Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2042. Dopolnitev Poslovnika Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije, stran 5901.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 97/05 – odločba US, 33/07 – odločba US) je Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije na 1. nadaljevanju 5. seje 26. 5. 2009 sprejela
D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije
1. člen
V Poslovniku Komisije Državnega zbora Republike Slovenije po Zakonu o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 29/05) se za 14. členom dodata novi 14.a in 14.b člen, ki se glasita:
»14.a člen
(1) Kadar predsednik ali član komisije prejme prijavo suma korupcije ali je prijava poslana na komisijo, komisija na prvi naslednji seji odloči, ali bo prijavo posredovala Komisiji za preprečevanje korupcije kot prijavitelj zadeve, ali pa ji jo bo le odstopila.
(2) Prijavo suma korupcije posreduje predsednik ali član komisije sekretarju komisije, ki jo, zaradi varovanja osebnih podatkov prijavitelja ter osumljenega prijavljenega, opremi z oznako in se pod to oznako tudi uvrsti na dnevni red seje komisije. Prijava suma korupcije se pošlje kot gradivo za sejo komisije članom komisije s posebno pošiljko.
(3) Člani komisije pri odločanju iz prvega odstavka ne obravnavajo utemeljenosti prijave, ampak zgolj ocenjujejo, ali glede na odmevnost pojava v javnosti sodi osumljeno dejanje med tipične primere korupcije, do katerega bi se morala komisija opredeliti na podlagi ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije politično z namenom potrebnosti spreminjanja zakonodaje oziroma sprejema sklepov, s katerimi bi komisija ali Državni zbor predlagal Vladi določeno ukrepanje.
(4) Seja komisije, na kateri člani odločajo na podlagi tretjega odstavka tega člena, je zaradi varovanja osebnih podatkov prijavitelja in osumljenega prijavljenega, zaprta za javnost.
(5) Komisija za preprečevanje korupcije pisno poroča komisiji, kot prijavitelju zadeve, o poteku obravnave in sprejetih odločitvah v primernem določenem roku, ki praviloma ne sme biti krajši od trideset dni. Če v roku komisija ne prejme pisnega poročila, mora Komisija za preprečevanje korupcije poročati ustno na seji komisije z navedbo razloga za zamudo.
(6) Komisija lahko po obravnavi poročila iz prejšnjega odstavka zahteva dopolnitev poročila, lahko pa sprejme sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, Vladi in drugim predlagateljem zakona, da se uredi na novo ali drugače določeno družbeno področje oziroma predlaga Vladi, da se sprejmejo določeni ukrepi. Obravnava se opravi na javni seji, razen če zakon zahteva obravnavo brez navzočnosti javnosti.
14.b člen
(1) Komisija za preprečevanje korupcije je dolžna do 10. v mesecu pisno obvestiti komisijo o vseh vloženih prijavah sumov korupcije, ki so bili vloženi v zadnjem mesecu. Seznam vključuje kratko navedbo osumljene korupcije, navedbo faze, v kateri je obravnavana posamična prijava suma korupcije, kot tudi odločitve, ki jih je ob tem sprejela Komisija za preprečevanje korupcije.
(2) Seznam se posreduje vsem članom komisije. Seja, na kateri se obravnava seznam, je zaprta za javnost. Člani komisije lahko predstavniku Komisije za preprečevanju korupcije, ki je vabljen na sejo, postavljajo vprašanja v zvezi s konkretno prijavo suma korupcije, lahko pa tudi sprejmejo sklep, s katerim predlagajo Komisiji za preprečevanje korupcije, da preveri odločitev, s katero je zavrnila obravnavo določene prijave. Pri odločanju o sprejemu sklepa smiselno upoštevajo tretji odstavek 14.a člena tega Poslovnika«.
2. člen
(1) Ta Dopolnitev Poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Seznam iz 14.b člena, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije posreduje prvič po uveljavitvi Dopolnitve Poslovnika, vključuje vse prijave sumov korupcije, ki so bile do takrat vložene, pa o njih Komisija za preprečevanje korupcije še ni zaključila z obravnavo.
Št. 020-02/09-58/3
Ljubljana, dne 26. maja 2009
Branko Marinič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost