Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2062. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, stran 5992.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC-UPB1, 45/08 – ZJC-C) 3. člena, 17. člena in 45. člena Zakona prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 17/08 – ZP-1E), 1. in 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 21. redni seji dne 19. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 84/99, 112/05) se za prvim odstavkom 56. člena dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Občinski inšpektor je organ samoupravne lokalne skupnosti, ki je s posebnimi predpisi pooblaščen za odločanje o prekrških.
Uresničevanje določb 46., 48. in 51. člena tega odloka lahko nadzira tudi občinski redar.«
2. člen
Spremeni in dopolni se prvi del prvega stavka prvega odstavka 67. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Z globo 2.000 € se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ter posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:«.
Spremeni in dopolni se tudi drugi odstavek 67. člena, ki se po novem glasi:
»(2) Z globo 600 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
3. člen
Spremeni in dopolni prvi stavek 68. člena, ki se po novem glasi:
»Z globo 400 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.«
4. člen
V prvem stavku prvega odstavka 69. člena se spremeni besedna zveza »Z globo 200.000,00 tolarjev« tako, da se glasi:
»Z globo 1.500 €«.
Prav tako se v prvem stavku drugega odstavka istega člena spremeni besedna zveza »Z globo 40.000,00 tolarjev « tako, da se glasi:
»Z globo 500 €«.
5. člen
V prvem stavku prvega odstavka 70. člena se spremeni besedna zveza »Z globo 200.000,00 tolarjev« tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 €«.
Prav tako se v prvem stavku drugega odstavka istega člena spremeni besedna zveza »Z globo 40.000,00 tolarjev« tako, da se glasi:
»Z globo 500 €«.
6. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-1/09
Videm, dne 19. maja 2009
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.