Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2053. Sklep o spremembah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic, stran 5923.

Na podlagi četrtega odstavka 204. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
1. člen
8. člen Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06) se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(Način razkrivanja in preverjanja informacij)
(1) Banka mora razkritja objaviti na svojih javnih spletnih straneh, hkrati z objavo revidiranega letnega poročila oziroma revidiranega konsolidiranega letnega poročila. Verodostojnost javno objavljenih informacij iz drugega poglavja tega sklepa preveri služba notranje revizije banke.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banki ni potrebno posebej objaviti na javnih spletnih straneh informacij iz drugega poglavja tega sklepa, če so le-te že vključene v revidirano letno poročilo oziroma konsolidirano letno poročilo. V tem primeru informacije iz drugega poglavja tega sklepa preveri tudi pooblaščeni revizor.
(3) Služba notranje revizije mora pri pregledu razkritij iz prvega in drugega odstavka tega člena zlasti preveriti popolnost in pravilnost:
(a) splošnih informacij v zvezi s politiko in cilji upravljanja s tveganji, osebami, ki so vključene v razkritja, kapitalom, minimalnimi kapitalskimi zahtevami in procesom ocenjevanja notranjega kapitala;
(b) podrobnejših informacij o izpostavljenosti posameznim tveganjem;
(c) dodatnih informacij, vezanih na pristop banke pri izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje, tržna tveganja in operativno tveganje.«
2. člen
V tretjem odstavku 9. člena sklepa se drugi stavek nadomesti s stavkom, ki se glasi:
»Verodostojnost javno objavljenih informacij preveri služba notranje revizije banke.«
3. člen
V prvem stavku 14. člena sklepa se besedilo »iz točke (g) 2. člena sklepa« nadomesti z besedilom »iz točke (f) drugega odstavka 2. člena sklepa«.
4. člen
Točke (g), (h) in (i) 15. člena sklepa se spremenijo tako, da se glasijo:
»(g) za pomembne gospodarske panoge ali vrste komitentov po stanju konec poročevalskega obdobja naslednje podatke:
– znesek zapadlih izpostavljenosti in v okviru tega znesek oslabljenih izpostavljenosti,
– znesek popravkov vrednosti zaradi oslabitev in rezervacij,
– znesek neto ukinjenih/oblikovanih popravkov vrednosti zaradi oslabitev in rezervacij v poročevalskem obdobju;
(h) za pomembna geografska območja po stanju konec poročevalskega obdobja znesek zapadlih izpostavljenosti in v okviru tega znesek oslabljenih izpostavljenosti, vključno z zneski oslabitev in rezervacij v zvezi z vsakim geografskim območjem, če je mogoče;
(i) za oslabljene izpostavljenosti prikaz sprememb popravkov vrednosti in prikaz sprememb rezervacij, pri čemer morata oba prikaza obsegati:
– opis popravkov vrednosti in rezervacij po vrstah sredstev,
– stanje popravkov vrednosti in rezervacij na začetku poslovnega leta,
– znesek povečanja v poročevalskem obdobju,
– znesek zmanjšanja v poročevalskem obdobju,
– stanje popravkov vrednosti in rezervacij na koncu poročevalskega obdobja.«
5. člen
V tretji alinei točke (e) 23. člena sklepa se beseda »obresti« nadomesti z besedo »pozicij«.
6. člen
V točki (f) 23. člena sklepa se besedilo »posamezna agencija« nadomesti z besedilom »ocena posamezne agencije«.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. julijem 2009.
Ljubljana, dne 2. junija 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost