Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Ob-4205/09 , Stran 1456
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena: 1. Zazidano stavbno zemljišče: parcela št. 1224/3, garaže 276 m2, dvorišče 970 m2, zelenica 399 m2 k.o. Jesenice. Nepremičnina se nahaja v novo nastajajočem centru Jesenic, po osnovni namenski rabi je območje namenjeno za centralne dejavnosti (terciarne in kvartarne dejavnosti, stanovanja). Garaže na parc. št. 1224/3 k.o. Jesenice so zasedene z najemniki, kupec z nakupom nepremičnine prevzame tudi obveznosti in pravice iz najemnega razmerja. Izklicna cena znaša 106.250,00 EUR. 2. Zazidano stavbno zemljišče: parcela št. 1189/4 poslovna stavba 125 m2, dvorišče 109 m2 in nezazidano stavbno zemljišče na parceli št. 1189/2 park 781 m2, obe k.o. Jesenice. Na parc. št. 1189/4 stoji `šahovski dom` na naslovu: Jesenice, Industrijska ulica 2b. Skupna velikost obeh parcel 1015 m2 omogoča izgradnjo dveh enodružinskih hiš. Izklicna cena znaša 85.000,00 EUR. 3. Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 710 njiva 918 m2, funkcionalni objekt 5 m2 k.o. Jesenice. Nepremičnina se nahaja na jugozahodnem predelu Jesenic, v neposredni bližini športne – hokejske dvorane in stanovanjske stavbe, na naslovu Jesenice, Ulica heroja Verdnika 17. Izklicna cena znaša 43.150,00 EUR. 4. Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 252/1 travnik 1541 m2, k.o. Javorniški Rovt. Podrobnejša namenska raba zemljišča ni opredeljena. Izklicna cena znaša 13.090,00 EUR. 5. Nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 254/2 njiva 124 m2, k.o. Javorniški Rovt. Podrobnejša namenska raba zemljišča ni opredeljena. Izklicna cena znaša 1.360,00 EUR. Stanovanja na Jesenicah: 6. Stanovanje št. 5, ki leži v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Savska cesta 4, Slovenski Javornik, Jesenice, v izmeri 51,81 m2. Stanovanje je vpisano v zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču na Jesenicah, v vložku št. 2324/5, k.o. Jesenice. Stanovanje je prosto bremen in prazno oseb. Izklicna cena znaša 30.600,00 EUR. 7. Stanovanje št. 63, ki leži v 7. etaži stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta revolucije 8, Jesenice, v izmeri 53,87 m2. Stanovanje je vpisano v zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču na Jesenicah, v vložku št. 2214/63, k.o. Jesenice. Stanovanje je prosto bremen in prazno oseb. Izklicna cena znaša 34.000,00 EUR. 8. Stanovanje v mansardi stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 14, Jesenice, v izmeri 18,44 m2. Stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Na stanovanju obstaja predkupna pravica po 124. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02). Stanovanje je prosto bremen in prazno oseb. Izklicna cena znaša 5.500,00 EUR. Stanovanja v Trbovljah: 9. Stanovanje št. 6S, ki leži v 1. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Vodenska cesta 47, 1420 Trbovlje, v izmeri 31,82 m2. Večstanovanjski objekt stoji na parc. št. 823/39, k.o. Trbovlje. Stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je prosto bremen in prazno oseb. Izklicna cena znaša 18.200,00 EUR. 10. Stanovanje št. 12, ki leži v 2. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Vodenska cesta 47, 1420 Trbovlje, v izmeri 29,76 m2. Večstanovanjski objekt stoji na parc. št. 823/39, k. o. Trbovlje. Stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je prosto bremen in prazno oseb. Izklicna cena znaša 17.100,00 EUR. 11. Stanovanje št. 3, ki leži v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Vodenska cesta 9, 1420 Trbovlje, v izmeri 44,20 m2. Večstanovanjski objekt stoji na parc. št. 302.s, k. o. Trbovlje. Stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo. Stanovanje je prosto bremen in prazno oseb. Izklicna cena znaša 6.600,00 EUR. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, z izjemo stanovanja pod zap. št. 8. na Jesenicah in stanovanj v Trbovljah, zap. št. 9., 10. in 11., pri katerih zemljiškoknjižno stanje ni urejeno. Ogled nepremičnin: 1. Za nepremičnine pod zap. št. 1.–5. bo ogled dne 16. 6. 2009 po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Emil Ažman, tel. 041/651-734. 2. Za stanovanja na Jesenicah bo ogled dne 16. 6. 2009 na kraju samem, in sicer za stanovanje: pod zap. št. 6. od 9. do 9.30 (g. Pernuš), pod zap. št. 7. od 10. do 10.30 (g. Pernuš) in za stanovanje pod zap. št. 8. od 11. do 11.30 (g. Pernuš). 3. Za stanovanja v Trbovljah bo ogled dne 17. 6. 2009 po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: g. Ajkunić, tel. 041/667-548. II. Način poteka javne dražbe: 1. Javna dražba za nepremičnine pod zap. št. 1.–8. bo: dne 24. 6. 2009 ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d. o. o., na naslovu: Industrijska ulica 2a na Jesenicah. 2. Javna dražba za stanovanja v Trbovljah pod zap. št. 9.–11. bo dne 23. 6. 2009 ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe Naše okolje d.o.o., na naslovu: Kešetovo 4, Trbovlje. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu videno – kupljeno in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporedno 1.–2. je po 5.000,00 EUR, za nepremičnine pod zaporedno 3.–11. je po 500,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje eno uro pred začetkom javne dražbe osebno ali po pooblaščencu oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574, sklic: 12 in dodatno vpišite še številko nepremičnine z zaporedno št. od 1. do 11. za katero vplačujete kavcijo. Kavcija mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo kavcije, 2. za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun, 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije, 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni, 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci), 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno in je med njimi predkupni upravičenec iz 124. člena Stvarnopravnega zakonika, je nepremičnina prodana predkupnemu upravičencu, ki uveljavlja predkupno pravico. 4. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno in med njimi ni predkupnega upravičenca, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša svoje ponudbe. 5. V primeru, da sta dva ali več predkupnih upravičencev, ki ponudijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od predkupnih upravičencev ne zviša svoje ponudbe. 6. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 7. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 8. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Vračunana kavcija v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino. Davek na promet nepremičnin v višini 2% za zazidana stavbna zemljišča in stanovanja ter davek na dodano vrednost v višini 20% za nezazidana stavbna zemljišča, kot tudi vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo, niso zajeti v kupnini in jih plača kupec. VI. Ustavitev postopkov: Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo.

AAA Zlata odličnost