Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 430-10/2009/510 Ob-4378/09 , Stran 1435
V »Javnem razpisu za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (SME) v letu 2009 – SMER«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/09 z dne 10. 4. 2009 (Ob-2937/09) se podaljša rok, do katerega morajo vloge na drugi rok prispeti na ministrstvo, spremeni datum odpiranja prispelih vlog in poveča višina razpoložljivih sredstev za prvi krog izbora. Drugi odstavek točke 4 Javnega razpisa se po spremembi glasi: »Prvi rok za oddajo vlog je 8. 5. 2009, do 12. ure, drugi rok za oddajo vlog pa je 6. 7. 2009, do 12. ure.« Tretji odstavek točke 4 Javnega razpisa se po spremembni glasi: »Prijava na ta razpis mora prispeti na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, v glavno pisarno, do 8. 5. 2009 oziroma do 6. 7. 2009, do 12. ure.« Drugi in tretji odstavek 8. točke Javnega razpisa se po spremembi glasi: »Pri prvem odpiranju (po prvem roku za oddajo vlog) se bo med prejemnike sredstev razdelilo največ 10.500.000,00 EUR, pri drugem odpiranju pa preostal 1.500.000,00 EUR. Kolikor bo zaprošenih sredstev pri prvem odpiranju več kot za 10.500.000,00 EUR, se projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in v prvem krogu ne bodo uvrščeni dovolj visoko, da bi bili sofinancirani, z že dobljeno oceno, uvrstijo v drugi krogi izbora (po drugem roku za oddajo vlog).« Prvi odstavek 9. točke Javnega razpisa se po spremembi glasi: »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 12.000.000,00 EUR (10.500.000,00 EUR za prvi in 1.500.000,00 EUR za drugi krog), sredstva bremenijo proračunsko postavko 5686. Skrbnica postavke je Simona Novak.« Prvi odstavek 12. točke Javnega razpisa se po spremembi glasi: »Vloga na ta razpis mora prispeti na ministrstvo do 8. 5. 2009 do 12. ure, ali do 6. 7. 2009, do 12. ure. Naslov za oddajo vloge je: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, glavna pisarna. Vloga mora prispeti v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis, tehnološko razvojni projekti«. Na zadnji strani zapišite popolni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka 1. roka za oddajo vlog (8. 5. 2009 do 12. ure) in do izteka 2. roka za oddajo vlog (6. 7. 2009, do 12. ure). Vloge, ki bodo prispele po izteku 1. roka za oddajo vlog, bodo uvrščene v drugo odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po izteku 2. roka za oddajo vlog bodo zavržene.« 13. točka javnega razpisa se po spremembi glasi: »Odpiranje prispelih vlog, v skladu s 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zaradi predvidenega velikega števila vlog ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prvo odpiranje vlog bo 11. 5. 2009, drugo odpiranje vlog pa bo 7. 7. 2009.« Tej spremembi javnega razpisa sledijo tudi ustrezne spremembe razpisne dokumentacije, ki so objavljene na spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Dodatne informacije dostopne na elektronskem naslovu urska.zupin@gov.si ali na tel. 01/478-46-32.