Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2091. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodohran Panovec, stran 6013.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vodohran Panovec
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica namerava v območju Panovca v Novi Gorici zgraditi vodohran kapacitete 2000 m3 ter ga z infrastrukturo navezati na obstoječe komunalne in energetske vode mesta. Zaradi kompleksnosti posega je potrebno za nameravano gradnjo pripraviti občinski podrobni prostorski načrt.
2. Območje OPPN
Območje OPPN za vodohran in infrastrukturne priključke obsega predel gozda Panovec na južnem robu mesta, med Streliško potjo na severu območja, cesto čez Rafut na zahodnem robu in gozdno peš potjo na vzhodnem robu območja, ki poteka med omenjeno cesto in Streliško cesto na jugu. Skupaj obsega ca. 7,9 ha. Vodohran bo zgrajen na parcelah št. 1732 in 1744/2, priključevanje na infrastrukturo pa bo predvidoma tangiralo parcele št. 1310, 1314/1, 1314/2, 1314/4, 1732, 1734, 1735, 1741/1, 1741/2, 1741/3, 1741/4, 1741/3, 1744/2, 1745, 1747, 1749, 1752, 1956/1, 1759, 1760, 1762/1, 1762/2, 1762/3, 1766 in 1957, vse k.o. Nova Gorica. Območje OPPN je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN so podane z idejno rešitvijo vodohrana in potrebnih infrastrukturnih priključkov.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+--------------------------------------+-----------------------+
|priprava osnutka načrta        |90 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o  |40 dni         |
|potrebnosti CPVO           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|dopolnjen osnutek načrta       |60 dni (s CPVO 120 dni)|
+--------------------------------------+-----------------------+
|javna razgrnitev in obravnava     |40 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|priprava predloga načrta       |60 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o  |40 dni (s CPVO 60 dni) |
|sprejemljivosti vplivov na okolje   |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v  |30 dni         |
|sprejem z odlokom           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN bo zagotovil investitor vodohrana, zato finančnih obveznosti za proračun Mestne občine Nova Gorica ne bo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-5/2009
Nova Gorica, dne 21. maja 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost