Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2059. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2008, stran 5988.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2008
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2008 izkazuje:
+------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 6.705.383,33|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 3.480.434,63|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    | 2.753.507,22|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     | 2.203.090,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |  271.854,05|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |  278.563,17|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  726.927,41|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |  568.724,96|
|   |PREMOŽENJA                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    564,31|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 DENARNE KAZNI            |  34.785,56|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |  108.379,15|
|   |STORITEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  14.473,43|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |  438.596,60|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     |  166.005,00|
|   |SREDSTEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |  272.591,60|
|   |NEOPR. DOLG. SREDSTEV          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |   6.749,62|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |   6.749,62|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 2.779.602,48|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    | 2.399.456,70|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA  |  380.145,78|
|   |IZ SRED. PRORAČUNA EU          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 7.136.551,94|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   | 1.279.066,35|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |  327.546,72|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |  52.851,13|
|   |VARNOST                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  877.558,17|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |  16.610,33|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |   4500,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    | 1.417.380,53|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |  26.022,92|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  436.711,16|
|   |GOSPODINJSTVOM              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |  129.146,47|
|   |USTANOVAM                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  825.499,98|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       | 3.838.106,7|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 3.838.106,77|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)   |  601.998,29|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, |  338.318,72|
|   |KI NISO PR. POR.             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |  263.679,57|
|   |UPORABNIKOM               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. | – 431.168,61|
|   |– II.) (prih. – odhod.)         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |  10.849,59|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |  10.849,59|
+------+-----------------------------------------+-------------+
| V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |  218.300,48|
|   |DELEŽEV (440+441)            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |  216.902,06|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA  |   1.398,42|
|   |PRIVATIZACIJE              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM.  | – 207.450,89|
|   |KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA          |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  23.825,80|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  23.825,80|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE          | – 662.445,30|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH)           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII:)     | – 23.825,80|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  431.168,61|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. | 199.646,56.|
|   |2008                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Presežek sredstev na računu v višini 199.646,56 EUR se prenese v naslednje leto.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 410-01/2009-4
Bovec, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

AAA Zlata odličnost