Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, stran 6064.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spremembe), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 21. redni seji dne 3. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
1. člen
Spremeni se Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/08).
2. člen
Spremeni se 3. člen pravilnika, in sicer se zamenjata tretja in četrta alineja postopka dodeljevanja finančnih sredstev.
3. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika, in sicer se glasi:
»Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,
– imajo redno ljubiteljsko kulturno dejavnost,
– imajo sedež v Občini Pivka in delujejo na območju Občine Pivka,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva in delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj 6 mesecev,
– vsako leto ob razpisu za tekoče leto oziroma najpozneje do konca februarja predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih na tekmovanju za preteklo leto,
– redno sodelujejo na območnih prireditvah JSKD in občinskih prireditvah.«
4. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika, in sicer se glasi:
»Izvajalcem programov ljubiteljske kulturne dejavnosti sofinancira se sofinancira javne kulturne programe in kulturne projekte:
I. PROGRAMI REDNE LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI
Kulturna dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (pevska, plesna, lutkovna, gledališka, literarna, likovna …), ki se izvaja v okviru kulturnih društev.
II. KULTURNI PROJEKTI
Javne kulturne prireditve, ki jih organizirajo ljubiteljske kulturne skupine in imajo širši javni interes.
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov niso sredstva za investicije v prostoru, projekti na področju založništva, izobraževanja ter nakupa opreme in prostorov. Sredstva v ta namen se delijo na podlagi javnega poziva oz. neposrednega dogovora med občino in izvajalcem.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena pravilnika, in sicer se glasi:
»Občinska proračunska sredstva na proračunski postavki »ljubiteljska kulturna dejavnost«, ki so namenjena programom s področja ljubiteljske kulture, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.«
6. člen
Doda se 21a. člen.
»21.a člen
Sestavni del tega pravilnika so merila in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-20/2009
Pivka, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
  MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE
          DEJAVNOSTI V OBČINI PIVKA


  1. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI

  Iz proračuna Občine Pivka se sofinancira redna ljubiteljska
kulturna dejavnost društev, ki imajo sedež v Občini Pivka in
delujejo na območju Občine Pivka, za naslednje namene:
  – honorar strokovnih delavcev,
  – materialni stroški (pri izračunu materialnih stroškov se
upošteva število aktivnih članov društva oziroma sekcije),
  – aktivnost in dosežena kvaliteta, oziroma doseženi izjemni
rezultati v preteklem koledarskem letu.
  Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi
ljubiteljske kulture, ki potekajo redno, organizirano in
ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v
strnjenih oblikah in vsaj devet mesecev v posameznem
koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati vadbe
predstavljeni:
  – občinstvu v domači občini,
  – enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni
prireditvi,
  – enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni
prireditvi, ki lahko združuje več sekcij,
  – oziroma, da sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih
prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve
to predvideva,
  – da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah
Občine Pivka.
  Merila za vrednotenje kulturnih programov so določena v
točkah. Vrednost točke se določi vsako leto posebej in je
odvisna od števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani programi
in od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
  Honorar strokovnih delavcev in materialni stroški so vezani
na minimalno število vaj, v kolikor posamezni izvajalec
kulturnega programa ne doseže tega kriterija, se mu prizna
sorazmerni delež honorarja in materialnih stroškov.
  Prav tako se sekciji oziroma skupini zmanjša ustrezen delež
redne letne dotacije, če program ni bil v celoti realiziran.
  Za društva, ki imajo več sekcij je potrebno, da prijavijo
osnovno dejavnost oz. tisto sekcijo katere dejavnost je
vodilna, ostale sekcije se točkujejo po dodatnih kriterijih.
Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti društev se vrednotijo
na osnovi naslednjih meril in kriterijev:

  ODRASLI PEVSKI ZBORI IN PEVSKE SKUPINE

+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Leta delovanja        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5 let          |100 točk |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– od 5 do 10 let       |     |130 točk |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 let       |     |     |150 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število aktivnih članov   |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 15           |100 točk |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 20           |     |130 točk |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 20         |     |     |150 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število nastopov v prejšnjem |     |     |     |
|letu             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |100 točk |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 15           |     |130 točk |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 15         |     |     |150 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Redne vaje za ljubiteljsko  |     |     |     |
|kulturno dejavnost      |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 18 vaj letno (36  |100 točk |     |     |
|ur) najmanj 9 mesecev po 2x |     |     |     |
|mesečno           |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 27 vaj letno (80  |     |150 točk |     |
|ur) najmanj 9 mesecev po 3x |     |     |     |
|mesečno           |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 36 vaj letno (72  |     |     |180 točk |
|ur) najmanj 9 mesecev po 4x |     |     |     |
|mesečno           |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|SKUPAJ            |400 točk |540 točk |630 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+


  OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBORI

+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Leta delovanja        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5 let          |30 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– od 5 do 10 let       |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 let       |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število članov        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 15           |30 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 20           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 20         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število nastopov v prejšnjem |     |     |     |
|letu             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |30 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 15           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 15         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Redne vaje za ljubiteljsko  |     |     |     |
|kulturno dejavnost      |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 18 vaj letno (36  |30 točk  |     |     |
|ur) najmanj 9 mesecev po 2x |     |     |     |
|mesečno           |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 27 vaj letno (80  |     |50 točk  |     |
|ur) najmanj 9 mesecev po 3x |     |     |     |
|mesečno           |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 36 vaj letno (72  |     |     |60 točk  |
|ur) najmanj 9 mesecev po 4x |     |     |     |
|mesečno           |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|SKUPAJ            |120 točk |200 točk |240 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+


  LUTKOVNA SKUPINA

+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Leta delovanja        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5 let          |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– od 5 do 10 let       |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 let       |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število članov        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 15           |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 20           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 20         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število nastopov v prejšnjem |     |     |     |
|letu             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Redne vaje za ljubiteljsko  |     |     |     |
|kulturno dejavnost      |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 vaj letno (20  |40 točk  |     |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 20 vaj letno (40  |     |50 točk  |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 30 vaj letno (60  |     |     |60 točk  |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|SKUPAJ            |160 točk |200 točk |240 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+


  GLEDALIŠKA SKUPINA

+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Leta delovanja        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5 let          |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– od 5 do 10 let       |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 let       |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število članov        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 15           |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 20           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 20         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število nastopov v prejšnjem |     |     |     |
|letu             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Redne vaje za ljubiteljsko  |     |     |     |
|kulturno dejavnost      |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 vaj letno (20  |40 točk  |     |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 20 vaj letno (40  |     |50 točk  |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 30 vaj letno (60  |     |     |60 točk  |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|SKUPAJ            |160 točk |200 točk |240 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+


  RECITACIJSKE IN LITERARNE SKUPINE

+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Leta delovanja        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5 let          |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– od 5 do 10 let       |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 let       |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število članov        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število nastopov v prejšnjem |     |     |     |
|letu             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Redne vaje za ljubiteljsko  |     |     |     |
|kulturno dejavnost      |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 vaj letno (20  |40 točk  |     |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 20 vaj letno (40  |     |50 točk  |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 30 vaj letno (60  |     |     |60 točk  |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|SKUPAJ            |160 točk |200 točk |240 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+


  INSTRUMENTALNE, VOKALNO-INSTRUMENTALNE SKUPINE

+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Leta delovanja        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5 let          |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– od 5 do 10 let       |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 let       |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število članov        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število nastopov v prejšnjem |     |     |     |
|letu             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Redne vaje za ljubiteljsko  |     |     |     |
|kulturno dejavnost      |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 vaj letno (20  |40 točk  |     |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 20 vaj letno (40  |     |50 točk  |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 30 vaj letno (60  |     |     |60 točk  |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|SKUPAJ            |160 točk |200 točk |240 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+


