Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 36000-1/2008-11 Ob-4204/09 , Stran 1435
1. Ime in sedež posrednega proračunskega porabnika, ki dodeljuje sredstva v imenu in za račun neposrednega proračunskega porabnika Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer). 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016, Sklep vlade št. 36000-1/2008/13 z dne 31. 1. 2008, 65., 66. in 66.b člen Energetskega zakona (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07) in Pogodba o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije, št. 3600-1/2008-1 in Dodatek št. 1 k pogodbi št. 3600-1/2008-1, sklenjena med sofinancerjem in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor, dne 19. maja 2008 in 20. maja 2009. 3. Predmet javnega razpisa Točka 3. javnega razpisa se dopolni z naslednjim besedilom: »D) vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso v eno, dvo ali večstanovanjski stavbi, E) toplotna izolacija celotne fasade obstoječe eno, dvo ali večstanovanjske stavbe, F) zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v obstoječi eno, dvo ali večstanovanjski stavbi.«. 4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za namene, ki so predmet javnega razpisa, znaša 11,5 milijonov €. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Uvodni del drugega odstavka 5. točke razpisa (pred razdelkom A.) se spremeni tako, da se glasi: »Pravica do spodbude bo lahko dodeljena za še neizvedene naložbe oziroma ukrepe na območju Republike Slovenije, ki po namenu sodijo v točko A), B), C), D), E), ali F), in sicer za vsak namen pod naslednjimi pogoji:«. Besedilo točke 5. se na koncu dopolni z besedilom, ki se glasi: »D) Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso v eno, dvo ali večstanovanjski stavbi. Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki vključuje nabavo in namestitev kotla, zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote ter predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov. Kurilne naprave na lesno biomaso na sekance, pelete ali polena morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3; kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave. Vlagatelj mora predložiti fotografije stavbe pred izvedbo naložbe, in sicer fotografijo kurilnice s staro kurilno napravo oziroma fotografijo prostora, kamor bo nameščena nova kurilna naprava in hranilnik toplote, ter fotografijo stavbe z vidno hišno številko. E) Toplotna izolacija celotne fasade obstoječe eno, dvo ali večstanovanjske stavbe Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki vključuje nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema z ustrezno debelino toplotne izolacije, lahko pa tudi postavitev gradbenega odra, odstranitev obstoječega ometa, obdelavo špalet, nabavo in vgradnjo okenskih polic. Toplotna izolacija fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom mora biti izvedena z najmanj 12 cm izolacijskega materiala, katerega toplotna prevodnost (lambda) je <= 0,045 W/mK. Vlagatelj mora predložiti fotografije vseh strani (fasad) stavbe pred izvedbo naložbe. Na vsaj eni fotografiji mora biti vidna hišna številka. F) Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v obstoječi eno, dvo ali večstanovanjski stavbi Pravica do spodbude bo dodeljena na podlagi veljavnega predračuna izvajalca, ki vključuje odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, lahko pa vključuje tudi nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, okenskih polic in obdelavo špalet. Zamenjava stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, vključuje zamenjavo starega s sodobnim, energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U < 1,0 W/m2K za zasteklitev oziroma s toplotno prehodnostjo U < 1,3 W/m2K za okno in okvir skupaj. Vlagatelj mora predložiti fotografije vseh strani stavbe z vidnim stavbnim pohištvom pred zamenjavo. Na vsaj eni fotografiji mora biti vidna hišna številka. Naložbe po namenu D), E), ali F), izvedene v času od 1. 6. 2008 do objave sprememb in dopolnitev razpisa: Upravičeni investitor, ki je izvedel naložbo iz namena D), E), F) od 1. 6. 2008 do objave teh sprememb in dopolnitev razpisa, lahko vloži vlogo za pridobitev spodbude za posamezen namen najkasneje do 30. oktobra 2009 do 14. ure. Vloga mora do navedenega roka prispeti v glavno pisarno sofinancerja na Tivolski cesti 30 v Ljubljani, kasneje predložene vloge za pridobitev pravice do spodbude za že izvedene naložbe bodo zavržene. Investitor bo lahko upravičen do spodbude le pod pogojem, da je naložbo izvedel skladno s pogoji razpisa in je to razvidno iz vlogi priloženega originalnega računa izvajalca, dokazila o plačilu predloženega računa in fotografij izvedene naložbe ter izpolnjenega obrazca Izjava o zaključku naložbe. Spodbuda po namenih D), E) ali F) ni dopustna, če je bila za isti ukrep že dodeljena spodbuda v okviru namena B) ali C) tega razpisa oziroma kredit Eko sklada ali druga spodbuda države.« 6. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prvi odstavek 6. točke razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Vlagatelji niso upravičeni do spodbud za že izvedene naložbe, razen v primeru naložb po namenu D), E), ali F), ki so bile izvedene skladno s pogoji razpisa od 1. 6. 2008 do objave sprememb in dopolnitev razpisa. Vgradnja prototipne in rabljene opreme oziroma naprav prav tako ni predmet dodelitve spodbud.«. 7. Višina spodbude za posamezni namen Besedilo v drugem odstavku razdelka B) točke 7. se spremeni tako, da se glasi: »Vlagatelju bodo v primeru dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude povrnjeni tudi stroški izdelave Elaborata gradbene fizike – toplotne zaščite, in sicer do največ 50% vrednosti računa, vendar ne več kot 200 €.«. Besedilo točke 7. se na koncu dopolni z novimi razdelki D), E) in F), ki se glasijo: »D) Vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso v eno, dvo ali večstanovanjski stavbi Višina spodbude znaša 20% priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo nabavo in namestitev kotla, zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote ter predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, vendar ne več kot 1.800 €, če gre za kotel na sekance ali pelete, oziroma 1.300 €, če gre za kotel na polena. E) Toplotna izolacija celotne fasade obstoječe eno, dvo ali večstanovanjske stavbe Višina spodbude znaša 20% priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema z ustrezno debelino toplotne izolacije, postavitev gradbenega odra, odstranitev obstoječega ometa, obdelavo špalet ter nabavo in vgradnjo okenskih polic, vendar skupaj ne več kot 10 € na m2 in za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade. F) Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v obstoječi eno, dvo ali večstanovanjski stavbi Višina spodbude znaša 20% priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in vgradnjo novih, nabavo in vgradnjo zunanjih senčil ter okenskih polic in obdelavo špalet, vendar skupaj ne več kot 60 € na m2 in za največ 30 m2 zamenjanih oken, balkonskih vrat ali fiksnih zasteklitev.«. 8. Postopek obravnave vlog Drugi in tretji odstavek 8. točke razpisa se spremenita tako, da se glasita: »Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Tivolska c. 30, 1000 Ljubljana. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira le za enega od namenov (A) / B) / C) / D) / E) ali F)), ki so predmet tega javnega razpisa, oziroma mora za vsak namen vložiti samostojno vlogo. Za naložbo v posamezen objekt se lahko dodeli več spodbud, pri čemer se spodbuda, dodeljena za iste ukrepe v okviru namena C) ali B), izključuje z dodelitvijo spodbud za namene D), E) ali F)«. 9. Izplačilo dodeljenih spodbud Besedilo v peti alineji točke 9.C se spremeni tako, da se glasi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Besedilu točke 9. se na koncu doda naslednje besedilo: »Izplačilo dodeljene spodbude za namen D), E) in/ali F) Spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta prejemnik spodbude in izvajalec, – izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe, – potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje in – fotografije izvedene naložbe. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v petnajstih dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do spodbude, sicer pravica do spodbude preneha. Naložbe po namenu D), E), ali F), izvedene v času od 1. 6. 2008 do objave sprememb in dopolnitev razpisa: Spodbuda bo izplačana v petnajstih dneh po sklenitvi pogodbe o dodelitvi pravice do spodbude, če je bila naložba zaključena pred oddajo vloge. V drugih primerih veljajo določbe prejšnjih dveh odstavkov.«.