Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2050. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah, stran 5917.

Na podlagi 1. točke drugega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09; v nadaljevanju ZBan-1) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah (v nadaljevanju: banke).
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank tretjih držav.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-1, kot na primer:
(a) kreditno tveganje v 109. členu;
(b) tržna tveganja v 111. členu;
(c) operativno tveganje v 112. členu;
(d) likvidnostna pozicija v prvem odstavku 184. člena.
2. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZIJSKEGA PREGLEDA IN DODATNEGA REVIZORJEVEGA POROČILA
3. člen
(Uporaba določb drugih zakonov in predpisov)
(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v banki se opravi v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08), mednarodnimi standardi revidiranja in pravili revidiranja Slovenskega inštituta za revizijo, ob upoštevanju predpisov Banke Slovenije ter drugih zakonov in predpisov.
(2) Za namen tega sklepa predpisi Banke Slovenije iz prvega odstavka tega člena vključujejo:
(a) Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; v nadaljevanju: sklep o konsolidiranem nadzoru);
(b) Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 28/07 in 104/07; v nadaljevanju: sklep o upravljanju s tveganji);
(c) Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; v nadaljevanju: sklep o izračunu kapitala).
4. člen
(Dodatni revizijski pregled in dodatno revizorjevo poročilo)
(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji obsega pregled:
(a) obravnave naslednjih tveganj:
– kreditno tveganje,
– tržna tveganja,
– obrestno tveganje,
– operativno tveganje,
– likvidnostno tveganje;
(b) kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznega notranjega kapitala.
(2) Na podlagi dodatnega revizijskega pregleda iz prvega odstavka tega člena pooblaščeni revizor (v nadaljevanju: revizor) pripravi dodatno revizorjevo poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji v banki na posamični podlagi in če gre za banko iz 3. člena sklepa o konsolidiranem nadzoru, tudi na konsolidirani podlagi, ki vključuje tudi:
(a) morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri revizijskem pregledu področij iz prvega odstavka tega člena;
(b) ugotovitve glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let, vezanih na področja iz prvega odstavka tega člena;
(c) priporočila glede izboljšanja politik, procesov in postopkov, vezanih na pregled področij iz prvega odstavka tega člena.
2.1. Revizijski pregled obravnave tveganj
5. člen
(Splošno o revizijskem pregledu obravnave tveganj)
Revizor pri pripravi dodatnega revizorjevega poročila glede ustreznosti obravnave tveganj iz točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa oceni ustreznost izpolnjevanja splošnih standardov upravljanja s temi tveganji, določenih v prilogah sklepa o upravljanju s tveganji. Revizor za vsakega od teh tveganj oceni in se opredeli glede:
(a) izpolnjevanja organizacijskih zahtev;
(b) ustreznosti obravnave tveganj.
6. člen
(Organizacijske zahteve)
Revizor pri presoji ustreznosti izpolnjevanja organizacijskih zahtev iz točke (a) 5. člena tega sklepa pregleda, ali ima banka vzpostavljeno in dokumentirano jasno organizacijsko strukturo odločanja in ustrezno razmejitev pristojnosti in nalog med organizacijskimi enotami v okviru procesa upravljanja s tveganji.
7. člen
(Obravnava tveganj)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave tveganj iz točke (b) 5. člena tega sklepa pregleda zlasti:
(a) ali ima banka izdelane, sprejete in dokumentirane strategije in politike prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji;
(b) ali banka strategije in politike iz prejšnje točke dosledno izvaja v praksi in ima zagotovljen nadzor in dokumentacijo nad tem izvajanjem;
(c) ali so predpostavke, ki jih je banka uporabila pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganju, dokumentirane in predmet rednih pregledov s strani banke;
(d) ali banka izvaja in dokumentira postopke ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem;
(e) ali banka dokumentira izvajanje procesa zgodnjega odkrivanja povečanega tveganja (vključno s kazalniki);
(f) ali banka za pomembna tveganja izvaja teste izjemnih, vendar verjetnih situacij;
(g) ali ima banka ustrezne varnostne in delovne postopke ter pravila dostopanja do informacijske tehnologije;
(h) ali so vzpostavljene ustrezne notranje kontrole v zvezi z obravnavo tveganj;
(i) ali je zagotovljeno pravočasno posredovanje ustreznih poročil upravi banke in odgovornemu višjemu vodstvu.
8. člen
(Kreditno tveganje)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave kreditnega tveganja iz prve alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) politiko sprejemljivih vrst zavarovanja in metodologijo ocenjevanja vrednosti zavarovanja za namen izračunavanja kapitalskih zahtev in ocenjevanja izgub iz kreditnega tveganja ter izvajanje le-teh v praksi;
(b) skrbnost izterjave.
