Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2051. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 5919.

Na podlagi 11. točke 129. člena v povezavi s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 12. točko prvega odstavka 195. člena in drugega odstavka 98. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino poročil in obvestil o posameznih dejstvih in okoliščinah o katerih banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) poročajo Banki Slovenije ter roke in način poročanja.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Podatki, ki se vpisujejo v register)
Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v register, banka predloži Banki Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.
3. člen
(Sklic in sklepi skupščine)
(1) O sklicu skupščine banka obvesti Banko Slovenije s predložitvijo objave sklica skupščine v roku petih delovnih dni po objavi.
(2) Banka je dolžna seznaniti Banko Slovenije z vsemi sklepi, ki jih je sprejela skupščina, in najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva zasedanja skupščine predložiti kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s prilogami. Pri obsežnejših spremembah statuta mora banka predložiti tudi čistopis statuta.
4. člen
(Sprememba kvalificiranih imetnikov)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki spremembi imetništva delnic banke, kjer posamezni imetnik delnic posredno ali neposredno pridobi delež v kapitalu ali pri glasovanju, ki presega 10-odstotni, 20-odstotni, enotretjinski ali 50-odstotni delež, najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu pridobitve spremembe v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi.
(2) Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki spremembi imetništva delnic banke, kjer se posameznemu kvalificiranemu imetniku delnic posredno ali neposredno zmanjša delež v kapitalu ali pri glasovanju, pod 10-odstotni, 20-odstotni, enotretjinski ali 50-odstotni delež, najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi.
5. člen
(Razrešitev in imenovanje članov uprave)
Banka obvesti Banko Slovenije o razrešitvi in imenovanju članov uprave najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa banke.
6. člen
(Odprtje, preselitev, zaprtje, začasno prenehanje podružnice ali predstavništva ter sprememba vrste poslov, ki jih opravlja podružnica)
Banka obvesti Banko Slovenije o nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica, najkasneje v petih delovnih dneh pred dejansko realizacijo omenjenih dogodkov. Dolžnost obveščanja velja za banke s sedežem v Republiki Sloveniji in za banke držav članic ter bank tretjih držav, pri čemer za slednje samo v delu, ki se nanaša na njihovo poslovanje na območju Republike Slovenije.
7. člen
(Posli začasne prodaje oziroma odkupa, posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga v primeru neporavnave obveznosti nasprotne stranke)
Banka nemudoma obvesti Banko Slovenije o poslih začasne prodaje oziroma odkupa in poslih posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, če nasprotna stranka svoje obveznosti ne izpolni ob njeni dospelosti.
8. člen
(Sprememba kapitala banke, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala)
Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki načrtovani spremembi kapitala banke, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala, pred spremembo, najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa banke (npr. o izdaji novih delnic, podrejenih dolžniških instrumentov, odkupu lastnih delnic in drugem).
9. člen
(Pridobitev oziroma odtujitev delnic, poslovnih deležev, članskih pravic oziroma druge spremembe naložb v kapital)
(1) Banka četrtletno obvešča Banko Slovenije o svojih dejanskih in načrtovanih naložbah v kapital pravnih oseb z obrazcem POR-195/1, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) V prvem delu obrazca (pod I.) banka vpiše knjigovodsko vrednost naložb v kapital finančnih družb, družb za pomožne bančne storitve in druge osebe. Banka poroča tudi o deležu, ki ga ima v kapitalu teh oseb in o deležu glasovalnih pravic in navede opis spremembe stanja glede na izkazano stanje v predhodnem poročilu (npr. nove naložbe v kapital, nominalno ali relativno povečanje oziroma zmanjšanje pri posamezni osebi).
(3) V drugem delu obrazca (pod II.) banka vpiše podatke o nameravani pridobitvi deležev v finančnih družbah in družbah za pomožne bančne storitve, na podlagi katerih bi postala posredno ali neposredno imetnik kvalificiranega deleža ali povečala delež tako, da bi postala posredni ali neposredni imetnik kvalificiranega deleža do 20 odstotkov, 20-odstotnega in manjšega od enotretjinskega, enotretjinskega in manjšega od 50 odstotkov ali 50-odstotnega ali večjega deleža. Vpišejo se načrtovani zneski, deleži in okvirni datumi za vse namere, aktualne na dan poročanja, ne glede na to, da so nekatere že bile predmet predhodnega poročila. Banka vpiše tudi nameravane odtujitve deležev, na podlagi katerih bi se njen delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona iz prvega stavka tega odstavka.
(4) Rok za predložitev poročila po stanju na zadnji dan v letu je deseti delovni dan po izteku roka za predložitev računovodskih izkazov, za druga četrtletja pa je rok do 25. dne v naslednjem mesecu. Banka pošlje poročilo v papirni obliki in na elektronski način. Obliko in način elektronskega posredovanja poročila Banka Slovenije lahko predpiše z navodilom.
10. člen
(Pomembnejše spremembe v strukturi kapitala)
Banka obvesti Banko Slovenije o spremembah v strukturi posameznih sestavin kapitala večjih od 10 odstotnih točk, najkasneje en mesec pred objavo sklica zasedanja skupščine, na kateri naj bi bila sprejeta nameravana sprememba (npr. o povečanju oziroma zmanjšanju osnovnega kapitala iz ostalih sestavin kapitala in podobno).
