Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2095. Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik, stran 6015.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) in v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list, RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Poldehnik na 16. redni seji dne 28. 5 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Podlehnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Podlehnik (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom:
– povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,
– pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov,
– vzpodbujanja povezovanja med podjetji in z institucijami znanja in
– vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.
Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L 379, 28/12/2006).
3. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.
4. člen
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
5. člen
Za podjetje se po tem pravilniku šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro podjetje, ki izpolnjuje dve od teh meril (povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset; čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov, in vrednost aktive ne presega 2.000.000 evrov),
– majhno podjetje, ki ni podjetje po prejšnji alineji, in ki izpolnjuje dve od navedenih meril (povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50; čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov, in vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov),
6. člen
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 – sklep US, 93/02 – Odl. US, 31/07, 38/07 – sklep US in 58/07 – Odl. US),
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektorje kmetijstva, ribištva, ribogojstva in premogovništva,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.
7. člen
Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil.
Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca.
8. člen
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
9. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000 EUR, če gre za podjetja v cestnoprometnem sektorju, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t. j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
10. člen
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij ali subvencioniranja obrestne mere.
11. člen
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100% upravičenih stroškov.
II. UKREPI POMOČI
12. člen
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
2. sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
3. sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih,
4. sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja,
5. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
6. sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih,
7. sofinanciranje stroškov promocije.
13. člen
Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
14. člen
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje,
– stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,
– stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo nematerialne investicije.
15. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti, in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in / ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.
16. člen
Sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja
Namen pomoči je sofinanciranje stroškov podjetjem pri svetovanju:
– za pripravo in izvajanje strateških razvojnih projektov podjetja,
– v fazi nastajanja in rasti podjetja,
– za razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih in inovacijskih sposobnosti podjetja,
– za prijavo podjetja na mednarodne javne razpise.
17. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški svetovanja zunanjega svetovalca oziroma zunanje institucije,
– stroški zunanjih svetovalcev oziroma izvajalcev v zvezi s pripravo prijave na mednarodni razpis, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem prijavitelja na razpis.
18. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
V primeru iz zadnje alinee 16. člena so upravičenci podjetja, ki na razpise iz mednarodnih virov prijavijo projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar dokažejo s potrdilom razpisovalca, ki je objavil mednarodni javni razpis. kolikor se na mednarodni razpis prijavi več podjetij, ki so sklenila dogovor o sodelovanju, je vlagatelj vloge nosilno podjetje skupnega projekta.
19. člen
Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih v podjetjih
Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij.
20. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški inštruktorja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
– stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativnost in / ali odličnost poslovanja.
21. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo izdelane strateške razvojne dokumente podjetja, vključno z letnim programom usposabljanja in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov.
22. člen
Sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucijami znanja
Namen pomoči je spodbujanje:
– povezovanja med podjetji in z institucijami znanja za prenos in ustvarjanje novih znanj,
– izboljšanja konkurenčnih prednosti in tržnega položaja povezanih podjetij,
– razvoja novih skupnih proizvodov in/ali storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje ponudbe,
– razvoja skupne blagovne znamke.
23. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za svetovanje pri pripravi skupnih programov za povezovanje podjetij,
– stroški za svetovanje in razširjanje specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov,
– stroški za raziskave in razvoj novih skupnih proizvodov in/ali storitev,
– stroški za promocijo novih skupnih proizvodov in/ali storitev,
– stroški za posebno usposabljanje podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov,
– stroški vodenja skupnega programa povezovanja.
24. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki se povezujejo z najmanj dvema podjetjema in vsaj eno institucijo znanja ter so v zvezi s tem sklenila dogovor o sodelovanju. Upravičenci izberejo nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj. Stroški podjetij, ki ne sodijo med upravičence iz 4. člena tega pravilnika, vendar sodelujejo v povezovanju, niso upravičeni stroški za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika.
25. člen
Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
26. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziroma 10 minimalnih mesečnih plač,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih plač,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.
27. člen
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine.
28. člen
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev.
29. člen
Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih
Namen pomoči je ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij v inkubatorjih in parkih.
30. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta, blagovne znamke),
– stroški izdelave prototipa,
– stroški razvoja novega proizvoda in/ali storitve,
– stroški raziskave tržišča,
– stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj novega proizvoda in/ali storitve,
– stroški dela redno zaposlenih v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.
31. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki imajo sklenjeno pogodbo z upravljavcem parka oziroma inkubatorja.
32. člen
Sofinanciranje stroškov promocije
Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih proizvodov in storitev.
33. člen
Upravičeni stroški so:
– najetje, postavitev in delovanje stojnice na določenem strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.
34. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika.
III. NAČIN DODELJEVANJA
35. člen
Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe.
36. člen
Besedilo in pogoje razpisa, ter postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi Komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
37. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
38. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Komisija za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe v okviru obravnave vloge za subvencijo lahko prosilca obišče in preveri njegove navedbe iz vloge za subvencijo ter zahteva dodatna dokazila.
39. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog komisije upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
IV. KONČNE DOLOČBE
40. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju pogojev, načina in kriterijev za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 95/99).
41. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2009-1
Podlehnik, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost