitelja, da bo vodil stroške projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu – Kriteriji, na podlagi katerih bo prijavitelj uveljavljal stroške projekta – Izjava prijavitelja o strinjanju z vsebino osnutka pogodbe. 6. Upravičeni stroški Stroški projekta so upravičeni le pod pogoji, da: – so v skladu s cilji projekta in so potrebni za njegovo izvedbo, – so nastali v okviru obdobja upravičenosti, in sicer: – za prvo odpiranje: Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do 28. 2. 2010. – za drugo odpiranje: Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od 1. 3. 2010 in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do 30. 9. 2010. – niso in ne bodo financirani z drugimi viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU. Intenzivnost sofinanciranja projekta je 100%. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Upravičeni stroški so naslednji: – plače in drugi stroški dela, – stroški storitev za zunanje izvajalce, – stroški prevoza in nastanitev za študente in mentorje oziroma kandidate za mentorje za izvajanje študijskih praks, – stroški informiranja in obveščanja. Kriteriji, na podlagi katerih bo prijavitelj uveljavljal stroške projekta, morajo biti določeni ob začetku izvajanja projekta in pred podpisom pogodbe ter so obvezna priloga prijavnega obrazca. Ustrezna dokazila o nastanku in plačilu stroška za posamezno vrsto stroška so navedena v Navodilih o upravičenih stroških, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. 7. Merila za izbor projektov Postopek za izbiro prejemnikov sredstev bo vodila komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog, imenovana s strani ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: komisija za ocenjevanje). V postopku izbora med prijavljenimi projekti se bodo upoštevala merila za ocenjevanje projektov. V merilih za ocenjevanje projektov so upoštevana Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, z dne 15. 2. 2008, in sicer prispevek k izboljšanju povezovanja med visokim šolstvom, znanostjo in gospodarstvom ter prispevek k razvijanju novih oblik poučevanja in učenja, zlasti uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja. Projektu se lahko dodeli skupaj največ: če gre za vsebine s študijskih področij (5) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ali (4) naravoslovje, matematika in računalništvo največ 85 točk, če gre za vsebine s študijskega področja (2) umetnost in humanistika največ 80 točk, in če gre za vsebine z drugih študijskih področij največ 75 točk, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem, katerih vloge bodo dosegle pri vsebinah s študijskih področij (5) tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ali (4) naravoslovje, matematika in računalništvo najmanj 43 točk, pri vsebinah s študijskega področja (2) umetnost in humanistika najmanj 40 točk in pri vsebinah z drugih študijskih področij najmanj 38 točk. V primeru, da bo prag in več kot prag (določen v okviru vsebin s posameznega študijskega področja) dosegalo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, bodo prednost pri izbiri imele vloge glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev. Med enako ocenjenimi vlogami, ki presegajo prag, imajo prednost vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 1, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 2, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 3, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 4, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno številko 5. Izbrana bo vloga, ki ima več višjih ocen pri omenjenih posameznih merilih. 8. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2009 in 2010 za sofinanciranje aktivnosti vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010, je 1.095.056,44 EUR, in sicer: – 930.797,97 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 164.258,47 EUR – slovenska udeležba (15%). Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje aktivnosti, povezanih z razvijanjem študijskih programov visokega šolstva v skladu z bolonjskimi cilji: – v letu 2009 je 445.056,44 EUR, in sicer: – 378.297,97 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 66.758,47 EUR – slovenska udeležba (15%). – v letu 2010 je 650.000,00 EUR, in sicer: – 552.500,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%); – 97.500,00 EUR – slovenska udeležba (15%). Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 6941 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU; – 6985 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%, delež slovenskega prispevka pa 15%. Sredstva, odobrena za izvajanje projekta v posameznem proračunskem letu, morajo biti porabljena do konca istega proračunskega leta. 9. Rok za dokončanje projektov in obdobje za porabo sredstev Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta: – za prvo odpiranje: Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do 28. 2. 2010. – za drugo odpiranje: Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani od 1. 3. 2010 in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do 30. 9. 2010. 10. Trajnostni razvoj Upravičenec se zavezuje, da bo pri izvajanju projekta zagotovil varstvo okolja in s tem spodbujal načela, ki bodo posredno vplivala na trajnostni razvoj v skladu s 17. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 11. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 12. Informiranje in obveščanje javnosti Prijavitelji in vsi ostali sodelujoči bodo morali pri svojem delu upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Navodila glede informiranja in obveščanja so podrobneje opredeljena v Navodilih o izvedbi projekta (priloga 2 k pogodbi) in so povzeta po Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo izvajalec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičencev, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije. 13. Hranjenje dokumentacije Upravičenec mora za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec je dolžan voditi stroške projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov EU (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu predhodno naznanilo izvedbo kontrole na samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti. 14. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006: ni relevantno. 15. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 16. Posledice glede ugotovitev o dvojnem financiranju posameznega projekta V primeru ugotovitve že pridobljenega financiranja iz drugih javnih virov za isti projekt se vloga za takšen projekt zavrže. V primeru naknadne ugotovitve dvojnega financiranja projekta iz različnih javnih virov prenehajo obveznosti ministrstva iz sklenjene pogodbe za takšen projekt, zahteva pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev v okviru projekta, je izvajalec dolžan vrniti neupravičeno prejeti znesek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. 17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani komisije za ocenjevanje, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 18. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke: – za prvo odpiranje: do 29. 6. 2009 do 15. ure v glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana; – za drugo odpiranje: do 15. 1. 2010 do 14. ure v glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja v enem pisnem izvodu ter enkrat v elektronski obliki. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, se s sklepom zavržejo. 19. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev Odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za ocenjevanje. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Datuma odpiranj sta: – prvo odpiranje: 2. 7. 2009, – drugo odpiranje: 18. 1. 2010. Odpiranje vlog bo na sedežu ministrstva, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani k dopolnitvi vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. 20. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa o izboru vloži pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vloge. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Ministrstvo mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani ministrstva. 21. Razpisna dokumentacija Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija za prvo odpiranje bodo zainteresiranim prijaviteljem dostopni na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko Javni razpisi, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija za drugo odpiranje bodo zainteresiranim prijaviteljem dostopni na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si, od 15. 12. 2009 dalje. 22. Dodatne informacije in obveščanje Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji do konca javnega razpisa dobijo tudi na elektronskih naslovih marija.bergant@gov.si (vsebinski del javnega razpisa) in damjana.herman@gov.si (finančni del javnega razpisa) oziroma pri Mariji Bergant in Damjani Herman na telefonski številki 01/478 4600 vsak delovni dan med 9. in 11. uro. Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.