Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2060. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec, stran 5989.

Občinski svet Občine Bovec je na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 3. in 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Bovec
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč Občine Bovec in osnove za odmero komunalnega prispevka, ki ga je izdelal Geomatika, prostor in arhitektura, Rafael Bizjak, s.p., iz Idrije v februarju 2009 pod št. 1/2009. Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Sestavni del odloka sta grafični in tekstualni del Programa opremljanja ter priloga – tabelarni del.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz komunalne opreme na območju Občine Bovec,
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih,
– preračunane obračunske stroške opremljanja na stavbno zemljišče (p) oziroma na neto tlorisno površino objekta (t) po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja se sprejme za celotno Občino Bovec, obračunska območja pa so posamezna strnjena naselja. Meja obračunskih območij je povzeta iz OPN Bovec. Poseben program opremljanja stavbnih zemljišč se lahko sprejme z odlokom za območja, ki se jih ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
Obračunska območja v Občini Bovec so določena glede na delež parcele in neto tlorisne površine objekta, in sicer:
I. območje: naselje Bovec,
II. območje: naselja Srpenica, Žaga, Log Čezsoški, Čezsoča, Plužna, Kal Koritnica, Soča, Na Logu - Trenta, Log pod Mangartom in Strmec,
III. območje: Bavšica, Lepena in ostala območja razpršene poselitve in razpršene gradnje Občine Bovec.
4. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (dalje KP) je investitor, ki želi graditi nov objekt, povečati ali spremeniti namembnost obstoječemu objektu na območju komunalno opremljenega stavbnega zemljišča oziroma v določeni obračunski enoti.
5. člen
(merila za določitev višine komunalnega prispevka)
Zavezanec iz 4. člena odloka plača KP na lastno zahtevo ali po uradni dolžnosti na osnovi podatkov iz vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD za objekt glede na:
– površino stavbne parcele m2 (p),
– neto stavbne površine m2 (t),
– namembnost objekta,
– možnost priključevanja na posamezno vrsto gospodarske javne infrastrukture.
KP se zaračuna samo za tisto GJI, na katero se lahko zavezanec priključuje.
V posebnih primerih, kot je npr. kamp (površine za nastanitev), se površino stavbnega zemljišča pomnoži s faktorjem 0,10, stavbno zemljišče pod objekti predstavlja funkcionalno zemljišče iz posebnega dela PDG, kolikor to ni določeno pa stavbno zemljišče predstavlja 1,50 stavbišča, za neto površino pa se šteje objekte kot so recepcija, sanitarije ipd. ... Pri rekreacijsko športnih objektih kot so zunanja igrišča s pomožnimi objekti, golf igrišča, smučišča ipd. … pa se KP zaračuna samo na neto površino objekta in na funkcionalno zemljišče iz posebnega dela PDG, kolikor to ni določeno pa stavbno zemljišče predstavlja 1,50 stavbišča.
6. člen
(deleži med površino parcele in neto tlorisne površine)
Višina KP je določena na osnovi vrednotenja obstoječe GJI na posameznem obračunskem območju po enoti mere m2 stavbnih zemljišč (p) in m2 neto stavbnih površin (t).
Za posamezna obračunska območja veljajo naslednji deleži med površino parcele in neto tlorisne površine:
I. območje: FL m2 (p): FL m2 (t) = 70:30
II. območje: FL m2 (p): FL m2 (t) = 50:50
III. območje: FL m2 (p): FL m2 (t) = 30:70.
7. člen
(vrednosti KP na enoto mere)
Na osnovi izračuna vrednosti GJI se določijo v programu opremljanja vrednosti posamezne infrastrukture na enoto EUR/m2(p) in EUR/m2(t), ki veljajo na dan sprejema odloka za leto 2009 na obračunskem območju:
+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
|Obračunsko|V(p)| V(t)|K(p)| K(t)| C(p)| C(t)| JP |JP(t)| SUM | SUM |
|območje  |  |   |  |   |   |   | (p)|   | (p) | (t) |
+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
|I. območje|1,87| 1,77|6,44| 6,11| 6,31| 5,98|8,63| 8,19|23,24|22,05|
+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
|II.    |2,01|13,21|4,12|19,01| 2,96|15,95|4,45|26,97|13,54|75,14|
|območje  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
|III.   | 0 | 0 | 0 | 0 |10,00|50,00| 0 | 0 |10,00|50,00|
|območje  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
V – vodovod, K – kanalizacija, C – cesta, JP – javne površine, SUM – skupna vrednost,
(p) – vrednost na m2 stavbnega zemljišča, (t) – vrednost na m2 tlorisne površine objekta.
Vrednosti na enoto m2 se indeksirajo skladno s 16. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
8. člen
(faktor dejavnosti in faktor lokacije)
Pri izračunu KP se upoštevajo deleži parcele in neto tlorisne površine, ki so že zajeti v ceni na enoto mere, faktor dejavnosti (FD) glede na namembnost objekta od 0,7 do 1,3 in faktor lokacije (FL) od min. 10% do max. 90% kot sofinanciranje Občine Bovec iz proračuna, donacij, državnih sredstev, Ministrstva za okolje in prostor in evropskih sredstev.
 
