Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 6130-735/2009/1 Ob-4335/09 , Stran 1440
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – natis izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritične izdaje virov z uvodno študijo in komentarjem, – prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik, – prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije. 3. Razpisno področje in cilji razpisa: Javni razpis obsega izdaje znanstvenih monografij v tiskani in elektronski obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved. JAK podpira izdaje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so: – aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja, – pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije, – pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru, – pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture. 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), založbe in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti ter pravne osebe iz slovenskega zamejstva na področju založništva (v nadaljevanju: prijavitelj). 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javnem razpisu: 5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo upravičeni prijavitelji iz 4. točke javnega razpisa. 5.2. Prijavljena monografija mora biti urejena in opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljaven v Republiki Sloveniji. 5.3. Prijava na javni razpis: Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni obrazec (Prijava za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij za leto 2009) ter samostojne priloge: a) recenzijo I. (obrazec: RECENZIJA), b) recenzijo II. (obrazec: RECENZIJA), c) dokončen rokopis monografije na CD-ROM-u, d) pogodbo avtorja s tujim založnikom (če bo prevod slovenskega avtorja objavljen v tujini) oziroma pisno dokazilo, da je monografija sprejeta v tisk pri tujem založniku, e) izjavo prijavitelja – gospodarske družbe, ki se ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja tega razpisa, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo »de minimis«). Prijavljeni program mora biti finančno uravnotežen, kar pomeni, da se predvideni odhodki in prihodki prikazani v finančni zgradbi ujemajo (odhodki = prihodki). Kolikor finančni načrt ne bo finančno uravnotežen, ga komisija za odpiranje vlog s sklepom zavrže. 5.4. Posebni pogoji javnega razpisa so: – sofinancirajo se le tiste znanstvene monografije, ki so izdane v koledarskem letu javnega razpisa; – sofinancirajo se tudi stroški izdaje monografije na elektronskem mediju. V tem primeru se ustrezno upoštevajo stroški priprave (stroški oblikovanja in računalniškega preloma besedila) in stroški razmnoževanja (v primeru izdaje monografije na CD-ju, DVD-ju ipd.); – ponatisi monografij se ne sofinancirajo, razen v primeru starejših (če je od prve izdaje minilo več kot 30 let) in težko dostopnih del, ki so posebnega pomena za neko znanstveno področje; – slovarska dela tržne narave se ne sofinancirajo. Izjema so slovarska dela, pomembna za razvoj slovenske znanstvene terminologije oziroma za proučevanje slovenskega jezika; – predmet sofinanciranja so le prevodi tujih del, ki so temeljnega pomena za določeno znanstveno področje ali podpodročje; – predmet sofinanciranja so posamezni naslovi znanstvenih monografij in ne zbirke v celoti; – izdaje doktorskih in magistrskih nalog se ne sofinancirajo; – zborniki s posvetov se ne sofinancirajo; – prijavitelji morajo zagotoviti prost dostop do spletnih elektronskih izdaj sofinanciranih znanstvenih monografij; – prijavitelji ne morejo biti sofinancirani za isti namen iz drugih virov. Znanstvene monografije, ki so že sofinancirane v okviru razpisov JPR PROG 2007–2009, JPR3 VKP 2007–2009 in JR1–KNJIGA–2009 Ministrstva za kulturo RS in JAK se ne sofinancirajo. Če se ugotovi, da je prijavitelj prejel tudi druga sredstva ali pa so mu bila odobrena, JAK odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 6. Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja: Pristojna strokovna komisija za knjižno in revialno produkcijo s področij znanosti (v nadaljevanju: strokovna komisija) pregleda pri vsaki prijavni vlogi izpolnjevanje razpisnih kriterijev. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Višina odobrenih sredstev je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno znanstveno monografijo, od obsega in zahtevnosti znanstvene monografije ter razpoložljivih finančnih sredstev, namenjenih javnemu razpisu. Najvišje možno število točk za znanstveno monografijo je 100 točk. Strokovna komisija pri točkovanju določi štiri kategorije: I, II, III in IV. Monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo. Monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, se ne sofinancirajo. I. kategoriji pripada 100% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; II. kategoriji pripada 80% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; III. kategoriji pripada 50% delež sredstev, glede na izračunano subvencijo; IV. kategorija se ne sofinancira. Odstotni delež se določi za vsako leto posebej in je odvisen od višine sredstev za ta