Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2077. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008, stran 6001.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 99. in 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 27. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2008 realizirani v naslednjih zneskih:
                               v €
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|Konto |   |Opis               | Realizacija|
|    |   |                 |     2008|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI          |  45.221.522|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)        |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  43.596.279|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  30.125.110|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  22.477.485|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |  6.569.195|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |  1.078.430|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|706  |   |DRUGI DAVKI            |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  13.471.169|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  2.437.263|
|    |   |PREMOŽENJA            |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|711  |   |UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE   |    23.550|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|712  |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |   240.238|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   119.125|
|    |   |STORITEV             |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  10.650.993|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   848.502|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   293.251|
|    |   |SREDSTEV             |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|721  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE        |   555.251|
|    |   |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH    |       |
|    |   |SREDSTEV             |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |    7.085|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |    7.085|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |   769.656|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   556.657|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   212.999|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |       |
|    |   |EVROPSKE UNIJE          |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      0|
|    |   |UNIJE (786)            |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|786  |   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ    |       |
|    |   |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE     |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  50.032.862|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  11.261.279|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI      |  2.046.124|
|    |   |ZAPOSLENIM            |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV      |   329.205|
|    |   |ZA SOCIALNO VARNOST        |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  7.245.504|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|409  |   |REZERVE              |  1.640.446|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI         |  16.318.660|
|    |   |(410+411+412+413)         |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|410  |   |SUBVENCIJE            |   610.212|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  6.745.542|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |  1.592.503|
|    |   |IN USTANOVAM           |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  7.370.403|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  18.608.665|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA         |  18.608.665|
|    |   |OSNOVNIH SREDSTEV         |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |  3.844.258|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |  2.211.949|
|    |   |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO    |       |
|    |   |PRORAČUNSKI UPORABNIKI      |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |  1.632.309|
|    |   |PRORAČUNSKIM           |       |
|    |   |UPORABNIKOM            |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  –4.811.340|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |       |
|    |   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ   |       |
|    |   |ODHODKI)             |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH        |       |
|    |   |TERJATEV IN NALOŽB        |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|75   |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH       |   409.419|
|    |   |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |       |
|    |   |DELEŽEV (750+751+752)       |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |   263.716|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |   145.703|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|440  |   |DANA POSOJILA           |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |       |
|    |   |NALOŽB              |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |VI. |PREJETA MINUS DANA        |   409.419|
|    |   |POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH |       |
|    |   |DELEŽEV (IV. – V.)        |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |VII. |SKUPNI PRESEŽEK          |  –4.401.921|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS   |       |
|    |   |ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN   |       |
|    |   |DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + |       |
|    |   |V.)                |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|50   |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)        |  3.900.000|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  3.900.000|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|55   |IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |      0|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |  3.900.000|
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |   –501.921|
|    |   |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =     |       |
|    |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)   |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |  4.374.531|
|    |   |KONCU               |       |
|    |   |PRETEKLEGA LETA          |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
|    |   |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE    |      0|
|    |   |IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   |       |
+-------+-----+----------------------------------+-------------+
3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 201.699.400 €, so priloga tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2008 v višini 272.602 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2009.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2008 v višini 465.689 € se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2009.
6. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada CERO na dan 31. 12. 2008 v višini 71.096 € se prenesejo med sredstva proračunskega sklada CERO v letu 2009.
7. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2008 je priloga tega odloka. Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2008.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0138/2007-68-(45/01)
Kranj, dne 27. maja 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.