Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2076. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2008, stran 5999.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 22. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2008.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.627.067|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2.542.817|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     | 2.204.365|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček      | 2.008.209|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |703 davki na premoženje          |   94.232|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |704 domači davki na blago in storitve   |  101.924|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |706 drugi davki              |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  338.452|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki od   |  140.723|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |711 takse in pristojbine          |   1.410|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |712 denarne kazni             |   2.830|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga in storitev |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki        |  193.489|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |   31.916|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   30.800|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |721 prihodki od prodaje zalog       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč in    |   1.116|
|   |nematerialnega premoženja         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |   3.400|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov   |   3.400|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |731 prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         | 1.048.934|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih     |  529.550|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |741 prejeta sredstva iz državnega     |  519.384|
|   |proračuna iz sredstev EU          |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.796.118|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  943.729|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim   |  225.575|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |401 prispevki delodajalcev za socialno   |   34.756|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |402 izdatki za blago in storitve      |  641.666|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |403 plačila domačih obresti        |   10.456|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |409 rezerve                |   31.276|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   | 1.097.675|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |410 subvencije               |   47.910|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |411 transferi posameznikom in       |  594.275|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |412 transferi neprofitnim organizacijam in |   92.585|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi     |  362.905|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |414 tekoči transferi v tujino       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 1.411.816|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.411.816|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |  342.898|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |430 investicijski transferi        |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |431 investicijski transferi        |  180.003|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |432 investicijski transferi        |  162.895|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  –169.051|
|   |II.)                    |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|   |KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)        |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |750 prejeta vračila danih posojil     |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |751 prodaja kapitalskih deležev      |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |752 kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   7.781|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |440 dana posojila             |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |441 povečanje kapitalskih deležev in    |   7.781|
|   |naložb                   |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |442 poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |443 povečanje namenskega premoženja v   |     0|
|   |javnih skladih in osebah javnega prava, ki |      |
|   |imajo premoženje v svoji lasti       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.     |   –7.781|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  145.650|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |500 domače zadolževanje          |  145.650|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   12.179|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |550 odplačila domačega dolga        |   12.179|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –43.361|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  133.471|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  169.051|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |      |
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |splošni sklad za drugo           |  100.544|
+------+-------------------------------------------+-----------+
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2008 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija splošnega dela bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacija posebnega dela proračuna Občine Kozje za leto 2008.
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kozje, dne 21. maja 2009
Št. 032-0001/2009-22/03
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.