Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Ob-4209/09 , Stran 1466
1. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča namenjena stanovanjski gradnji v Grčarevcu: – parc. št. 151/21 travnik, v izmeri 741 m2, – parc. št. 151/22 travnik, v izmeri 632 m2, – parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2 in travnik, v izmeri 283 m2, – parc. št. 151/24 travnik, v izmeri 270 m2 in pašnik v izmeri 520 m2, – parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2 in pašnik v izmeri 601 m2, – parc. št. 151/26 travnik, v izmeri 819 m2, – parc. št. 151/27 travnik, v izmeri 772 m2, – parc. št. 151/28 travnik, v izmeri 798 m2, – parc. št. 151/29 travnik, v izmeri 777 m2, – parc. št. 151/30 travnik, v izmeri 808 m2, – parc. št. 151/31 travnik, v izmeri 968 m2, vse k.o. Grčarevec. Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno neopremljene – komunalni prispevek bo odmerjen naknadno na podlagi sprejetega programa opremljanja za to področje. Izklicna cena za komunalno neopremljeno zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma 48,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. 2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu ogledano-kupljeno, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali; b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri; c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv; d) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime oziroma firmo kupca, točen naslov in opis njegove dejavnosti; – ponujeno ceno; – izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – način in rok plačila ter način zavarovanja plačila; – dokazilo o plačani varščini. 3. Pogoji za sodelovanje in postopek prodaje na javnem razpisu Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 17. 6. 2009 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«. Javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 2009 ob 11. uri v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa. Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Logatec. Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalka. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.