11. člen
(Prenehanje opravljanja določenih storitev)
Banka obvesti Banko Slovenije o prenehanju opravljanja določenih storitev iz prvega odstavka 41. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa banke.
12. člen
(Popravki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila)
(1) Banka, ki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila in/ali konsolidiranega letnega poročila izvede popravke v letnem poročilu, mora Banki Slovenije poslati pisno obrazložitev z vsemi popravki, ki vplivajo na računovodske izkaze in posledično na druga poročila, že posredovana Banki Slovenije za zadevno poslovno leto, najkasneje v štirih mesecih po izteku poslovnega leta.
(2) Banka obrazloži revizorjeve popravke iz prvega odstavka tega člena, ki vplivajo na računovodske izkaze, na sledeč način:
(a) revizorjeve popravke iz izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida na priloženem obrazcu POR-195/2, ki je sestavni del tega sklepa. Revizorjeve popravke banka prikaže na dolgih shemah izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida ter po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za banke in hranilnice, predpisanih s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 119/07, 102/08 in 21/09; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih). Banka navede tudi razloge za popravke in opis poslovnih dogodkov, na katere se popravki nanašajo;
(b) revizorjeve popravke iz izkaza vseobsegajočega donosa na priloženem obrazcu POR-195/2, ki je sestavni del tega sklepa. Revizorjeve popravke banka prikaže v shemi izkaza vseobsegajočega donosa, predpisani s sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih ter navede razloge za popravke in opis poslovnih dogodkov, na katere se popravki nanašajo.
(3) Revizorjeve popravke, ki vplivajo na konsolidirane računovodske izkaze, banka obrazloži na način, ki izhaja iz drugega odstavka tega člena, s tem da namesto prikaza po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za banke in hranilnice navede razloge za popravke in opis poslovnih dogodkov, na katere se popravki nanašajo.
(4) Če se zaradi revizorjevih popravkov spremenijo katerikoli podatki iz poročil, navedenih v tem odstavku, banka o tem poroča v skladu s prvim odstavkom tega člena tako, da ta poročila z novimi podatki predloži Banki Slovenije:
(a) poročila in konsolidirana poročila o kapitalu in kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 104/07);
(b) poročila in konsolidiranega poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07);
(c) poročila o naložbah v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja v obliki obrazca, ki je sestavni del Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 135/06);
(d) poročila o razvrstitvi finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah bank in hranilnic v obliki obrazcev, ki so sestavni del Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 102/08 in 3/09).
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabijo tudi za ravnanje banke po opravljenem revizijskem pregledu za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.
13. člen
(Obvestilo o uvedbi oziroma prenehanju ponudbe posamezne vrste produkta)
(1) Če namerava banka v okviru pridobljenega dovoljenja za opravljanje storitev uvesti novo posamezno vrsto produkta, mora Banko Slovenije obvestiti o tej nameri in o njegovi razvrstitvi v okviru njenih storitev, za katere ima dovoljenje. Banka mora natančno opredeliti lastnosti produkta, oblikovati natančen postopek njegovega uvajanja, to je najmanj izdelati podroben načrt s časovno opredelitvijo uvedbe novega produkta. V poskusnem obdobju mora biti obseg novega produkta omejen na obvladljivo raven. Zajete morajo biti vse organizacijske enote, ki bodo pozneje sodelovale pri delu, vključno s službo notranje revizije v okviru njenih nalog.
(2) Po uspešno končanem testnem obdobju, ko so ustrezno potrjeni vsi potrebni notranji akti (pravilniki, navodila ipd.), usposobljeno primerno število zaposlenih z ustreznim znanjem in izkušnjami, zagotovljena tehnična opremljenost in vzpostavljen sistem notranjih kontrol in učinkoviti postopki upravljanja s tveganji, uprava oziroma drug organ vodenja sprejme sklep o izpolnitvi pogojev za uvrstitev nove vrste produkta v ponudbo banke. O tem je banka dolžna Banko Slovenije obvestiti najmanj 14 dni pred začetkom trženja novega produkta. Prav tako mora uprava banke oziroma drug organ vodenja sprejeti sklep o prenehanju ponudbe in trženja posamezne vrste produkta ter o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.
(3) Produkt je samostojna enota konkretne storitve in ga kot takega definira banka, s tem da ima vsaj eno od naslednjih lastnosti:
(a) namenjen je le določeni, opredeljeni ciljni skupini (segmentu bančnega ali finančnega trga);
(b) določeni so pogoji, ki jih morajo komitenti izpolnjevati za njegovo uporabo;
(c) določena je tarifa (cena) za njegovo uporabo;
(d) postopek njegovega uvajanja oziroma ponudbe je opredeljen;
(e) banka ima opredeljen sistem notranjih kontrol in spremljanja posameznega produkta;
(f) opredeljeni so postopki in načini za njegovo financiranje ali investiranje;
(g) ima specifičen profil tveganja.
14. člen
(Druga dejstva in okoliščine, pomembne za presojo, ali banka posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji)
Če nastopijo dejstva ali okoliščine, zaradi katerih nastane pomembna izpostavljenost tveganjem oziroma se ta pomembno poveča, banka o tem nemudoma obvesti Banko Slovenije.
15. člen
(Prenehanje veljavnosti sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07 in 104/07).
16. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. junija 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije