Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

SV 440/2009 Ob-4202/09 , Stran 1490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 440/2009 z dne 27. 5. 2009, je bilo stanovanja št. 4, v 2. etaži, v izmeri 66.84 m2, v stavbi na naslovu Kebetova ulica 20 v Kranju, z ident. št. stavbe 303, stoječe na parc. št. 941/21 k.o. Kranj, last zastaviteljice Marjete Okršlar, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 10. 1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Iskra Kranj kot prodajalcem in Jožico Žibert, Suha 14, Kranj kot kupko in darilne pogodbe z dne 14. 3. 1974, sklenjene med Jožico Grgorinič, Kebetova 20, Kranj (prej Jožico Žibert, Suha 14, Kranj) kot darovalko in Marjeto Okršlar, Suha 14, Kranj, kot obdarjenko, zastavljeno v korist zastavnega upnika UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 90.000,00 EUR, z obrestmi po obrestni meri v višini seštevka veljavnega 6-mesečnega Euribor-ja in obrestne marže v višini 3.00% p.a., z zapadlostjo zadnjega obroka glavnice 31. 5. 2029, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz pogodbe o dolgoročnem evro kreditu št. KR01 273058010.