9. člen
(Tržna tveganja)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave tržnih tveganj iz druge alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) ali banka dopušča opravljanje poslov po končanem trgovanju ali zunaj delovnega mesta ter pod kakšnimi pogoji;
(b) ali se pogovori, ki potekajo v enoti za trgovanje med trgovci in strankami, snemajo;
(c) ali ima vsak trgovec svojo identifikacijsko številko, pod katero lahko samo on vnaša podatke o poslu v informacijski sistem;
(d) ali ima banka natančno opredeljene in dokumentirane postopke, ki jih morata izvesti enota za trgovanje in zaledna služba po sklenitvi vsakega posla;
(e) ali banka izvaja proces obvladovanja tržnih tveganj, kot so:
– spremljanje in analiziranje trendov na svetovnih in domačih finančnih trgih,
– dnevno spremljanje podatkov o pozicijah trgovanja, izkoriščenosti, preseganju limitov in rezultatih trgovanja,
– analiza nestanovitnosti tečajev finančnih instrumentov in tujih valut, ki so pomembni za banko,
– ocenjevanje likvidnosti finančnega instrumenta ali tuje valute pred nameravanim nakupom,
– določanje sistema limitov in ugotavljanja preseganja limitov,
– dnevno poročanje o realiziranih in nerealiziranih dobičkih in izgubah iz trgovanja;
(f) ali se postopki za primer preseganja limitov dokumentirajo.
10. člen
(Obrestno tveganje)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave obrestnega tveganja iz tretje alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) ali banka določa limite za omejevanje izgube;
(b) ali se postopki za primer preseganja limitov dokumentirajo.
11. člen
(Operativno tveganje)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave operativnega tveganja iz četrte alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) ali banka ugotavlja in ocenjuje pomembna operativna tveganja vsaj enkrat letno ter svoje ugotovitve in ocene dokumentira;
(b) ali banka nemudoma analizira in dokumentira vzroke realiziranih pomembnih izgub iz operativnega tveganja.
12. člen
(Likvidnostno tveganje)
Revizor pri presoji ustreznosti obravnave likvidnostnega tveganja iz pete alinee točke (a) prvega odstavka 4. člena tega sklepa poleg vsebin iz 7. člena tega sklepa pregleda tudi:
(a) ali ima banka dokumentirane scenarije upravljanja likvidnosti za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije ob upoštevanju normalnega teka poslovanja (osnovni scenarij) in morebitnih položajev likvidnostnih kriz (scenarij izjemnih situacij);
(b) ali ima banka vzpostavljene in dokumentirane ukrepe za preprečitev oziroma odpravo vzrokov za nastop nelikvidnosti.
2.2. Revizijski pregled kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznosti notranjega kapitala
13. člen
(Splošno)
Revizor pri pripravi dodatnega revizorjevega poročila glede kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznosti notranjega kapitala iz točke (b) prvega odstavka 4. člena tega sklepa, ob upoštevanju določb sklepa o izračunu kapitala, oceni in se opredeli glede:
(a) ustreznosti strategije in politike upravljanja kapitala;
(b) izračuna kapitala in kapitalskih zahtev.
14. člen
(Strategija in politika upravljanja kapitala)
Revizor pri presoji ustreznosti strategije in politike upravljanja kapitala iz točke (a) 13. člena tega sklepa pregleda:
(a) ali ima banka dokumentirano in sprejeto strategijo in politiko upravljanja kapitala;
(b) ali ima banka dokumentirano in sprejeto strategijo in politiko za izvajanje procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala;
(c) ali politika upravljanja kapitala vključuje tudi načrtovanje ohranjanja ustreznega obsega kapitala.
15. člen
(Izračun kapitala in kapitalskih zahtev)
Revizor pri presoji izračuna kapitala in kapitalskih zahtev iz točke (b) 13. člena tega sklepa pregleda:
(a) ali ima banka vzpostavljene in dokumentirane postopke za spremljanje kapitala in kapitalskih zahtev, ki zagotavljajo izpolnjevanje trenutne in načrtovane zahteve po kapitalu;
(b) ali ima banka dokumentirana in sprejeta navodila za izračunavanje kapitala in kapitalskih zahtev;
(c) če banka izvaja teste izjemnih, vendar verjetnih situacij, ali ocenjuje tudi njihov vpliv na kapital in kapitalske zahteve.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(Prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07).
17. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. junija 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije