Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2113. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk, stran 6061.

Na podlagi 11., 37. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) so: Občinski svet Občine Šentrupert na podlagi 19. in 104. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) na 23. redni seji dne 21.05 2009; Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) na 3. izredni seji dne 20. 5. 2009; Občinski svet Občine Trebnje na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) na 26. redni seji, dne 3. 6. 2009, Občinski svet Občine Mirna Peč na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 in Občinski svet Občine Žužemberk na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) na 19. seji dne 28. 5. 2009 sprejeli
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk (v nadaljevanju kot: »Občine«)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občinah v eni od oblik javno-zasebnega partnerstva.
Odlok določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnih partnerjev in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja ter merila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občinah.
Občine določijo Občino Mokronog - Trebelno, kot nosilko projekta (v nadaljevanju kot: »nosilka projekta«). Nosilka projekta vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru in druge akte v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom ter merila glede izpeljave postopkov na podlagi veljavne zakonodaje.
Odlok je skupen akt, s katerim se sprejema odločitev, da se projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva in hkrati akt o javno-zasebnem partnerstvu.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Na podlagi 2. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07; ZEK-UPB1), Načrtov razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah – javnih partnerjih ter v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu občine Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk ugotavljajo, da obstaja javni interes za izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in s tem omogoči uporabo širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam.
Zaradi hitrejše realizacije ciljev, določenih tudi v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 in katerega namen je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP).
3. člen
(predmet JZP)
Predmet JZP je izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na celotnem področju občin. V okviru JZP bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in zgradil, vzdrževal ter upravljal z odprtim širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij v občinah, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja ter po terminskem planu, ki bo ponudbi priložil ponudnik.
Za realizacijo projekta bodo javni partnerji:
– zagotovili možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti občin;
– zasebnemu partnerju podelili služnost na zemljiščih v lasti občin
– zasebnemu partnerju nudi strokovno in drugo podporo v tolikšnem obsegu kot se bo to določilo v projektni dokumentaciji.
Zasebni partner bo sam poskrbel za ustanovitev služnosti na zasebnih zemljiščih, kolikor bi to bilo potrebno za realizacijo projekta.
Zasebni partner bo del omrežja, kjer ne obstaja komercialni interes za izgradnjo, zgradil s sredstvi strukturne politike Evropske Unije, preostali del omrežja pa z lastnimi, zasebnimi sredstvi.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(oblika izvedbe JZP)
Zasebni partner prevzame poslovna tveganja financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, projektiranja, gradnje in iz njega izhajajočega tveganja.
Javni partner pa je dolžan vzpostaviti mehanizme s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
Projekt se izvede v obliki pogodbenega JZP, in sicer kot koncesijsko razmerje (komercialni del omrežja po modelu BOT: build-operate-transfer in nekomercialni del omrežja po modelu BTO: build-transfer-operate).
Elementi BOT modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi z zasebnimi sredstvi. Prvih 20 let po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo zasebno, po preteku 20 let pa postane lastništvo javno, saj zasebni partner prenese lastnino na javne partnerje. Koncesijsko razmerje JZP se lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja (za največ 10 let), predvsem če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja, ki so posledica zahtev javnih partnerjev ali njihovih ukrepov v javnem interesu. V obdobju, ko je lastnik širokopasovnega omrežja zasebni partner, je le-ta tudi upravljavec omrežja. Po tem obdobju lahko javni partnerji podaljšajo pogodbo za upravljanje in vzdrževanje z zasebnim partnerjem ali pa na razpisu izberejo novega upravljavca omrežja.
Elementi BTO modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi s sredstvi strukturne politike Evropske Unije. Takoj po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo javno, tj. lastništvo občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk.
Javni partner omrežje zgrajeno s kohezijskimi sredstvi preda v upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju za obdobje 20 let.
Javni partnerji lahko zasebnemu partnerju za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture zaračunavajo koncesijsko dajatev, s čimer opravljajo tudi ekonomsko dejavnost.
5. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
Z izvedbo projekta v obliki JZP se dosežejo naslednji pozitivni učinki:
– znižanje proračunskih izdatkov;
– pridobitev dodatnega kapitala;
– spodbujanje razvoja različnih storitev;
– boljša kakovost storitev;
– povečanje učinkovitosti javnih institucij in gospodarstva;
– hitrejši dostop do znanja ter
– zagotovitev možnosti uporabe širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam v krajšem časovnem roku.
6. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
Projekt v obliki JZP se izvede na celotnem območju občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk.
Podrobnejša prostorska zasnova je določena v načrtih razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk.
7. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti:
– izdelavo projekta kot del ponudbene dokumentacije;
– izgradnjo infrastrukture v skladu z roki, določenimi v projektu;
– dostop do storitev v vseh naseljih na območju občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk;
– dostop do omrežja vsem zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji;
– upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s prepisanimi pogoji;
– nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami javnih partnerjev in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalnih skupnosti;
– upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih poslov.
Vse ostale pravice in obveznosti javnih in zasebnega partnerja se natančno določijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
8. člen
(uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnimi partnerji pod enakimi pogoji zagotoviti uporabo storitev širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij uporabnikom enake kategorije, na celotnem področju občin.
Ob pogoju sklenitve pogodbe z izvajalcem, plačevanja mesečne naročnine ter izpolnitvi vseh tehničnih, administrativnih in ostalih formalnih pogojev, ki jih določi upravljavec omrežja, bodo omrežje lahko prosto uporabljale:
– osebe s stalnim in začasnim bivališčem oziroma sedežem v občinah Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk;
– osebe, ki so lastniki počitniških objektov v občinah Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk.
IV. POOOBLASTILO
9. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se pooblasti župana Občine Mokronog - Trebelno.
V. STROKOVNA KOMISIJA
10. člen
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa župan nosilne občine imenuje strokovno komisijo, katere člani so poleg notranjih javnih uslužbencev tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki pregledajo in ocenijo prispele prijave (ponudbe) ter pripravijo strokovno poročilo. Strokovno komisijo sestavljajo: predstavnik vsake lokalne skupnosti in strokovnjak za telekomunikacijsko omrežje. Predsednik strokovne komisije je predstavnik nosilne občine. Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva, da lahko zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.
Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestni član.
Za javno odpiranje ponudb in izvedbo ostalih dejanj v postopku javnega razpisa mora biti prisotnih večina članov strokovne komisije. Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake.
Naloge komisije po tem členu so:
– priprava in potrditev razpisne dokumentacije;
– objava javnega razpisa;
– omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam, ki imajo pravni interes;
– izvedba odpiranja prijav (ponudb);
– priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju prijav (ponudb);
– priprava poročila, ki je podlaga za sprejem akta izbire zasebnega partnerja;
– ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja.
VI. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA, POGOJI IN MERILA ZA IZBOR
11. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa v skladu z ZJZP. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletnih straneh občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk. Rok za predložitev prijav (ponudb) na javni razpis mora biti najmanj 45 dni od dneva posredovanja objave v uradno glasilo oziroma najkrajši zakonsko določeni rok.
Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor morajo biti jasna in transparentna, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Merila morajo biti v razpisni dokumentaciji natančno ovrednotena, da je na njihovi podlagi mogoče razvrstiti prispele ponudbe.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija, ki sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje ter sestavi poročilo, v katerem razvrsti vloge tako, da je razvidno katera od prejetih ponudb je ekonomsko najugodnejša. Poročilo posreduje županu.
12. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
VII. SKLENITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBENGA PARTNERSTVA
13. člen
(sklenitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt o izbiri preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 8 dni od njegove pravnomočnosti.
14. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VIII. NAČIN FINANCIRANJA
15. člen
Projekt JZP se financira iz zasebnih sredstev in sredstev strukturne politike Evropske Unije.
Javni partnerji bodo skladno z določbami tega odloka in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjene med javnimi in zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta ter v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, podelili služnost na zemljiščih, ki so v lasti občin, nudili pomoč pri pridobivanju služnosti na zasebnih zemljiščih ter z dajanjem obstoječe občinske infrastrukture na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje.
16. člen
(končna določba)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in spletnih straneh občin Šentrupert, Mokronog - Trebelno, Trebnje, Mirna Peč in Žužemberk.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-0014/2009
Šentrupert, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
Št. 381-0004/2009
Mokronog, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Št. 381-1/2009
Trebnje, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Št. 381-5/2008-6
Mirna Peč, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.
Št. 032-17/2009-2
Žužemberk, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.