Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 007-02/2009-5 Ob-4258/09 , Stran 1445
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov naslednjih izvajalcev: A) izvajalcev Letnega programa za kulturo – društev, zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, posameznikov kot izvajalcev javnih kulturnih projektov in drugih pravnih oseb z neprofitno dejavnostjo na področju kulture, B) izvajalcev Letnega programa športa – društev, javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa) na področju športa, C) društev, združenj, javnih zavodov in drugih neprofitnih organizacij na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti, D) društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij (veteranske in druge stanovske organizacije), E) društev, združenj in drugih neprofitnih organizacij na področju turizma, F) neprofitnih, humanitarnih društev, ki delujejo v javnem interesu na področju duševnega zdravja. 2. Splošni pogoji za prijavo Na javni poziv se lahko prijavijo: – izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež na območju Občine Komen oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij registrirane v Občini Komen in so registrirani člani prebivalci Občine Komen, – izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki izvajajo programe na območju Občine Komen. Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: – so registrirani po veljavni zakonodaji najmanj leto dni, – imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti, – občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno dostavljajo letne programe dela oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih, – za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Komen, – za isti program/projekt ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Komen, – imajo do Občine Komen poravnane vse obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu. 3. Prijavna dokumentacija Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D, E ali F je treba vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2009« in ji priložiti naslednje obvezne priloge: – predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma odgovorne osebe, številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko (predpisan obrazec), – vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Komen (predpisan obrazec), – finančno ovrednoten program dela za leto 2009, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev, – fotokopijo Odločbe o registraciji, – fotokopijo statuta. Organizacijam, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložile v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Statuta in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen na proračunskih postavkah: – 180312 Sofinanciranje javnih kulturnih programov po razpisu v višini 35.690 EUR, – 180318 Pevski zbori v višini 4.460 EUR, – 180320 Nakup instrumentov in opreme za vadbene skupine v višini 10.000 EUR, – 180519 Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu v višini 40.000 EUR, – 200415 Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja socialnih dejavnosti v višini 7.560 EUR, – 180417 Programi stanovskih organizacij, upokojenskih društev in drugih posebnih skupin v višini 3.570 EUR, – 140306 Sofinanciranje turističnih programov po razpisu v višini 10.600 EUR, – 200102 Podpora programu Ponovno vključevanje ljudi s težavami v duševnem zdravju v višini 2.496 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009. 5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bodo na podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Komen, kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen ugotavljale in predlagale strokovne komisije, ki jih bo v skladu z navedenim aktom imenoval župan. 6. Merila za vrednotenje programov Programi se bodo vrednotili na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen in točkovnikov oziroma meril, določenih za posamezna področja (A, B, C, D, E, F). Strokovne komisije bodo pri vrednotenju vseh programov upoštevale tudi naslednje splošno merilo za izbor in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov: Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo programe oziroma projekte na vseh področjih, od tega morajo opredeliti 1 vodilni projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini Komen, so upravičeni do 10% pribitka na točke, ki so jih dosegli pri vodilnemu projektu. 6.a. Vrednotenje programov izvajalcev letnega programa kulture Programi izvajalcev letnega programa kulture se bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture, ki je priloga razpisne dokumentacije ter v skladu z določbami Letnega plana kulture v Občini Komen za leto 2009, po naslednjih kriterijih: – sodelovanje ter organizacija koncertov, predstav in prireditev, – organizacija in izvedba projektov, akcij, – udeležba na srečanjih in festivalih, – dosežki na tekmovanjih, – redne vadbene dejavnosti, – nakup instrumentov in opreme. 6.b. Vrednotenje programov izvajalcev letnega programa športa Programi izvajalcev letnega programa športa se bodo izbirali in vrednotili v skladu z Merili, normativi in pogoji za izvajanje letnega programa športa v Občini Komen, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih: – programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov, – športna rekreacija, – šport invalidov, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter razvojne in strokovne naloge v športu. 6.c. Vrednotenje programov izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti Programi izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih: – pomen, vsebina programa, – organizacija in udeležba na prireditvi. 6.d. Vrednotenje programov izvajalcev na področju veteranskih ter drugih stanovskih organizacij Programi izvajalcev na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij se bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih: – pomen, vsebina programa, – organizacija in udeležba na prireditvi. 6.e. Vrednotenje programov izvajalcev na področju turizma Programi izvajalcev na področju turizma se bodo izbirali in vrednotili v skladu z merili za vrednotenje programov na področju turizma, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih: – turistične prireditve, – izdaja turističnih publikacij, – promocijska aktivnost, – izobraževalna dejavnost. 6.f. Vrednotenje programov izvajalcev na področju duševnega zdravja Programi izvajalcev na področju duševnega zdravja se bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih: – pomen, vsebina programa, – organizacija in udeležba na prireditvi. 7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. 8. Oddaja in dostava vlog Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na prepisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami. Predpisani obvezni obrazci obsegajo prijavni obrazec s podatki prijavitelja in prijavne obrazce za prijavo programov. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in merili) je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva: – na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave, – v sprejemni pisarni Občine Komen, v poslovnem času občinske uprave. Popolna vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Družbene dejavnosti, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: – v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja, – v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka prijave (A, B, C, D, E ali F), – v spodnjem desnem kotu naslov občine. Nepravilno opremljenih kuvert strokovne komisije ne bodo obravnavale. Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva. Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni po prejemu pisnega poziva o dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec. Vloga je pravočasna, če je oddana na pošti 30. dan po objavi javnega razpisa (upošteva se poštni žig) oziroma predložena v sprejemni pisarni Občine Komen. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. 9. Obveščanje o izidu razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. 10. Način sofinanciranja Na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. 11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05/731-04-61, pri Soraji Balantič, v času uradnih ur oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si.

AAA Zlata odličnost