Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

SV 663/09 Ob-4236/09 , Stran 1490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 663/09 z dne 28. 5. 2009 je nepremičnina – poslovni prostor, v izmeri 115 m2 s kletjo, v izmeri 3,10 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe – nebotičnika, z naslovom Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj, z ident. št. 76.ES, ki stoji na nepremičnini parc. št. 931/4 in 931/8, obe k.o. Kranj, last zastavitelja Safeta Ljubijankića, Cesta borcev 3, 1235 Radomlje, na temelju kupoprodajne pogodbe št. ŠK/SL/04 sklenjene 26. 3. 2004 s prodajalcem Šipad Komerc d.d., Sarajevo, Trampina 12/IV, Sarajevo in pogodbe o priznanju lastninske pravice sklenjene 27. 7. 2004 med Mestno občino Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in Safetom Ljubijankićem, Cesta borcev 3, 1235 Radomlje, zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 380.000,00 EUR, z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega Euribor-ja in pribitka v višini 2,5%, z odplačilom kredita v 240 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 1. 6. 2029.