Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

SV 350/2009 Ob-4200/09 , Stran 1490
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Sporazuma o ustanovitvi hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 350/2009 z dne 26. 5. 2009, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja triinpolsobno stanovanje v Brežicah, v stanovanjskem bloku v Maistrovi ulici 2, Brežice, stanovanje št. 27 v 7. nadstropju, v izmeri 98,66 m2, s kletjo in pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na na parc. št. 280/3, 278/2 in 166.ES vpisani v vl. št. 1076 k.o. Brežice, katerega lastnika sta Šinko Dean, EMŠO: 1903973501252, Maistrova ulica 2, Brežice, do 1/2 in Račič Karmen, EMŠO: 0607975505350, Maistrova ulica 2, Brežice, do 1/2, na osnovi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 9. 2001 sklenjene z Milovanović Milivojem in Milovanović Frančiško kot prodajalcema in Šinko Deanom in Račič Karmen kot kupcema, zastavljena v korist upnika UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve, po dodatku št. 1 k pogodbi o tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. 103121001 z dne 27. 5. 2004, dodatku št. 2 k pogodbi o tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. 103121001 z dne 1. 4. 2005 in dodatku št. 3 k pogodbi o tolarskem kreditu z valutno klavzulo št. 103121001 z dne 11. 5. 2009 v višini glavnice 65.069,56 EUR s pripadki.