Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 41/09 Ob-4259/09 , Stran 1458
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena 2.1. stavba – dispanzer na Tyrševi ulici 19, številka stavbe: 1016, stavba v izmeri 331,00 m2, ter dvorišče v izmeri 603,00 m2, oboje parcelna številka 861, št. ZK vložka 881, k.o. Maribor-Grad in pripadajoči travnik v izmeri 255 m2, parcelna številka 862, št. ZK vložka 881, k.o. Maribor-Grad. Stavba je zasedena in bo predana kupcu predvidoma v 12 mesecih od prodaje. Stavbo uporablja Zdravstveni dom Maribor za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki bo v času do predaje kupcu plačeval finančne obveznosti v enakem obsegu kot doslej. Izklicna cena: 835.000 € III. Znesek višanja: znesek višanja za nepremičnino je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Uspeli dražitelj mora v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska Bistrica oziroma na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način, v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor (kletna sejna soba), Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 23. 6. 2009, ob 10. uri. VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno 19. 6. 2009 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP, Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine: uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fot. dokazila o državljanstvu in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko TRR računa (štev. banke in štev. računa) za primer vračila varščine. Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe. – Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije Dodatne informacije v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo na tel. 02/220-14-11, natančnejše podatke o nepremičnini pa na tel. 051/394-543, kjer se lahko dogovorijo tudi o ogledu nepremičnine. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.