Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

Št. 249/09 Ob-4230/09 , Stran 1462
Izvajalec javnega poziva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. I. Cilj poziva: cilj poziva je podpreti in spodbuditi naložbe v varovanje kulturnih vsebin najpomembnejših in najbolj ogroženih nepremičnih enot kulturne dediščine, obenem pa zagotavljati dostopnost kulturne dediščine najširšemu krogu uporabnikov ter spodbujati vlogo kulturnih spomenikov v javnem dogajanju. Dolgoročni cilj je ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega potenciala. II. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje sanacije enot kulturne dediščine, ki imajo za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z zakonom ZSNNPK. Predmet poziva niso kulturni spomeniki v lasti države, ki imajo zagotovljena proračunska sredstva iz proračunske postavke »Spomeniki – last RS«. III. Upravičeni stroški (so)financiranja Upravičeni stroški so stroški, ki bodo nastali od datuma objave tega poziva do roka za dokončanje projekta. Lastno delo oziroma lastni material ne sodi med upravičene stroške. Izboljšave, ki sledijo napredku tehnike in ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih vrednot enot kulturne dediščine, ne sodijo med upravičene stroške. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov oziroma del in je davčni zavezanec. IV. Pogoji za sodelovanje pri pozivu Na poziv se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Enota kulturne dediščine mora biti navedena v prilogi 1 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 77/08, v nadaljnjem besedilu: ZSNNPK-B). 2. Predlagatelj projekta je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec enote kulturne dediščine oziroma njihov pooblaščenec z ustreznim uradnim dokazilom. Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da je lastnik, solastnik ali upravljavec oziroma uradno dokazilo, da je pooblaščenec. 3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena lastna finančna sredstva v višini 50% vrednosti projekta, razen če je v prilogi 1 zakona ZSNNPK-B navedeno drugače. Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da ima zagotovljena lastna finančna sredstva v višini 50% vrednosti projekta, razen če je v prilogi 1 ZSNNPK-B navedeno drugače. 4. V primeru, da je predlagatelj projekta občina, mora predložiti obrazec 3 »Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2009–2012« in izkazati, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega poziva, ter predložiti dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Obvezno dokazilo: – obrazec 3 »Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2009–2012«, – dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program. 5. Predlagatelj mora vlogi na poziv priložiti obvezna dokazila – v skladu z 28., 29. in 30. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08): – kopijo kulturnovarstvenih pogojev in – kopijo kulturnovarstvenega soglasja ali s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS) potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji; – kopijo gradbenega dovoljenja za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objektov gradbeno dovoljenje potrebno; – s strani ponudnika potrjen (podpisan, žigosan in datiran) predračun s popisom predvidenih del z datumom v letu 2009, usklajen s kulturnovarstvenim soglasjem ali potrjenim konservatorskim načrtom. Predračun mora potrditi tudi območna enota ZVKDS, ki je izdala kulturnovarstvene pogoje. V primeru, da izda predračun ZVKDS Restavratorski center, ta ne sme vključevati stroškov podizvajalcev. – grafične priloge, izdelane v obliki idejne zasnove oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO-1B (niso obvezne za zamenjavo kritine); – fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja enote kulturne dediščine; – statično poročilo (podpisano in žigosano s strani strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije ali s strani sodnega izvedenca za področje gradbeništva) v primeru, da enoti kulturne dediščine zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih lastnosti (glej kriterij 2). 6. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2009. Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo predlagani projekt dokončal do 31. 10. 2009. Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja pristojni uslužbenec na osnovi obveznih dokazil, navedenih v dokumentaciji, in na osnovi preverjanj iz uradnih evidenc. V. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov V okviru poziva JP-KTS 2009 bodo sofinancirani projekti upravičenih oseb po vrstnem redu prispetja vlog do porabe sredstev. Popolne vloge bo na osnovi objavljenih kriterijev po vrstnem redu njihovega prispetja ocenjevala strokovna komisija za področje nepremične dediščine, ki jo imenuje ministrica za kulturo. Najvišje možno število zbranih točk posameznega projekta je 20 točk. Sofinancirani bodo le projekti tistih predlagateljev, ki bodo dosegli vsaj 10 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezni projekt bo odvisna od skupne višine prejetih točk in od razpoložljivih sredstev, skladno z določbami VI. točke tega poziva. Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih: Kriterij 1: stopnja realizacije projekta iz preteklega obdobja veljavnosti ZSNNPK (razpis KTS 2006-2008): – projekt je imel z odločbo odobrena sredstva po ZSNNPK s strani Ministrstva za kulturo na podlagi javnega razpisa za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine „KTS 2006–2008“ vendar jih ni realiziral (0 točk), – projekt je bil upravičen do sredstev po ZSNNPK, vendar se ni začel izvajati (5 točk), – projekt je bil upravičen do sredstev po ZSNNPK, se je začel izvajati, vendar ni zaključen (10 točk). Kriterij 2: stopnja ogroženosti spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov: – enota kulturne dediščine ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo varovanih lastnosti spomenika (1 točka), – enota kulturne dediščine ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (3 točk), – enoti kulturne dediščine zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora biti potrjeno s strani strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije ali s strani sodnega izvedenca za področje gradbeništva. Obvezno mora biti priloženo statično poročilo in gradbeno dovoljenje (5 točk). Kriterij 3: Pomembnost spomenika: – enota je kulturni spomenik lokalnega pomena oziroma je bila razglašena za spomenik pred letom 1999 (1 točka), – enota kulturne dediščine je ovrednotena za spomenik državnega pomena (2 točki), – enota kulturne dediščine je razglašena za spomenik državnega pomena (3 točke), – enota kulturne dediščine je na UNESCO listi svetovne dediščine, na poskusnem seznamu UNESCO ali ima znak evropske kulturne dediščine (5 točk). VI. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež sofinanciranja Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem pozivu v letu 2009 znaša 647.296 EUR. Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in predvidoma do vrednosti, določenih s tem javnim pozivom na osnovi ZSNNPK-B. VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo biti porabljena v obdobju proračunskega leta 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih za leto 2009 določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2008 in 2009. VIII. Trajanje poziva: rok za prijavo na poziv prične teči 5. 6. 2009 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje do 6. 7. 2009. IX. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva, – navodilo, – prijavni obrazec 1, – obrazec »Izjava o lastništvu«, – obrazec »Soglasje solastnikov«, – obrazec »Izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«, – vzorec pogodbe. Dokumentacijo poziva lahko zainteresirani predlagatelji v razpisanem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Dokumentacijo lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo tega javnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij idr.). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisanega roka zainteresiranim predlagateljem dokumentacijo poslati po pošti. Predlagatelji dobijo dokumentacijo poziva tudi v območnih enotah ZVKDS (OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva 7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4, Ljubljana; OE Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica; OE Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1, Novo mesto; OE Piran: Trg bratstva 1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40, Ljubljana). X. Način, kraj in rok prijave Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva. Vloga mora biti predložena na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vlogo se lahko odda tudi v vložišču ministrstva. Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge ter vloge, ki so jih vložile upravičene osebe (to so osebe, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva). Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 6. 7. 2009 oziroma do 15. ure tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje prav tako vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv zaključil zaradi porabe sredstev. Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec; – vsa obvezna dokazila – priloge: – izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava o lastništvu«. Če je predlagatelj upravljavec, mora predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju in če je pooblaščenec, pooblastilo, – izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje solastnikov« (obvezen le v primeru solastništva), ki ga mora podpisati več kot 50% solastnikov, – izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«, – izpolnjen in podpisan obrazec »3 – Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2009–2012« (le v primeru, da je lastnik enote kulturne dediščine občina!), – kopija dokumenta identifikacije investicijskega projekta ali investicijskega programa (le v primeru, če je lastnik enote kulturne dediščine občina!), – s strani ponudnika in ZVKDS potrjen (podpisan, žigosan in datiran) predračun predvidenih del z datumom v letu 2009, usklajen s kulturnovarstvenim soglasjem ali s konservatorskim načrtom, potrjenim s strani ZVKDS, – kopija kulturnovarstvenih pogojev, – kopija kulturnovarstvenega soglasja ali s strani ZVKDS potrjen konservatorski načrt, – kopija gradbenega dovoljenja za posege, za katere je po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 in 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS in 126/07) gradbeno dovoljenje potrebno, – grafične priloge (niso potrebne za zamenjavo kritine), izdelane v obliki idejne zasnove oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO-1B, – fotografska dokumentacija s prikazom dejanskega stanja enote kulturne dediščine, – statično poročilo (v primeru, da enoti kulturne dediščine zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih vrednot), potrjeno s strani strokovnega izvedenca, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije ali s strani sodnega izvedenca za področje gradbeništva. Rok za oddajo vlog je 6. 7. 2009 v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: „Ne odpiraj – prijava na poziv »Kulturnega tolarja« 2009“. Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno navedeno ime (naziv) in naslov (sedež) predlagatelja. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena pošiljka ali najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana do 15. ure v vložišču ministrstva na naslovu Maistrova 10, Ljubljana, razen v primeru, da je vloga prispela po dnevu, ko se je javni poziv zaključil zaradi porabe sredstev. Izločitev vlog: Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in – nepopolne vloge. Za vlogo, ki je ni vložila upravičena oseba, se šteje tista vloga, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem pozivom. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 6. 7. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po času prispetja. Za prepozno se šteje prav tako vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv zaključil zaradi porabe sredstev. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija. Pristojni uslužbenec je dolžan pozvati predlagatelja k dopolnitvi vloge in mu določiti rok, do katerega mora biti predložena dopolnjena vloga. Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do zaključka poziva oziroma do ocenjevanja in vrednotenja vloge na strokovni komisiji, obvezno z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Za datum prispetja vloge se šteje datum, ko je prispela zadnja dopolnitev in je vloga s tem popolna. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva in da sprejema vse pogoje iz dokumentacije. Število vlog: predlagatelj lahko prijavi več projektov. V primeru, da predlagatelj prijavlja več projektov, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti. Vsaka vloga se mora nanašati na izključno eno enoto kulturne dediščine. Predlagatelj za posamezno enoto kulturne dediščine lahko predloži le eno vlogo, razen v primeru starih mestnih jeder, trških in vaških naselij, kjer se mora posamična vloga nanašati izključno na en objekt. XI. Vpogled v dokumentacijo poziva in dodatna pojasnila Vpogled v dokumentacijo poziva ter vsa dodatna pojasnila in informacije: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana, Silvester Gaberšček, (silvester.gaberscek@gov.si, tel. 369-59-64) ali Gojko Zupan (gojko.zupan@gov.si, 400-79-56). Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so v ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Vloge, prispele na javni poziv, odpira pristojni uslužbenec po vrstnem redu prispetja. Predlagatelji vlog bodo o izidu obravnave vlog obveščeni najkasneje v enem mesecu po obravnavi na strokovni komisiji, ki se bo prvič sestala v juniju 2009, kasneje pa se bo po potrebi sestajala praviloma enkrat mesečno. XIII. Splošne informacije Ministrstvo si pridržuje pravico: – da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt izbran za sofinanciranje, – da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec projekta ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo Ministrstva za kulturo, – da ne sklene pogodbe, če predlagatelj odobrenega projekta ne predloži v določenem roku vseh dokumentov/dokazil, potrebnih za sklenitev pogodbe, – da v primeru spremembe zakonodaje s predmetnega področja zahteva od predlagatelja projekta predložitev dodatnih dokazil, – da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je za isti projekt pridobil proračunska sredstva iz drugih virov Ministrstva za kulturo, – da se odloži sofinanciranje, če se proračunska sredstva, namenjena ministrstvu za kulturo, v naslednjem letu zmanjšajo za več kot 5%, – da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, oziroma, da odstopi od pogodbe, če predlagatelj prekorači rok za dokončanje projekta.