program. a) Monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen. Ločeno po posameznih vedah monografijo ocenjujeta po en član strokovne komisije in po en recenzent za to znanstveno področje (v nadaljevanju: recenzenta). b) Ko posamezno monografijo po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red posameznih monografij po vedah glede na število točk. c) Strokovna komisija za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje monografij po kategorijah glede na doseženo izračunano aritmetično sredino ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za vsako vedo mora sprejeti oziroma potrditi strokovna komisija na skupnem sestanku. d) Na seji strokovna komisija odloča o zvišanju oziroma znižanju praga za vključitev monografije v sofinanciranje, oziroma z nadomestno oceno odloča o vključitvi monografije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so za to podani tehtni razlogi. e) Na podlagi razdelitve monografij po kategorijah pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezno monografijo na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije. Normativi za izračun subvencije Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Zgoraj navedeni stroški priprave monografije se normirajo za vsako leto posebej. Subvencija se izračuna na naslednji način: Subvencija = (št. avtorskih pol x naklada x A) + (št. avtorskih pol x B) + (št. avtorskih pol x C) pri prevodu tujih avtorjev: (št. avtorskih pol x D) pri prevodu slov. avtorjev v tuj jezik: (št. avtorskih pol x E) (št. avtorskih pol x F). JAK sofinancira monografije do naklade največ 500 izvodov in obsega 30 avtorskih pol. Obsežnejše rokopise je treba dodatno obrazložiti. Pri izračunu subvencije so možne korekcije za izjeme, kjer narava monografije zahteva dražji tisk (ilustrativno gradivo ipd.) in sicer maksimalno do višine + 50%, o čemer odloča strokovna komisija za vsak primer posebej. Pri izdaji monografij slovenskega avtorja v slovenskem jeziku JAK sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk (stroške oblikovanja in računalniškega preloma) in stroške lektoriranja, ne financira pa avtorskega dela. Pri izdaji prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik JAK sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja. Pri izdaji prevoda monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku pri tujem založniku JAK sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja. Če avtor monografijo že napiše v tujem jeziku, se mu priznajo stroški lektoriranja prevoda. Če je izračun subvencije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva. 8. Predvidena vrednost javnega razpisa: predvidena vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 485.0000 EUR. 9. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: znanstvena monografija mora iziti do zaključka koledarskega leta 2009 in biti dostavljena JAK, prevodi znanstvenih monografij morajo iziti do 30. marca 2010 in biti dostavljeni JAK. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07). 10. Razpisni rok: javni razpis se prične 5. junija 2009 in se zaključi 3. julija 2009. 11. Razpisna dokumentacija: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog in originalne izjave o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec; – zahtevane obvezne priloge, navedene v prijavnem obrazcu. Za pravilno oddane se štejejo vloge, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami: 1. v enem izvodu v elektronski obliki (samo obrazce brez dokončnega rokopisa) na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.si; 2. in v enem izvodu v tiskani obliki skupaj s celotnim dokončnim rokopisom na CD-ROM-u na naslov agencije. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani JAK: www.jakrs.si, kjer so tudi drugi podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisani JAK, vsak delavnik med 10. in 12. uro. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Predlagatelj, ki prijavlja več vlog, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Vloga mora biti poslana na naslov: – JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana do 3. julija 2009 oziroma najkasneje tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij z oznako JR5 – ZM – 09. Hkrati mora biti vloga najkasneje tega dne oddana po elektronski pošti na naslov: znanstvene.monografije@jakrs.si. Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3. julija 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena v glavni pisarni JAK in ni bila hkrati poslana po elektronski pošti na naslov agencije. Za nepopolno šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za neupravičeno osebo šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila: – vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 13. Dodatne informacije in pojasnila: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, pri Gabrijeli Biserki Šertel, osebno ali po tel. 01/369-58-23, vsak delavnik od 10. do 12. ure, e-pošta: biserka.sertel@jakrs.si 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog bo na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, dne 7. julija 2009. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.