Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 478-39/2009 Ob-4261/09 , Stran 1451
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: 1) 2-sobno stanovanje št. 5, v izmeri 62,40 m2 v pritličju na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci, parc. št. 678/7, ZKV 394 k.o. Sveti Jurij – prazno. 2) 2-sobno stanovanje št. 9, v izmeri 67,43 m2 v pritličju na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci, parc. št. 678/7, ZKV 394, k.o. Sveti Jurij – prazno. 3) 2,5-sobno stanovanje št. 3, v izmeri 82,69 m2 v pritličju na naslovu Gornji Petrovci 35a, Petrovci, ZKV 406/6, k.o. Gornji Petrovci – prazno. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: 1. za stanovanje št. 5, na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci: 32.200,00 €. Najnižji znesek višanja 200,00 €. 2. za stanovanje št. 9, na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci: 36.300,00 €. Najnižji znesek višanja 200,00 €. 3. za stanovanje št. 3, na naslovu Gornji Petrovci 35a, Petrovci: 42.500,00 €. Najnižji znesek višanja 200,00 €. Draži se vsako stanovanje posebej. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 23. 6. 2009 ob 8.30 na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 19. 6. 2009 do 12. ure plačati varščino v višini: 1. za stanovanje št. 5, na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci: 3.220,00 € 2. za stanovanje št. 9, na naslovu Sveti Jurij 12c, Rogašovci: 3.630,00 € 3. za stanovanje št. 3, na naslovu Gornji Petrovci 35a, Petrovci: 4.250,00 € Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer: a) za stanovanje pod 1.: 28 17116-299000-399035, b) za stanovanje pod 2.: 28 17116-299009-399036, c) za stanovanje pod 3.: 28 17116-299009-399037. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru z Miro Prelec, tel. 02/522-43-33. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si. 9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – stanovanji pod 1 in 2 sta zemljiškoknjižno in etažno neurejeni (etažna lastnina na stavbi je vzpostavljena, vendar ne za predmetni stanovanji); – stanovanje pod 3 je zemljiškoknjižno urejeno; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna kupec.