  FOLKLORNE IN PLESNE SKUPINE

+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Leta delovanja        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5 let          |60 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– od 5 do 10 let       |     |80 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 let       |     |     |90 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število članov        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |60 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |80 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |90 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število nastopov v prejšnjem |     |     |     |
|letu             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |60 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |80 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |90 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Redne vaje za ljubiteljsko  |     |     |     |
|kulturno dejavnost      |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 vaj letno (20  |60 točk  |     |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 20 vaj letno (40  |     |80 točk  |     |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 30 vaj letno (60  |     |     |90 točk  |
|ur)             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|SKUPAJ            |240 točk |320 točk |360 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+


  LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA, LITERARNI
POGOVORI, POTOPISNI IN DRUGI KLUBSKI VEČERI

+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Leta delovanja        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5 let          |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– od 5 do 10 let       |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10 let       |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število članov        |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|Število nastopov v prejšnjem |     |     |     |
|letu             |     |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 5            |40 točk  |     |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– do 10           |     |50 točk  |     |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|– več kot 10         |     |     |60 točk  |
+-----------------------------+----------+----------+----------+
|SKUPAJ            |160 točk |200 točk |240 točk |
+-----------------------------+----------+----------+----------+


  Upoštevajo se samo načrtovane razstave v galeriji Krpanovega
doma in večje priložnostne razstave na drugih lokacijah, ki so
primerno promovirane, ali izvedene kot samostojni kulturni
dogodek ali so nadgradnja pomembnega drugega kulturnega
dogodka.
  DRUGE VSEBINE S PODROČJA KULTURE

+--------------------------------------------+-----------------+
|Programski stroški za organizatorje     |60 točk     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Povprečni materialni stroški na sezono (za |100 točk     |
|ustvarjalne delavnice, tematske večere …)  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupaj                   |160 točk     |
+--------------------------------------------+-----------------+


  Da program pri vrednotenju doseže točke v zgornji tabeli,
mora organizirati vsaj 2 samostojni prireditvi v občini in
sodelovati na še vsaj 2 drugih protokolarnih prireditvah v
Občini Pivka. Programi, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, se
vrednotijo v sorazmernem deležu števila točk.


  DODATNI KRITERIJI

  A. ŠTEVILO SEKCIJ IN PODROČJE DELOVANJA
  Financirajo se lahko 3 dodatne sekcije.

+--------------------------------------------------------------+
|Dodatne točke glede na vrsto sekcije             |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Odrasli pevski zbor in pevske skupine    |100       |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Folklorne in vokalno            |80        |
|instrumentalne skupine           |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Ostalo                   |60        |
+--------------------------------------------------------------+
|Dodatne točke glede na število aktivnih članov sekcije    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– do 10                   |30        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– več kot 10                |60        |
+--------------------------------------------+-----------------+


  B. AKTIVNOSTI IN DOSEŽENA KVALITETA

  Posamezni izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti
pridobijo dodatne točke na podlagi aktivnosti in dosežene
kvalitete, oziroma za dosežene izjemne rezultate v preteklem
koledarskem letu:

+--------------------------------------------+-----------------+
|Udeležba v preteklem letu na:        |         |
|– mednarodnih srečanjih           |50 točk     |
|– državnih srečanjih            |40 točk     |
|– regijskih srečanjih            |25 točk     |
|– območnih srečanjih            |10 točk     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Doseženi nivo glede na ocenjevanje na    |         |
|območni revijo pevskih zborov in vokalnih  |100       |
|skupin*:                  |80        |
|– državni                  |60        |
|– regijski                 |40        |
|– območni                  |         |
|– lokalni                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izdaja CD, videa, DVD            |30 točk     |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izdaja publikacije (zgibanka, razglednice, |30 točk     |
|bilten, ipd.)                |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina se povezuje z drugimi društvi v   |30 točk     |
|regiji in ima sedež v občini        |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Čezmejno sodelovanje z zamejci       |30 točk     |
+--------------------------------------------+-----------------+

  *Velja za pevske zbore!

