Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 430-1/2009 Ob-4206/09 , Stran 1457
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje: prodaja stavbnega zemljišča, parc. št. 843/1, travnik, v izmeri 6402 m2, ležeči v poslovni coni LIP v Podnartu, namenjeni poslovni gradnji. 3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča znaša: 12,00 €/m2 brez DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v dveh obroki, in sicer prvi obrok v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe, drugi del pa v 8 dneh po notarski overitvi aneksa k osnovni prodajni pogodbi, na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v ponedeljek 29. junija 2009, ob 13. uri v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 26. 5. 2009 do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 72210000-3301-1. Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 6. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo. 7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 8. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano vrednost, stroške overitve pogodbe, takse za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). Predsednik komisije izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. 9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih dneh od 8. 6. 2009 do 26. 6. 2009 od 10. do 12. ure. 10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.