Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2101. Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, stran 6031.

Na podlagi 2. in 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 76/08), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), sedmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nadaljnji) ter 9. in 46. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 27. seji dne 28. maja 2009 sprejel
O D L O K
o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Šempeter - Vrtojba ureja dejavnost oglaševanja na objektih in napravah za oglaševanje, postavljenih na javnih površinah in površinah v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, oglaševanje na teh površinah v času volilne kampanje, oglaševanje krajevnih odborov ter neprofitnih organizacij in društev, takse za oglaševanje, prepovedi v zvezi z oglaševanjem, nadzor in sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, park, zelenica, rekreacijska in podobna površina.
3. člen
Oglaševanje je dejavnost, ki zajema reklamiranje in obveščanje javnosti ter se izvaja s pomočjo naslednjih objektov ali naprav za oglaševanje (oglasna mesta), ki se delijo:
1. Po namenu na tiste, ki služijo za:
a) reklamiranje proizvodov in proizvodnih storitev,
b) obveščanje o javnih zborovanjih, prireditvah, manifestacijah, dejavnosti političnih strank in podobno.
2. Po obliki na:
a) Nepremične:
– reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave
– reklamni panoji (mali, srednji, veliki – jumbo panoji)
– reklamni panoji z vrtljivo površino
– elektronski reklamni panoji (displey)
– reklamni stolpi
– svetlobne vitrine
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb
– zvočni objekti in naprave
– drugi reklamni objekti.
b) Premične: panoji, table, deske, transparenti, platna, praporji, zastave, baloni, svetlobne projekcije, slišni objekti ali naprave ter z vidnim oglasom oblikovana oziroma poslikana vozila.
Oglasi so plakati, nalepke, transparenti, napisi, znaki in simboli s sporočilno vsebino.
4. člen
Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku in mora biti pred napisom v tujem jeziku. Če je oglas napisan tudi v tujem jeziku, morata biti dolžina besedila in velikost črk v slovenskem jeziku najmanj enaka dolžini besedila in velikosti črk, napisanega v tujem jeziku, besedilo v slovenskem jeziku pa slovnično pravilno napisano.
II. OBČINSKE TAKSE
5. člen
Občinska taksa se plačuje na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Šempeter - Vrtojba. Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih je potrebno upoštevati določila Odloka o občinskih taksah.
III. POSTAVLJANJE OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
6. člen
Nepremični objekti in naprave za oglaševanje na javnih površinah predstavljajo eno od vrst urbane opreme in kot objekti gospodarske javne infrastrukture predstavljajo element prostorskega načrtovanja.
Pogoji za postavitev objektov in naprav iz prejšnjega odstavka določajo posebni predpisi s področja urejanja prostora.
Za postavitev objekta in naprave za oglaševanje je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa na podlagi predpisov, ki urejajo posege v prostor.
IV. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN NAPRAVAMI ZA OGLAŠEVANJE
7. člen
Z objekti in napravami za oglaševanje upravlja Režijski obrat Občine Šempeter - Vrtojba, kot izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalec).
8. člen
Razmerja med oglaševalci in izvajalcem so pogodbeno urejena.
9. člen
Izvajalec mora skrbeti za enotno oblikovno podobo objektov in naprav za oglaševanje.
10. člen
Izvajalec mora za potrebe oglaševanja voditi kataster obstoječe urbane opreme iz 6. člena odloka.
11. člen
Oglaševalec mora namero postavitve premičnega objekta ali naprave za oglaševanje na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Šempeter - Vrtojba prijaviti izvajalcu, ki izda soglasje k postavitvi takega objekta ali naprave.
V soglasju mora biti določena lokacija, na kateri se premični objekt nahaja, tip premičnega objekta, njegova oglaševalska vsebina ter čas oglaševanja.
12. člen
Izvajalec je dolžan skrbeti:
– da redno vzdržuje in obnavlja objekte in naprave za oglaševanje,
– da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov in naprav za oglaševanje,
– da je vsak nepremični objekt ali naprava za oglaševanje označen z logotipom občine,
– da poškodovane oglase takoj zamenja z novimi,
– da so oglasi na oglasnih mestih estetsko razvrščeni,
– da so objekti in naprave za oglaševanje prelepljeni z belo polo papirja v času, ko se na njih ne oglašuje,
– da so oglasi napisani v skladu s 4. členom odloka ter, da je vsebina oglasov v skladu z javno moralo,
– da zaračunava takso v skladu s tarifo, določeno v odloku o taksah.
V. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANIJE
13. člen
Glede pogojev in načina oglaševanja za potrebe volilne kampanje se neposredno uporablja Zakon o volilni in referendumski kampanji.
Občina Šempeter - Vrtojba zagotavlja dodatna mesta za obveščanje v času volitev, objekti in naprave pa morajo biti premični in nameščeni samo za čas volitev.
VI. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE KRAJEVNIH ODBOROV TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV
14. člen
Krajevni odbori ter neprofitne organizacije in društva lahko z namenom obveščanja javnosti same nameščajo in odstranjujejo oglase za potrebe svojih negospodarskih dejavnosti v skladu z določili tega odloka, brez plačila pristojbin, vendar samo na svojih lastnih objektih in napravah za oglaševanje, ki so postavljeni v skladu z veljavnimi predpisi ter na za to posebej namenjenih oglasnih mestih, ki jih za ta namen postavi Občina Šempeter - Vrtojba.
VII. PREPOVEDI
15. člen
Prepovedano je:
1. Trositi in razdeljevati letake, lepiti nalepke in pisati napise na javnih površinah in drevesih.
2. Nameščanje oglasov izven dovoljenih mest, izven objektov ali naprav za oglaševanje na javnih površinah, nepremičninah v lasti občine, nameščanje oglasov na objekte ali naprave za oglaševanje, brez sklenitve pogodbenega razmerja z izvajalcem.
3. Na istem objektu ali napravi za oglaševanje hkrati nameščati oglase, ki so namenjeni obveščanju javnosti in oglase, ki so namenjeni reklamiranju.
VIII. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna nadzorna služba (občinski redarji in občinski inšpektorji).
17. člen
Izvajalec mora takoj po ugotovitvi prijaviti pristojni nadzorni službi nezakonito oglaševanje in postavljanje objektov ali naprav za oglaševanje ter na osnovi odločbe nadzorne službe odstraniti take objekte ali oglase.
18. člen
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 17. člena tega odloka, ne zadrži njene izvršitve.
IX. DOLOČBE O SANKCIJAH
19. člen
Z globo v znesku 600 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka,
– v nasprotju z 11. členom tega odloka postavi premični objekt ali napravo za oglaševanje brez soglasja,
– ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka.
Z globo v znesku 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka. Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik – fizična oseba, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
20. člen
Z denarno kaznijo 600 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec, s kaznijo v znesku 200 EUR pa odgovorno osebo izvajalca, ki ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Obstoječe pogodbe, ki urejajo oglaševanje prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene oziroma najkasneje v 100 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Izvajalec mora v sodelovanju z občinsko upravo preveriti ustreznost lokacij obstoječih objektov in naprav za oglaševanje ter v roku enega leta od uveljavitve tega odloka, izdelati kataster iz 10. člena tega odloka.
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o oglaševanju v Občini Šempeter - Vrtojba (UO, Časopis OKO, št. 15/2002).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2009-17
Šempeter pri Gorici, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.