Faktorji dejavnosti:
------------------------------------------------------------
Dejavnost            FD  Šif. kategorije
------------------------------------------------------------
1. stanovanjski objekti     1   111, 112, 113
2. poslovni in proizvodni    0,9  121, 122, 123, 124,
objekti                125
3. družbeni objekti       0,8  126
4. kmetijski stanovanjski    0,7  111
objekti
------------------------------------------------------------
Faktor lokacije je za stanovanjske in kmetijske stanovanjske objekte na III. območju razpršene poselitve 0,20, na II. območju strnjenih naselij 0,30 in na I. območju v naselju Bovec 0,50. Znižanje KP za 10% je mogoče za objekte zavarovane kot Kulturna dediščina in novogradnje, ki predstavljajo notranji razvoj območja – plombe.
Faktor lokacije za ostale objekte je po celotnem območju občine 0,75. KP je mogoče znižati za poslovne in proizvodne objekte, in sicer na deficitarno dejavnost 10% za privabljanje določenih dejavnosti ali kot posebna stimulacija na število novih delovnih mest od 5 do 25%. Odstotki za znižanje KP se med seboj seštevajo. Pri mešani gradnji ali spremembi dela namembnosti se velikost parcele upošteva z razmerjem neto posameznih površin.
Občina lahko delno ali v celoti oprosti plačila KP tudi druge zavezance, vendar mora to pokriti iz lastnih sredstev. Komunalnega prispevka se ne plačuje od šif. CC-SI 127, kmetijskih proizvodnih objektov fizičnih oseb (hlev, garaža za mehanizacijo), neprofitnih stanovanj, objektov, ki jih gradi ali financira Občina Bovec delno ali v celoti.
9. člen
(način plačila)
Komunalni prispevek plača zavezanec pred pridobitvijo upravnega dovoljenja na PGD za objekt. KP je mogoče odplačevati tudi v več obrokih v vrednosti, ki se jo določi glede na pobudo zavezanca v izdani odločbi in pogodbi o priključitvi. V primeru, da zavezanec KP ne poravna, mu upravljavec ne priključi objekta na GJI.
Vsa že plačana sredstva KP v preteklosti ali vložki v izgradnjo za posamezno vrsto GJI, katero zavezanec izkazuje s potrdilom o plačilu, se poračunajo pri obračunu prispevka.
Na komunalni prispevek se ne plačuje DDV.
10. člen
(veljavnost)
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za gospodarstvo, okolje in družbene dejavnosti Občine Bovec. Komunalni prispevek se odmeri z odločbo v roku 15 dni od prejema popolne vloge, Občina pa o tem obvesti tudi upravno enoto.
11. člen
Program opremljanja prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve preneha veljati Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Bovec (Uradno glasilo št. 14/95 in 6/00). Prehodno obdobje velja 3 mesece od uveljavitve odloka, v katerem se upošteva ugodnejši izračun za stranko.
Št. 007-08/2009
Bovec, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
  Priloga k odloku – tabelarni del:
  Izračunane vrednosti KP na enoto mere na dan sprejema
odloka:

+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
|Obračunsko|V(p)| V(t)|K(p)| K(t)| C(p)| C(t)| JP |JP(t)| SUM | SUM |
|območje  |  |   |  |   |   |   | (p)|   | (p) | (t) |
+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
|I. območje|1,87| 1,77|6,44| 6,11| 6,31| 5,98|8,63| 8,19|23,24|22,05|
+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
|II.    |2,01|13,21|4,12|19,01| 2,96|15,95|4,45|26,97|13,54|75,14|
|območje  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+
|III.   | 0 | 0 | 0 | 0 |10,00|50,00| 0 | 0 |10,00|50,00|
|območje  |  |   |  |   |   |   |  |   |   |   |
+----------+----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+

  V – vodovod, K – kanalizacija, C – cesta, JP – javne
površine, SUM – skupna vrednost

  (p) – vrednost na m2 stavbnega zemljišča, (t) – vrednost na
m2 tlorisne površine objekta
+--------------------------------+------+----------------------+
|Faktor dejavnosti (FD):     |   |           |
+--------------------------------+------+----------------------+
|Dejavnost            |FD  |Šif. kategorije    |
+--------------------------------+------+----------------------+
|1. stanovanjski objekti     |1   |111, 112, 113     |
+--------------------------------+------+----------------------+
|2. poslovni in proizvodni    |0,9  |121, 122, 123, 124,  |
|objekti             |   |125          |
+--------------------------------+------+----------------------+
|3. družbeni objekti       |0,8  |126          |
+--------------------------------+------+----------------------+
|4. kmetijski stanovanjski    |0,7  |111          |
|objekti             |   |           |
+--------------------------------+------+----------------------+


  Faktor lokacije (FL):
+-------------------------------------------+------------------+
|Za stanovanjske objekte:          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|I. območje: Bovec             |(FL) = 0,50    |
+-------------------------------------------+------------------+
|II. območje: ostala strnjena naselja    |(FL) = 0,30    |
+-------------------------------------------+------------------+
|III.območje: območje razpršene poselitve  |(FL) = 0,20    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Za vse ostale dejavnosti          |(FL) = 0,75    |
+-------------------------------------------+------------------+

  Olajšave pri plačilu KP:
+-------------------------------------------+------------------+
|Za stanovanjske objekte:          |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|1. objekt kulturne dediščine        |10%        |
+-------------------------------------------+------------------+
|2. strnjena pozidava – plomba       |10%        |
+-------------------------------------------+------------------+
|Za poslovne in proizvodne objekte:     |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|1. deficitarna dejavnost          |10%        |
+-------------------------------------------+------------------+
|2. stimulacija na nova delovna mesta    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|1–2 zaposlena               |5%        |
+-------------------------------------------+------------------+
|3–5 zaposlenih               |10%        |
+-------------------------------------------+------------------+
|nad 5 zaposlenih              |25%        |
+-------------------------------------------+------------------+


  Kot deficitarne dejavnosti so v odloku opredeljene: obrtna
dejavnost, proizvodna dejavnost, gostinstvo in hotelirstvo. Za
delovna mesta velja, da jih mora investitor zagotoviti
minimalno za obdobje 5 let, v nasprotnem primeru je dolžan
povrniti tako pridobljeno olajšavo.