  2. MERILA ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROJEKTOV

  Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki
ljubiteljskega kulturne skupine na kulturnem področju, ki so
namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne
zavesti ali ohranjanju kulturne dediščine Občine Pivka ter
izkažejo nek širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v
redno dejavnost društva.
  Projekt se lahko izvede tudi s sodelovanjem poklicnih
institucij oziroma strokovnim neljubiteljskim sodelovanjem.
  Za sofinanciranje kulturnih projektov iz prejšnjega odstavka
lahko kandidirajo izvajalci iz 9. člena tega pravilnika, če
izkažejo:
  – neprofitnost projekta,
  – vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Pivka,
  – da projekt ne more biti predmet redne ljubiteljske
kulturne dejavnosti,
  – da za projekt obstaja širši družbeni interes.
  Kulturni projekti se iz občinskega proračuna sofinancirajo
največ do višine 70% finančne konstrukcije projekta.
  Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti
kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
vrednotenja dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.
  Proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje kulturnih
projektov, se vsako leto razdeljujejo enakomerno med posamezne
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini.
  Kulturni projekti se vrednotijo na osnovi naslednjih meril
in kriterijev:
  – JAVNE KULTURNE PRIREDITVE

  a) izpolnjevanje splošnih pogojev, ki zagotavljajo
kvalitetno izvedbo programa:
+----------------------------------------------+---------------+
|– program ima postavljene jasne cilje, ki   |do 10 točk   |
|izhajajo iz potreb okolja oziroma je njihovo |        |
|izvajanje v interesu Občine Pivka,      |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– program je namenjen širši javnosti in z   |do 5 točk   |
|oglaševanjem zagotavlja neselektivno udeležbo |        |
|na prireditvah.                |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– program je izviren in se z drugimi ne    |do 5 točk   |
|podvaja                    |        |
+----------------------------------------------+---------------+


  Ob izpolnjevanju vseh pogojev pod tč. A) lahko ponudnik
doseže največ 20 točk.

  b) finančna konstrukcija:
+----------------------------------------------+---------------+
|– pregledna in jasna ocena prihodkov in    |do 5 točk   |
|odhodkov za vsak program posebej, zaprta   |        |
|finančna konstrukcija projekta,        |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– izkazana neprofitnost programa,       |do 5 točk   |
+----------------------------------------------+---------------+
|– delež predvidenih lastnih in        |do 15 točk   |
|izvenproračunskih sredstev (upoštevajo se   |        |
|lastna sredstva nad 30% vrednosti projekta)  |        |
+----------------------------------------------+---------------+

  Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ
40 točk.

  c) reference ponudnika in aktivnosti na območju občine:
+----------------------------------------------+---------------+
|– predstavitev do sedaj izvedenih programov in|do 10 točk   |
|projektov (največ za obdobje zadnjih 5 let), |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– odmevnost že izvedenih programov in     |do 20 točk   |
|projektov, priznanja in nagrade za izvedbo  |        |
|podobnih programov doma in v tujini,     |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– kontinuiteta dejavnosti in tradicionalna  |do 20 točk   |
|dobra obiskanost podobnih prireditev.     |        |
+----------------------------------------------+---------------+


  Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ
50 točk.

  d) dodatni kriteriji:
+----------------------------------------------+---------------+
|– program ima širše kulturno-izobraževalne  |do 10 točk   |
|učinke                    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– redkost prijavljenega programa v občinskem |do 10 točk   |
|oziroma regijskem prostoru          |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– širša povezanost programov (zagotovljeno  |do 10 točk   |
|vzajemno gostovanje naših avtorjev ali    |        |
|izvajalcev)                  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|– izvajalci programa so mladi umetniki, ki  |do 10 točk   |
|niso starejši od 20 let            |        |
+----------------------------------------------+---------------+


  Št. 3201-20/2009
  Pivka, dne 3. junija 2009

                 Župan
                Občine Pivka
              Robert Smrdelj l.r.