Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Ob-4232/09 , Stran 1464
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine 1. Kočevje, Turjaško naselje 4 – nezasedeni poslovni prostori (številka dela stavbe 41) v skupni površini 103,10 m2 (delavnice in garaža), v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta, pripadajočim zemljiščem – stavbiščem, ki leži na parc. št. 1039/6, k.o. Kočevje. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, zemljiškoknjižno ni urejena, Telekom Slovenije, d.d. lastnino izkazuje z verodostojno listino o pripoznavi lastninske pravice. Poslovni prostori se nahajajo v pritličju stanovanjsko-poslovnega objekta, etažnosti P+ 4, ki je zgrajen leta 1975. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/500-62-03 – Gregor. Izhodiščna prodajna cena je 48.800,00 EUR. 2. Kočevje, Ljubljanska cesta 23 – nezasedeni poslovni prostori v površini 74,47 m2, v prvem nadstropju poslovnega objekta; s pripadajočim zemljiščem-stavbiščem, ki leži na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, v deležu 4/100 od celote. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, je zemljiškoknjižno urejena; Telekom Slovenije, d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik celotne nepremičnine; v teku je postopek za vpis etažne lastnine posameznih delov celotne nepremičnine. Poslovni prostori se nahajajo v prvem nadstropju poslovnega objekta, ki je zgrajen leta 1963. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/500-62-03 – Gregor. Izhodiščna prodajna cena je 41.700,00 EUR. 3. Kočevje, Ljubljanska cesta 23 – nezasedeni poslovni prostori v površini 82,98 m2, v drugem nadstropju poslovnega objekta, s pripadajočim zemljiščem-stavbiščem, ki leži na parc. št. 1053, k.o. Kočevje, v deležu 5/100 od celote. Nepremičnina, ki je predmet prodaje je zemljiškoknjižno urejena; Telekom Slovenije, d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik celotne nepremičnine; v teku je postopek za vpis etažne lastnine posameznih delov celotne nepremičnine. Poslovni prostori se nahajajo v drugem nadstropju poslovnega objekta, ki je zgrajen leta 1963. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/500-62-03 – Gregor. Izhodiščna prodajna cena je 44.400,00 EUR. 4. Maribor – soseska Gambrinus (ob Gregorčičeva ulici) – nezasedeni garažni boks – parkirno mesto s številko 198, površine 12,90 m2, v objektu »Gambrinus – Maribor« (ob Gregorčičevi ulici 33), ki leži na parcelnih številkah 1474/2 in 1476/3, k.o. Maribor – Grad. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, zemljiškoknjižno ni urejena; v letu 2007 je v zemljiško knjigo vložen zk predlog za vzpostavitev listine in vpis lastninske pravice na Telekom Slovenije, d.d. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/333-22-33 – Edith. Izhodiščna prodajna cena je 6.700,00 EUR. 5. Maribor, Kamniška cesta 28-30 – nezasedeno garažno-parkirno mesto s številko 12, površine 14,60 m2, v objektu »Kamniška cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc. št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Nepremičnina z oznako 34.E – garažno parkirišče št. 12, je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na ime Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku št. 1842/34, k.o. Koroška vrata. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/333-22-33 – Edith. Izhodiščna prodajna cena je 5.800,00 EUR. 6. Maribor, Kamniška cesta 28–30 – nezasedeno garažno–parkirno mesto s številko 18, površine 12,30 m2, v objektu »Kamniška cesta 28–30, Maribor«, ki leži na parc. št. 146/2, k.o. Koroška vrata. Nepremičnina z oznako 40.E – garažno parkirišče št. 18, je v zemljiški knjigi vpisano kot etažna lastnina na ime Telekom Slovenije, d.d., pri podvložku št. 1842/40, k.o. Koroška vrata. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/333-22-33 – Edith. Izhodiščna prodajna cena je 4.900,00 EUR. 7. Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 26 – nezasedeni poslovni prostori v skupni površini 124,77 m2, v pritličju in medetaži poslovnega objekta, s pripadajočim zemljiščem – stavbiščem in dvoriščem, ki leži na parcelnih številkah 29/1.S, 1020/2 in 190/5, vse k.o. Šmarje pri Jelšah; delež, ki se prodaja, predstavlja 72/100-tin od celote. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, je zemljiškoknjižno urejena; Telekom Slovenije,d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik nepremičnine. Poslovni prostori, ki so predmet prodaje, se nahajajo v pritličju in medetaži poslovnega objekta, ki je zgrajen leta 1963. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 03/428-35-65 – Nada. Izhodiščna prodajna cena je 71.500,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje na razpisu za prodajo nepremičnin Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe je treba poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaleteva 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 16. 6. 2009; za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 16. 6. 2009. Vsebina ponudbe Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v pisni ponudbi navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (natančen naziv in naslov, davčna številka, EMŠO), – navesti podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo, – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne – prodajne cene, – navesti popolne podatke o številki TR računa (naziv banke in št. računa), – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (osebni dokument), pravne osebe in samostojni podjetniki – pa priložiti izpis iz poslovnega registra pri AJPES, – ponudniki morajo v ponudbi obvezno posebej navesti in opisati dejavnost, ki jo nameravajo izvajati v prostorih, ki so predmet prodaje. Drugi pogoji: Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu “videno – kupljeno”. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti, v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje do 17. 7. 2009. Z najugodnejšim ponudnikom bo pogodba sklenjena v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru. Najugodnejši ponudnik, ki bo prejel obvestilo o izbiri in poziv k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu znesek v višini 500,00 EUR + DDV kot odškodnino za primer, če od sklenitve pogodbe odstopi v celoti oziroma delno ali želi dopolniti – spremeniti podatke kupca. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo upoštevana predvsem ponujena cena, pri čemer si prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo v Službi za upravljanje nepremičnin, na tel. 02/530-27-70, 01/234-16-50, 01/234-15-92, vsak delovni dan, v času od 9. do 12. ure. Ogledi nepremičnin so možni po predhodnem telefonskem dogovoru z navedenimi osebami.