Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2036. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (ZPSOD09), stran 5885.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (ZPSOD09)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (ZPSOD09), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-27
Ljubljana, dne 4. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKE ODŠKODNINSKE DRUŽBE, D.D., IZ NASLOVA KREDITOV, NAJETIH ZA FINANCIRANJE SLOVENSKE ODŠKODNINSKE DRUŽBE, D.D., V LETU 2009 (ZPSOD09)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009.
(2) Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slovenija za kredite do skupne višine glavnic v znesku do 180.000.000 eurov s pripadajočimi obrestmi in stroški kreditov.
2. člen
Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– krediti se lahko najemajo v več delih,
– višina obrestne mere in stroški kreditov morajo biti primerljivi z višino obrestne mere in stroški primerljivih kreditov z državnim poroštvom,
– rok odplačila posameznega kredita je največ sedem let od dneva prvega črpanja tega kredita,
– krediti se lahko sklepajo na krajši rok in se lahko podaljšujejo v okviru sedemletnega roka.
3. člen
Če Slovenska odškodninska družba, d.d., ne bo poravnala posamezne obveznosti iz naslova najetih kreditov, za katere Republika Slovenija daje poroštvo po tem zakonu, bo Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva kreditodajalca poravnala zapadle obveznosti namesto Slovenske odškodninske družbe, d.d..
4. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen
V primeru, da Republika Slovenija plača katerekoli obveznosti iz kreditnih pogodb namesto Slovenske odškodninske družbe, d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do Slovenske odškodninske družbe, d.d., pravico do vračila plačanih zneskov, obresti od plačanih zneskov in vseh drugih stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
6. člen
V zavarovanje poroštvene obveznosti po temu zakonu Slovenska odškodninska družba, d.d., zastavi v korist Republike Slovenije delnice družbe Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana z oznako TLSG, ki jih je prejela na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu delnic z dne 2. avgusta 2007 v skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 34/07 – uradno prečiščeno besedilo).
7. člen
Poroštvene pogodbe sklene s kreditodajalci v imenu in za račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica, pristojen za finance.
8. člen
Najkasneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe ministrstvo, pristojno za finance, in Slovenska odškodninska družba, d.d., skleneta pogodbo, s katero uredita način zavarovanja poroštva in obračun stroškov, povezanih z zadolžitvijo skladno s tem zakonom.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/09-3/14
Ljubljana, dne 27. maja 2009
EPA 374-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost