Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Ob-4268/09 , Stran 1449
Naročnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene odvijanju prometa skozi naselja ter odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil na območju Mestne občine Velenje. Cilji, ki jih zasleduje koncedent 1. Koncesionar bo moral v obdobju trajanja koncesije (15 let) skrbeti za redno vzdrževanje občinskih javnih cest v skladu z zakonom in odlokom občine. 2. Koncesionar bo moral z lastnimi sredstvi obnoviti ceste (asfaltirati okoli 18.000 m makadamskih vozišč, preplastiti okoli 17.500 m asfaltnih vozišč in sanirati okoli 31.000 m poškodovanih cest). 3. Koncesionar bo moral izvesti geodetsko odmero cest v dolžini okoli 90.000m. 4. Koncesionar bo moral zagotoviti odvoz in hrambo zapuščenih vozil na območju Mestne občine Velenje, vključno z zagotovitvijo varovanega prostora. Pravne podlage: Zakon o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06); Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP); Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP); Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08); Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja ter odvoz in hrambo nepravilno parkiranih vozil (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 06/2009); Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in obnavljanja javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 06/2009); Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih cest ter vzdrževanju drugih prometnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 06/2009); Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/2008). 1. Izdelava vloge Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka. 2. Pogoji za pravilnost vloge Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne vloge. Veljavne bodo tiste vloge, ki bodo pravočasne in popolne. Vloga je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu. Vloga je popolna: – če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, – če je popolna glede na besedilo javnega razpisa. 3. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Gašper Koprivnikar, na tel. 03/896-15-70, ter preko elektronske pošte gasper.koprivnikar@velenje.si 4. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo vloge spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »Dopolnila« objavljena na spletni strani Mestna občina Velenje www.velenje.si. Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo vloge, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo vloge. 5. Način, kraj in čas oddaje vloge Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: Ne odpiraj - Prijava na javni razpis »Koncesija za vzdrževanje cest.« Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. 6. 2009 do 12. ure. 6. Rok trajanja koncesije: koncesijska pogodba se sklene za določen čas in sicer za dobo 15 let. Koncesija se lahko podaljša, v skladu z veljavnimi predpisi. 7. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge. Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve. Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Uporabljena bodo naslednja merila: – cena, – kadri, – tehnične zmogljivosti, – izkušnje v zvezi z izvajanjem primerljivih del. 8. Koncesijska pogodba Izbrani ponudnik je dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti odločbe. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si.