Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2041. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS-A), stran 5900.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-26
Ljubljana, dne 4. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAMSTVENI SHEMI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJShemRS-A)
1. člen
V Zakonu o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09) se v prvem odstavku 6. člena doda za besedo »družbe« besedilo »in po zakonu, ki ureja zadruge, oboje«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se za besedo »jamstva« doda besedilo »za kredite, ki so zavarovani s kvalitetnim zavarovanjem skladno z običajno bančno prakso«.
V prvi, drugi in tretji alineji prvega odstavka se za besedo »kredita,« doda besedilo »v delu, zavarovanem z jamstvom po tem zakonu«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru, da krediti niso zavarovani v skladu s prejšnjim odstavkom znaša provizija:
– za kreditojemalce bonitetnega razreda A 0,4% od višine glavnice posameznega kredita, v delu, zavarovanem z jamstvom po tem zakonu,
– za kreditojemalce bonitetnega razreda B 0,8% od višine glavnice posameznega kredita, v delu, zavarovanem z jamstvom po tem zakonu,
– za kreditojemalce bonitetnega razreda C 2,0% od višine glavnice posameznega kredita, v delu, zavarovanem z jamstvom po tem zakonu.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega in drugega odstavka tega člena«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »prvega« doda besedilo »in drugega«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »prvega« doda besedilo »in drugega« in beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
3. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(omejitve pri poslovanju bank)
(1) Banke iz 1. člena tega zakona, ki pridobijo jamstveno kvoto, ne smejo v okviru svojega poslovanja:
– dajati posojil za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov poslovodstev teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb in
– obnavljati posojil ali kako drugače spreminjati pogojev posojil, ki so bila dana za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov poslovodstev teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb, če:
a) nimajo dovoljenja za prevzemno ponudbo,
b) je zoper njih v teku postopek zaradi kršitve, ki se nanašajo na zlorabo trga finančnih instrumentov iz 10. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr. in 69/08) in kršitev, ki se nanašajo na izstavitev prevzemne ponudbe po zakonu, ki ureja prevzeme, oziroma so s pravnomočno odločbo ugotovljene kršitve teh zakonov,
c) je uveden postopek presoje koncentracije zaradi neskladnosti s pravili konkurence v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, oziroma je takšna neskladnost s pravnomočno odločbo že ugotovljena.
(2) Omejitve iz druge alineje prejšnjega odstavka veljajo tudi za zavarovanja obveznosti, ki izhajajo iz poslov pridobivanja sredstev za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov poslovodstev teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb.
(3) Pri presoji pogojev iz točke a), b), in c) prvega odstavka tega člena se upoštevajo postopki, ki so bili uvedeni oziroma končani v obdobju petih let pred vložitvijo vloge za odobritev jamstva v skladu s tem zakonom.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena veljajo od dneva izdaje jamstva pa do poteka trajanja jamstva države.
(5) Nadzor nad izvajanjem določb tega člena izvaja ministrstvo, pristojno za finance. Banke iz prvega odstavka tega člena so dolžne ministrstvu, pristojnemu za finance, na njegovo zahtevo posredovati podatke o stanju izpostavljenosti iz poslov iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(6) Ministrstvo, pristojno za finance, je dolžno s podatki, pridobljenimi na podlagi tega člena, ravnati v skladu z določbami zakona, ki ureja bančništvo.
(7) Pogodbe, sklenjene v nasprotju z določbami tega člena, so nične.«.
4. člen
Za 17. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»III.a SANKCIJE V PRIMERU KRŠITEV
17.a člen
(ničnost)
(1) Kreditne pogodbe, sklenjene v nasprotju s 6., 7., 8. in 10. členom tega zakona, so nične.
(2) Če so kršitve iz prejšnjega odstavka na strani banke, mora le-ta v primeru unovčitve jamstva vrniti vse zneske, ki so bili izplačani njej ali drugemu upniku na podlagi unovčenega jamstva, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva unovčitve jamstva do plačila.
(3) V pogodbi o jamstvu se določijo kršitve zakona, uredbe ali pogodbe, zaradi katerih je banka dolžna plačati na račun Republike Slovenije pogodbeno kazen, ki ne sme biti nižja od 5% odobrene in potrjene glavnice kredita, zavarovanega z jamstvom po tem zakonu.
17.b člen
(uveljavljanje ničnosti)
Ničnost pogodb iz 13.a in 17.a člena tega zakona uveljavlja v javnem interesu državni pravobranilec Republike Slovenije.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/09-22/22
Ljubljana, dne 27. maja 2009
EPA 364-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik