Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 478-104/2009 Ob-4207/09 , Stran 1457
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. II. Predmet javne dražbe je sledeča nepremičnina: 1. stavba parc. št. 387/2 stavba, v izmeri 96 m2, dvorišče, v izmeri 92 m2, vpisana v vl. št. 174 k.o. Hrastnik pri Trojanah, na naslovu Šentgotard 8, 1222 Trojane, za izklicno ceno 14.600,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen davek, niti ostali stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe v Zemljiški knjigi. Davek in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec. III. Zemljiškoknjižni lastnik zgoraj navedene nepremičnine je Občina Zagorje ob Savi. Nepremičnina je prosta oseb in stvari, stvarne ali obligacijske pravice na nepremičnini v korist tretjih oseb ne obstajajo. IV. Nepremičnina, opredeljene v I. točki te objave, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v petek, dne 19. 6. 2009 ob 8. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi. V. Pogoji javne dražbe Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti: – originalno potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko lastnega računa za primer vračila varščine (kot originalno potrdilo šteje originalna potrjena položnica ali s strani banke potrjen izpis o uspešno izvedenem plačilu preko spleta), – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz registra pravnih oseb (velja le za pravne osebe in s.p.), – fotokopijo veljavne osebne izkaznice oziroma drug identifikacijski dokument in telefonsko številko (velja le za fizične osebe), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, – pisno in notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo. Vsak dražitelj mora do vključno srede, dne 17. 6. 2009 plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, torej 1.460,00 EUR. Varščino je potrebno nakazati na račun proračuna občine št. 01342-0100018358, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. Dražitelj se mora izkazati s potrjenim potrdilom o pravočasnem plačilu ustreznega zneska varščine. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končani dražbi. VI. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati na račun Občine Zagorje ob Savi v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma prejema računa, pri čemer se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec preostanka kupnine ne plača v pogodbeno dogovorjenem roku, se sklenjena pogodba lahko razdre, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Ustrezni davek, stroški notarja, stroški vpisa v zemljiško knjigo in drugi morebitni stroški za izvedbo pogodbe, bremenijo kupca. Overitev pogodbe, izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine. Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo vodi komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, dražba je ustna, 2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne 17. 6. 2009 plačal zahtevani znesek varščine in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo, 4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 400,00 EUR, 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 6. na dražbi uspe dražitelj, ki izpolnjuje pogoje in ponudi najvišjo ceno, 7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, 9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa, 10. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 11. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe, 12. javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), 13. s prijavo sodelovanja na javni dražbi oziroma s plačilom varščine, zainteresirani ponudnik potrjuje in se strinja z vsemi pogoji in pravili iz tega razpisa. VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo so na voljo na naslovu: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, vsak delovni dan na tel. 03/56-55-714 (Irena Drašlar-Oddelek za splošne zadeve). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http//www.zagorje.si.