Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Ob-4229/09 , Stran 1443
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. kot prodajalec objavlja: I. Predmet prodaje je: Nepremičnina – stanovanje št. 12, v skupni izmeri 67,56 m2, v večstanovanjski hiši, na naslovu Zoisova 8 v Kranju, stoječe na zemljišču par. št. 929/4, vpisanem pri vložni številki 1605, k.o. Kranj in na zemljišču parc. št. 929/8, vpisanem pri vložni številki 2474, k.o. Kranj za izklicno ceno 41.208 € (brez davka na promet nepremičnin in ostalih pripadajočih dajatev). Navedena nepremičnina je obremenjena z najemno pogodbo za nedoločen čas in ima najemnik predkupno pravico v primeru prodaje. Vse stroške postopka, to je davek na promet nepremičnin in ostale stroške vezane na sklenitev pogodbe, stroške overitve pri notarju in stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo nosi kupec. II. Nepremičnina, opredeljena v I. točki javnega razpisa, bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v četrtek, 18. 6. 2009, ob 12. uri v sejni sobi na naslovu Mirka Vadnova 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na naslov Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, do srede, 17. 6. 2009 do 12. ure, s pripisom »za sodelovanje na javnem razpisu – Zoisova 8« dostavite naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – pravne osebe dostavijo ID številko za DDV; fizične osebe pa dostavijo davčno številko, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Komunale Kranj d.o.o., da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Komunale Kranj d.o.o. (za katerega zaprosi najkasneje do petka, 12. 6. 2009 v Gospodarsko računovodski službi), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na TRR št. SI56 0700 0000 0464 429, odprtem pri Gorenjski banki Kranj d.d., z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – Zoisova 8, Kranj«, – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Komunala Kranj zadrži njegovo kavcijo. V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, TRR št. SI56 0700 0000 0464 429, odprtem pri Gorenjski banki Kranj d.d., v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na promet nepremičnin, ter druge morebitne stroške iz pogodbe, stroške notarja plača in stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo kupec. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoje iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. za nepremičnino, ki je predmet draženja, lahko dvigajo za večkratnik zneska 100 €, 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Vplačana varščina bo neizbranim dražiteljem vrnjena v roku 8 dni od dneva dražbe. Dražitelju, ki na dražbi uspe, se vplačana varščina vračuna v kupnino. Dražitelju, ki ne sklene pogodbe, oziroma neupravičeno odstopi od pogodbe, prodajalec zadrži že vplačano varščino. X. Postopek prodaje se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla. XI. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2008 do 12. ure. XII. Natančnejše podatke o nepremičnini, ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 04/28-11-320, Simona Zavašnik.