Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2047. Pravilnik o spremembah Pravilnika o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja, stran 5905.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02 in 26/07) izdajam
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja
1. člen
V prvem odstavku 2. člena Pravilnika o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja (Uradni list RS, št. 112/06) se beseda »knjižice« nadomesti z besedo »izkaznice«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
»Obrazec izkaznice občinskega inšpektorja je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi v velikosti 85,6 x 54 mm in debeline 0,76 mm.
Na sprednji strani izkaznice je zgoraj grb občine in poleg njega napis »Občina XXX« in spodaj naziv inšpekcije. Na spodnji levi strani je črno-bela fotografija inšpektorja, izdelana s pomočjo laserja, na desni strani pa ime in priimek inšpektorja, podpis inšpektorja, registrska številka izkaznice, datum izdaje ter žig in podpis župana, ki izda izkaznico.
Na zadnji strani izkaznice je zgoraj grb občine, pod njim pa navedba, da se pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora izkazuje z izkaznico in značko. Pod tem besedilom se izpiše predpis, ki je podlaga za izdajo pooblastila inšpektorju za opravljanje inšpekcijskega nadzora.
Če se izkaznica izdaja medobčinskemu inšpektorju, se na sprednjo in zadnjo stran izkaznice natisne grb občine sedeža medobčinske inšpekcije in na sprednji stani poleg grba napis »Medobčinska inšpekcija«. Pod tem napisom so naštete vse občine, ustanoviteljice medobčinskega inšpektorata.
Obrazca izkaznic iz tega člena sta v prilogi 1 in 2 in sta sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. izkaznicah in značkah v hranjenju zaradi hude kršitve obveznosti iz delovnega razmerja.«.
4. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na znački inšpektorja se napis »OBČINSKI INŠPEKTORAT« nadomesti z napisom »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«.
5. člen
Dosedanji priloga 1 in priloga 2 se nadomestita z novima prilogo 1 in prilogo 2 iz 2. člena tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Izkaznice, ki jih uporabljajo inšpektorji do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi in uporabi.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-218/2009/5
Ljubljana, dne 17. maja 2009
EVA 2009-3111-0058
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo