Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec, stran 5992.

Na podlagi 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in ZLS-O, Uradni list RS, št. 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06), v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (UL L 379, 28. 12. 2006, str. 5-10) je Občinski svet Občine Bovec na 21. redni seji dne 21. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
1. člen
Spremeni se 11. člen pravilnika, ukrep 2.12, tako da se besedilo tega ukrepa po novem glasi:
»2.12 SOFINANCIRANJE NASTOPOV NA SEJMIH IN PROMOCIJSKIH PRIREDITVAH
Namen ukrepa: Nepovratne vzpodbude za nastope na sejmih in promocijskih prireditvah se namenijo za sodelovanje podjetij in podjetnikov, vključno s turističnimi ponudniki, na sejmih in promocijskih prireditvah doma in v tujini, da se predstavijo potencialnim kupcem z izdelki in storitvami.
Pogoji: Upravičenci do koriščenja tega ukrepa so navedeni v 4. členu tega pravilnika.
Podlagi za upravičenost stroškov sta predložen račun o plačilu najema oziroma zakupa, račun o plačilu stroškov promocijskega materiala in izdelkov ter obratovalni čas sejma/promocijske prireditve.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika.
Način: javni razpis.
Višina sofinanciranja:
– do 900 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca na leto v Sloveniji,
– do 1.300 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca na leto v tujini, vendar največ do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški: stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice (predložen mora biti račun o plačilu najema oziroma zakupa ter obratovalni čas sejma), promocijskih izdelkov v okviru sejma/promocijske prireditve ter potni stroški aktivnih udeležencev pri udeležbi na določenem sejmu/promocijski prireditvi; pri obračunu se upošteva cenik Občine Bovec, ki velja za izplačevanje dnevnic ter kilometrino.«
2. člen
Poglavju ukrepov v 11. členu pravilnika se doda nov ukrep 2.14, ki se glasi:
»2.14 SOFINANCIRANJE IZDELAVE PROMOCIJSKIH GRADIV IN INTERNETNIH STRANI
Namen ukrepa
Nepovratne vzpodbude po tem ukrepu se namenijo za sofinanciranje stroškov izdelave promocijskih gradiv in internetnih strani s ciljem informiranja in promocije izdelkov in storitev podjetij ter s tem vzpodbujanja konkurenčnosti na trgu.
Pogoji: Upravičenci do oddaje vloge za ta ukrep so navedeni v 4. členu tega pravilnika.
Prednostni kriteriji: po 8. členu tega pravilnika v skladu z razpisnimi merili tekočega leta.
Način: javni razpis.
Višina: Vzpodbudo se dodeli v višini do 30% upravičenih stroškov po izvedeni naložbi na podlagi predloženih plačanih računov.
Upravičeni stroški: stroški izdelave promocijskega tiskanega gradiva (oblikovanje, tisk) ter stroški izdelave internetnih strani vlagatelja.«
3. člen
V 11. členu pravilnika se spremeni višina upravičenih stroškov ukrepa 3.2 TURISTIČNA INFRASTRUKTURA /PROGRAMI tako, da se po novem glasi:
»Višina: do 20% upravičenih stroškov projekta«.
4. člen
V 11. členu pravilnika se doda novo merilo/kriterij izbora pri ukrepu 3.3 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV, in sicer:
»5. Teritorialni princip do 10 točk.
Pri tem merilu se upošteva razdrobljenost občine, pri čemer se za izhodišče vzame dokazljive tovrstne omejevalne faktorje v preteklem letu. Vsakega, ki je spoznan za upravičenega in merljivega, komisija oceni s točkami od 1 do 5.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-2
Bovec, dne 21. maja 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.